Start Learning Thai in the next 30 Seconds with
a Free Lifetime Account

Or sign up using Facebook
Word Image
Thai Phrases to Use When You're Angry
16 words
Word Image
Thai Phrases to Use When You're Angry
16 words
châng man thòe
ช่างมันเถอะ
(e)
Whatever.
man mâi châi thú-rá khǎawng khun
มันไม่ใช่ธุระของคุณ
(s)
It’s none of your business.
chăn aa-rom sĭia
ฉันอารมณ์เสีย
(s)
I'm upset.
khun mâi dâai fang chăn looei
คุณไม่ได้ฟังฉันเลย
(s)
You're not listening to me.
rá-wang bpàak nàuy
ระวังปากหน่อย
(e)
Watch your mouth.
phaaw láaeo
พอแล้ว
(e)
That's enough.
yùt ná
หยุดนะ
(e)
Stop it.
yùt dĭiao níi
หยุดเดี๋ยวนี้
(e)
Cut it out.
gam-lang tham bâa a-rai yùu wá
กำลังทำบ้าอะไรอยู่วะ
(e)
What the heck are you doing?
khun khít wâa khun bpen khrai
คุณคิดว่าคุณเป็นใคร?
(s)
Who do you think you are?
a-rai
อะไร?!
(e)
What?!
chăn mâi yàak khui gàp khun
ฉันไม่อยากคุยกับคุณ
(s)
I don’t want to talk to you.
nîi láaw-lên châi mái
นี่ ล้อเล่นใช่ไหม
(e)
Are you kidding me?
nîi man nâa ngùt-ngìt
นี่มันน่าหงุดหงิด
(e)
This is so frustrating.
hùp bpàak
หุบปาก
(e)
Shut up.
láaeo ngai
แล้วไง?
(e)
So what?
0 Comments
Top