Start Learning Thai in the next 30 Seconds with
a Free Lifetime Account

Or sign up using Facebook
Word Image
Numbers
30 words
Word Image
Numbers
30 words
sǔun
ศูนย์
(n)
zero
mǎai-lêek sǔun
หมายเลขศูนย์
number zero
nùeng
หนึ่ง
(n)
one
mii yîi-sìp sìi chûua-moong nai nùeng wan
มียี่สิบสี่ชั่วโมงในหนึ่งวัน
There are twenty-four hours in one day.
sǎawng
สอง
(n)
two
mǎai-lêek sǎawng bpen mǎai-lêek bpròot khǎawng dì-chǎn
หมายเลขสองเป็นหมายเลขโปรดของดิฉัน
The number two is my favorite number.
sǎam
สาม
(n)
three
sǎam ong-sǎa
สามองศา
three degrees
sìi
สี่
(n)
four
sìi mum
สี่มุม
four corners
hâa
ห้า
(n)
five
dì-chǎn thaan doo-nát bpai hâa an
ดิฉันทานโดนัทไปห้าอัน
I ate five doughnuts.
hòk
หก
(n)
six
hòk ong-sǎa
หกองศา
six degrees
jèt
เจ็ด
(n)
seven
jèt sìng
เจ็ดสิ่ง
seven things
bpàaet
แปด
(n)
eight
bpàaet ong-sǎa
แปดองศา
eight degrees
gâo
เก้า
(n)
nine
gâo ong-sǎa
เก้าองศา
nine degrees
sìp
สิบ
(n)
ten
dì-chǎn sǎa-mâat náp nùeng thǔeng sìp bpen phaa-sǎa-jiin dâi
ดิฉันสามารถนับหนึ่งถึงสิบเป็นภาษาจีนได้
I can count from one to ten in Chinese.
yîi-sìp-èt
ยี่สิบเอ็ด
(n)
twenty-one
mǎai-lêek yîi-sìp-èt
หมายเลขยี่สิบเอ็ด
number twenty-one
yîi-sìp-sǎawng
ยี่สิบสอง
(n)
twenty-two
mǎai-lêek yîi-sìp-sǎawng khǐian yùu bon phúuen
หมายเลขยี่สิบสองเขียนอยู่บนพื้น
The number twenty-two is painted on the ground.
sǎam-sìp-sǎam
สามสิบสาม
(n)
thirty-three
mǎai-lêek sǎam-sìp-sǎam
หมายเลขสามสิบสาม
number thirty-three
sìi-sìp-sìi
สี่สิบสี่
(n)
forty-four
mǎai-lêek sìi-sìp-sìi
หมายเลขสี่สิบสี่
number forty-four
hâa-sìp-hâa
ห้าสิบห้า
(n)
fifty-five
mǎai-lêek hâa-sìp-hâa
หมายเลขห้าสิบห้า
number fifty-five
hòk-sìp-hòk
หกสิบหก
(n)
sixty-six
mǎai-lêek hòk-sìp-hòk
หมายเลขหกสิบหก
number sixty-six
jèt-sìp-jèt
เจ็ดสิบเจ็ด
(n)
seventy-seven
mǎai-lêek jèt-sìp-jèt
หมายเลขเจ็ดสิบเจ็ด
number seventy-seven
bpàaet-sìp-bpàaet
แปดสิบแปด
(n)
eighty-eight
mǎai-lêek bpàaet-sìp-bpàaet
หมายเลขแปดสิบแปด
number eighty-eight
gâo-sìp-gâo
เก้าสิบเก้า
(n)
ninety-nine
mǎai-lêek gâo-sìp-gâo
หมายเลขเก้าสิบเก้า
number ninety-nine
nùeng-ráawy
หนึ่งร้อย
(n)
one hundred
nùeng-ráauy
หนึ่งร้อย
100
nùeng-phan
หนึ่งพัน
(n)
one thousand
khâa-raaeng thâo-gàp nùeng-phan-hâa-ráauy yuu-roo
ค่าแรงเท่ากับหนึ่งพันห้าร้อยยูโร
The pay is one thousand five hundred Euros.
sǎawng-phan
สองพัน
(n)
two thousand
man mii raa-khaa thâo gàp sǎawng-phan daawn-lâa
มันมีราคาเท่ากับสองพันดอลลาร์
It costs two thousand dollars.
sǎam-phan
สามพัน
(n)
three thousand
sàat-sà-nǎa yiu dâai thùuk bpà-dtì-bàt sùuep nûueang gan maa bpen rá-yá-wee-laa gwàa sǎam-phan bpii
ศาสนายิวได้ถูกปฎิบัติสืบเนื่องกันมาเป็นระยะเวลากว่าสามพันปี
Judaism has been practiced for over three thousand years.
sìi-phan
สี่พัน
(n)
four thousand
thá-hǎan sìi-phan-sìi-ráauy-sìi-sìp-sìi naai
ทหารสี่พันสี่ร้อยสี่สิบสี่นาย
four thousand four hundred forty soldiers
0 Comments
Top