Start Learning Thai in the next 30 Seconds with
a Free Lifetime Account

Or sign up using Facebook
Word Image
Must-Know Terms for Family Members
31 words
Word Image
Must-Know Terms for Family Members
31 words
khrâawp-khruua
ครอบครัว
(n)
family
khrâawp-khruua gam-lang ráp-bprà-thaan aa-hǎan-glaang-wan
ครอบครัวกำลังรับประทานอาหารกลางวัน
The family is having lunch.
mâae
แม่
(n)
mother
mâae láe phâaw khǎawng chǎn dtàeng-ngaan gan maa láaeo hâa-sìp bpii
แม่ และพ่อของฉันแต่งงานกันมาแล้วห้าสิบปี
My mother and father were married fifty (50) years.
phâaw
พ่อ
(n)
father
phâaw thîi rúu-sùek bùuea-nàai phráawm thîi jà glàp bâan láaeo
พ่อที่รู้สึกเบื่อหน่ายพร้อมที่จะกลับบ้านแล้ว
The bored father is ready to go home.
phan-rá-yaa
ภรรยา
(n)
wife
sǎa-mii láe phan-rá-yaa
สามี และภรรยา
husband and wife
sǎa-mii
สามี
(n)
husband
săa-mii sùt thîi rák khǎawng chǎn tham aa-hǎan hâi chăn
สามีสุดที่รักของฉันทำอาหารให้ฉัน
My beloved husband is cooking for me.
phâaw mâae
พ่อแม่
(n)
parent
dèk
เด็ก
(n)
child
dèk gam-lang yók muue khûen
เด็กกำลังยกมือขึ้น
The child is raising his hand.
lûuk-sǎao
ลูกสาว
(n)
daughter
nîi khuue lûuk săao khǎawng chǎn
นี่คือลูกสาวของฉัน
This is my daughter.
lûuk-chaai
ลูกชาย
(n)
son
phâaw láe lûuk-chaai
พ่อ และลูกชาย
father and son
phîi-sǎao náawng-sǎao
พี่สาวน้องสาว
(n)
sister
thooe khuue phîi-sǎao khǎawng chǎn láe thooe bpen thá-naai-khwaam
เธอเป็นพี่สาวของดิฉัน และเธอเป็นทนายความ
She is my older sister, and she is a lawyer.
phîi chaai/náawng chaai
พี่ชาย/น้องชาย
(n)
brother
náawng-sǎao
น้องสาว
(n)
younger sister
phîi-chaai gam-lang ûm náawng-sǎao
พี่ชายกำลังอุ้มน้องสาว
The older brother is holding his younger sister.
náawng-chaai
น้องชาย
(n)
younger brother
náawng chaai khǎawng chǎn mák jà lá-mooe
น้องชายของฉันมักจะละเมอ
My younger brother often talks in sleep.
phîi chaai
พี่ชาย
(n)
older brother
yâa thûuat/yaai thûuat
ย่าทวด/ยายทวด
(n)
great-grandmother
thûuat
ทวด
(n)
great-grandfather
yaai
ยาย
(n)
grandmother
yaai
ยาย
maternal grandmother
dtaa
ตา
(n)
grandfather
dtaa
ตา
maternal grandfather
lăan
หลาน
(n)
grandchild
lăan săao
หลานสาว
(n)
granddaughter
lăan săao dtuua lék
หลานสาวตัวเล็ก
little granddaughter
lăan chaai
หลานชาย
(n)
grandson
lăan chaai khǎawng chǎn
หลานชายของฉัน
my grandson
bpâa
ป้า
(n)
aunt
lung
ลุง
(n)
uncle
lǎan-sǎao
หลานสาว
(n)
niece
lăan săao khǎawng chǎn saa-râa
หลานสาวของของฉัน ซาร่าห์
my niece Sarah
lăan chaai
หลานชาย
(n)
nephew
0 Comments
Top