Start Learning Thai in the next 30 Seconds with
a Free Lifetime Account

Or sign up using Facebook
Word Image
Meetings
16 words
Word Image
Meetings
16 words
bprà-thaan
ประธาน
(n)
chairman
thâan bprà-thaan dtâawng-gaan hâi phûuak-rao thúk-khon khâo bprà-chum
ท่านประธานต้องการให้พวกเราทุกคนเข้าประชุม
The chairman made the request that we all attend the meeting.
lâam
ล่าม
(n)
interpreter
phûuak-rao dtâwng-gaan lâam nùeng khon
พวกเราต้องการล่าม 1 คน
We need an interpreter.
dtà-lòk khòp-khǎn
ตลกขบขัน
(a)
humorous
rûueang-raao thîi dtà-lòk-khòp-khǎn
เรื่องราวที่ตลกขบขัน
humorous story
phûut dtà-lòk
พูดตลก
(v)
joke
nân bpen khâae rûueang dtà-lòk
นั่นเป็นแค่เรื่องตลก
That was just a joke.
khwaam bprà-tháp-jai
ความประทับใจ
(n)
impression
khwaam-bprà-tháp-jai râaek-phóp
ความประทับใจแรกพบ
first impression
wí-thii khít
วิธีคิด
(p)
way of thinking
wí-thii khít khǎawng dì-chǎn
วิธีคิดของดิฉัน
my way of thinking
khâaw khát-kháan
ข้อคัดค้าน
(n)
objection
mâi mii khâaw khát-kháan
ไม่มีข้อคัดค้าน
have no objection
sǎm-khan
สำคัญ
(a)
important
aa-hǎan cháo bpen múuea aa-hǎan thîi sǎm-khan thîi sùt khǎawng wan
อาหารเช้าเป็นมื้ออาหารที่สำคัญที่สุดของวัน
Breakfast is the most important meal of the day.
thá-naai-khwaam
ทนายความ
(n)
lawyer
thá-naai-khwaam khǎawng baaw-rí-sàt
ทนายความของบริษัท
company lawyer
nák-bplaae
นักแปล
(n)
translator
dì-chǎn khooei bpen nák-bplaae phaa-sǎa fà-ràng-sèet maa-gàawn
ดิฉันเคยเป็นนักแปลภาษาฝรั่งเศสมาก่อน
I was a French translator before.
gaan jee-rá-jaa dtàaw-raawng
การเจรจาต่อรอง
(n)
negotiation
gaan jee-rá-jaa dtàaw-raawng thaang thú-rá-gìt
การเจรจาต่อรองทางธุรกิจ
business negotiations
nák-ban-shii
นักบัญชี
(n)
accountant
nák-ban-shii khǎawng dì-chǎn khâo-jai rûueang khâa-chái-jàai láe bai-jâaeng-nîi dtàang-dtàang khǎawng dì-chǎn mâak gwàa thîi dì-chǎn khâo-jai sǐia ìik
นักบัญชีของดิฉันเข้าใจเรื่องค่าใช้จ่าย และใบแจ้งหนี้ต่างๆของดิฉันมากกว่าที่ดิฉันเข้าใจเสียอีก
My accountant understands my expenses and bills better than I do.
gaan ban-shii
การบัญชี
(n)
accounting
èek-gà-sǎan thaang gaan ban-shii
เอกสารทางการบัญชี
accounting documents
hâwng bprà-chum khá-ná gam-má-gaan
ห้องประชุมคณะกรรมการ
(p)
boardroom
gaan bprà-chum nai hâawng bprà-chum khá-ná gam-má-gaan
การประชุมในห้องประชุมคณะกรรมการ
meeting in the boardroom
gaan bprùek-sǎa hǎa-ruue
การปรึกษาหารือ
(n)
discussion
gaan bprùek-sǎa hǎa-ruue gìiao-gàp thú-rà-gìt
การปรึกษาหารือเกี่ยวกับธุรกิจ
discussion about business
grà-bprîi-grà-bprào
กระปรี้กระเปร่า
(a)
energetic
phûu-ban-yaai thîi grà-bprîi-grà-bprào
ผู้บรรยายที่กระปรี้กระเปร่า
energetic speaker
0 Comments
Top