Start Learning Thai in the next 30 Seconds with
a Free Lifetime Account

Or sign up using Facebook
Word Image
Most Useful Pronouns
32 words
Word Image
Most Useful Pronouns
32 words
chǎn
ฉัน
(p)
I
khuuen-níi dì-chǎn rúu-sùek dii yîiam
คืนนี้ดิฉันรู้สึกดีเยี่ยม
I feel wonderful tonight.
thooe
คุณ
(p)
you
man
มัน
(n)
it
มันคือสีแดง
It's red.
khǎo
เขา
(p)
him
thooe/làawn
เธอ/หล่อน
(p)
her
phûuak rao
พวกเรา
(p)
we
khǎawng phûuak rao
ของพวกเรา
(p)
our
chǎn
ฉัน
(p)
me
khǎawng thooe/khǎawng làawn
ของเธอ/ของหล่อน
(p)
hers
khun
คุณ
(p)
you
khǎawng chǎn
ของฉัน
(p)
mine
man
มัน
(p)
it
phûuak khǎo
พวกเขา
(p)
they
phûuak khǎo
พวกเขา
(p)
them
khǎawng khǎo (phûu chaai)
ของเขา (ผู้ชาย)
(p)
his
Khong Khao
ของเขา
(p)
theirs
Khong Rao
ของเรา
(p)
ours
khǎawng phûuak khǎo
ของพวกเขา
(p)
their
khǎo
เขา
(p)
he
thooe/làawn
เธอ/หล่อน
(p)
she
khun
คุณ
(p)
you
khǎawng khun
ของคุณ
(p)
yours
khǎawng chǎn
ของฉัน
(p)
my
phûuak rao
พวกเรา
(p)
us
phûuak khun
พวกคุณ
(p)
you
0 Comments
Top