Start Learning Thai in the next 30 Seconds with
a Free Lifetime Account

Or sign up using Facebook
Vocabulary Lists Meetings
|

Meetings

การประชุม
16 Words 0 Comments
chairman
ประธาน ประธาน (n)
bprà-thaan
chairman
ท่านประธานต้องการให้พวกเราทุกคนเข้าประชุม ท่านประธานต้องการให้พวกเราทุกคนเข้าประชุม
thâan bprà-thaan dtâawng-gaan hâi phûuak-rao thúk-khon khâo bprà-chum
The chairman made the request that we all attend the meeting.
Hide 0 More ExamplesHide 1 More Example
interpreter
ล่าม ล่าม (n)
lâam
interpreter
พวกเราต้องการล่าม 1 คน พวกเราต้องการล่าม 1 คน
phûuak-rao dtâwng-gaan lâam nùeng khon
We need an interpreter.
Hide 1 More ExampleHide 2 More Examples
humorous
ตลกขบขัน ตลกขบขัน (adj)
dtà-lòk khòp-khǎn
humorous
เรื่องราวที่ตลกขบขัน เรื่องราวที่ตลกขบขัน
rûueang-raao thîi dtà-lòk-khòp-khǎn
humorous story
Hide 1 More ExampleHide 2 More Examples
joke
พูดตลก พูดตลก (v)
phûut dtà-lòk
joke
นั่นเป็นแค่เรื่องตลก นั่นเป็นแค่เรื่องตลก
nân bpen khâae rûueang dtà-lòk
That was just a joke.
Hide 0 More ExamplesHide 1 More Example
impression
ความประทับใจ ความประทับใจ (n)
khwaam bprà-tháp-jai
impression
ความประทับใจแรกพบ ความประทับใจแรกพบ
khwaam-bprà-tháp-jai râaek-phóp
first impression
Hide 1 More ExampleHide 2 More Examples
way of thinking
วิธีคิด วิธีคิด
wí-thii khít
way of thinking
วิธีคิดของดิฉัน วิธีคิดของดิฉัน
wí-thii khít khǎawng dì-chǎn
my way of thinking
Hide 1 More ExampleHide 2 More Examples
objection
ข้อคัดค้าน ข้อคัดค้าน (n)
khâaw khát-kháan
objection
ไม่มีข้อคัดค้าน ไม่มีข้อคัดค้าน
mâi mii khâaw khát-kháan
have no objection
Hide 1 More ExampleHide 2 More Examples
important
สำคัญ สำคัญ (adj)
sǎm-khan
important
อาหารเช้าเป็นมื้ออาหารที่สำคัญที่สุดของวัน อาหารเช้าเป็นมื้ออาหารที่สำคัญที่สุดของวัน
aa-hǎan cháo bpen múuea aa-hǎan thîi sǎm-khan thîi sùt khǎawng wan
Breakfast is the most important meal of the day.
Hide 2 More ExamplesHide 3 More Examples
lawyer
ทนายความ ทนายความ (n)
thá-naai-khwaam
lawyer
ทนายความของบริษัท ทนายความของบริษัท
thá-naai-khwaam khǎawng baaw-rí-sàt
company lawyer
Hide 3 More ExamplesHide 4 More Examples
translator
นักแปล นักแปล (n)
nák-bplaae
translator
ดิฉันเคยเป็นนักแปลภาษาฝรั่งเศสมาก่อน ดิฉันเคยเป็นนักแปลภาษาฝรั่งเศสมาก่อน
dì-chǎn khooei bpen nák-bplaae phaa-sǎa fà-ràng-sèet maa-gàawn
I was a French translator before.
Hide 2 More ExamplesHide 3 More Examples
negotiation
การเจรจาต่อรอง การเจรจาต่อรอง (n)
gaan jee-rá-jaa dtàaw-raawng
negotiation
การเจรจาต่อรองทางธุรกิจ การเจรจาต่อรองทางธุรกิจ
gaan jee-rá-jaa dtàaw-raawng thaang thú-rá-gìt
business negotiations
Hide 1 More ExampleHide 2 More Examples
accountant
นักบัญชี นักบัญชี (n)
nák-ban-shii
accountant
นักบัญชีของดิฉันเข้าใจเรื่องค่าใช้จ่าย และใบแจ้งหนี้ต่างๆของดิฉันมากกว่าที่ดิฉันเข้าใจเสียอีก นักบัญชีของดิฉันเข้าใจเรื่องค่าใช้จ่าย และใบแจ้งหนี้ต่างๆของดิฉันมากกว่าที่ดิฉันเข้าใจเสียอีก
nák-ban-shii khǎawng dì-chǎn khâo-jai rûueang khâa-chái-jàai láe bai-jâaeng-nîi dtàang-dtàang khǎawng dì-chǎn mâak gwàa thîi dì-chǎn khâo-jai sǐia ìik
My accountant understands my expenses and bills better than I do.
Hide 1 More ExampleHide 2 More Examples
accounting
การบัญชี การบัญชี (n)
gaan ban-shii
accounting
เอกสารทางการบัญชี เอกสารทางการบัญชี
èek-gà-sǎan thaang gaan ban-shii
accounting documents
Hide 1 More ExampleHide 2 More Examples
boardroom
ห้องประชุมคณะกรรมการ ห้องประชุมคณะกรรมการ
hâwng bprà-chum khá-ná gam-má-gaan
boardroom
การประชุมในห้องประชุมคณะกรรมการ การประชุมในห้องประชุมคณะกรรมการ
gaan bprà-chum nai hâawng bprà-chum khá-ná gam-má-gaan
meeting in the boardroom
Hide 2 More ExamplesHide 3 More Examples
discussion
การปรึกษาหารือ การปรึกษาหารือ (n)
gaan bprùek-sǎa hǎa-ruue
discussion
การปรึกษาหารือเกี่ยวกับธุรกิจ การปรึกษาหารือเกี่ยวกับธุรกิจ
gaan bprùek-sǎa hǎa-ruue gìiao-gàp thú-rà-gìt
discussion about business
Hide 0 More ExamplesHide 1 More Example
energetic
กระปรี้กระเปร่า กระปรี้กระเปร่า (adj)
grà-bprîi-grà-bprào
energetic
ผู้บรรยายที่กระปรี้กระเปร่า ผู้บรรยายที่กระปรี้กระเปร่า
phûu-ban-yaai thîi grà-bprîi-grà-bprào
energetic speaker
Hide 1 More ExampleHide 2 More Examples
None of our words match your filter
0 Comments
Please to leave a comment.
😄 😞 😳 😁 😒 😎 😠 😆 😅 😜 😉 😭 😇 😴 😮 😈 ❤️️ 👍
Sorry, please keep your comment under 800 characters. Got a complicated question? Try asking your teacher using My Teacher Messenger.
Sorry, please keep your comment under 800 characters.

No comments so far.