Start Learning Thai in the next 30 Seconds with
a Free Lifetime Account

Or sign up using Facebook
Word Image
Must-know Expressions for Agreeing and Disagreeing
25 words
Word Image
Must-know Expressions for Agreeing and Disagreeing
25 words
jing dûuai
จริงด้วย
(e)
That's true.
châi khun phûut thùuk
ใช่ คุณพูดถูก
(e)
Yes, you’re right.
chăn hĕn dûuai gàp khun yàang yîng
ฉันเห็นด้วยกับคุณอย่างยิ่ง
(e)
I couldn't agree with you more.
chăn rúu-sùek chên nán looei
ฉันรู้สึกเช่นนั้นเลย
(e)
That's exactly how I feel.
châi looei
ใช่เลย
(e)
Exactly.
nâae-naawn yùu láaeo
แน่นอนอยู่แล้ว
(e)
No doubt about it.
thîi khun phûut gâaw mee hèet-phǒn
ที่คุณพูดก็มีเหตุผล
(e)
You have a point there.
chăn gam-lang jà phûut looei
ฉันกำลังจะพูดเลย
(e)
I was just going to say that.
chăn khít wâa yàang-ngán ná
ฉันคิดว่าอย่างงั้นนะ
(e)
I guess so.
uuem chăn mâi nâae-jai
อืม ฉันไม่แน่ใจ
(e)
Well, I’m not sure.
chăn/phǒm hĕn dûuai gàp khun
ฉัน/ผมเห็นด้วยกับคุณ
(e)
I don't disagree with you.
thâa khun phûut yàang ngán là gâaw...
ถ้าคุณพูดอย่างงั้นละก็...
(e)
If you say so.
khun phìt láaeo!
คุณผิดแล้ว!
(e)
You’re wrong!
chăn mâi khít yàang-nán ná
ฉันไม่คิดอย่างนั้นนะ
(e)
I don't think so.
greeng wâa chăn jà mâi hěn-dûuai
เกรง​​ว่าฉันจะไม่เห็นด้วย
(e)
I'm afraid I disagree.
man àat-jà mâi bpen yàang-nán sà-mǒoe bpai
มันอาจจะไม่เป็นอย่างนั้นเสมอไป
(e)
That's not always the case.
khun khít wâa ngai
คุณคิดว่าไง
(e)
What do you think?
chăn khǎaw phûut a-rai nàuy dâai mái
ฉันขอพูดอะไรหน่อยได้ไหม
(e)
Can I add something here?
rao khui rûueang thàt-bpai gan dii mǎi
เราคุยเรื่องถัดไปกันดีไหม
(e)
Let's just move on, shall we?
chăn hĕn-dûuai wâa rao khwaam-hĕn mâi dtrong gan
ฉันเห็นด้วยว่าเราความเห็นไม่ตรงกัน
(e)
I think we're going to have to agree to disagree.
chăn hěn-dûuai
ฉันเห็นดัวย
(e)
I agree.
châi looei
ใช่เลย
(e)
Absolutely.
nâae-naawn
แน่นอน
(e)
Of course.
àat-jà
อาจจะ
(e)
Maybe.
chăn mâi hěn-dûuai
ฉันไม่เห็นด้วย
(e)
I don't agree. No.
0 Comments
Top