Start Learning Thai in the next 30 Seconds with
a Free Lifetime Account

Or sign up using Facebook
Word Image
Most Common Ways to Say Goodbye
12 words
Word Image
Most Common Ways to Say Goodbye
12 words
laa-gàawn
ลาก่อน
(e)
Goodbye.
láaeo phóp gan mài
แล้วพบกันใหม่
(e)
See you later.
chăn dtâawng rîip bpai láaeo
ฉันต้องรีบไปแล้ว
(s)
I gotta run.
dii jai thîi dâi jooe ná
ดีใจที่ได้เจอนะ
(p)
Good seeing you.
jon gwàa jà phóp gan mài
จนกว่าจะพบกันใหม่
(p)
So long!
khǎaw hâi wan níi bpen wan thîi dii ná
ขอให้วันนี้เป็นวันที่ดีนะ
(p)
Have a good day.
chǎn bpai gàawn ná
ฉันไปก่อนนะ
(s)
I'm out.
láaeo jooe gan
แล้วเจอกัน
(p)
Catch you later.
jooe gan
เจอกัน!
(p)
Later!
báai baai
บ๊ายบาย
(p)
Bye bye!
khǎaw hâi wan níi bpen wan thîi dii ná
ขอให้วันนี้เป็นวันที่ดีนะ
(p)
Have a good one.
théek khaae ná
เทคแคร์นะ
(p)
Take care.
0 Comments
Top