Start Learning Thai in the next 30 Seconds with
a Free Lifetime Account

Or sign up using Facebook
Word Image
Thai Quotes about Love
15 words
Word Image
Thai Quotes about Love
15 words
chăn àat jà mâi châi faaen khon râaek jùup râaek rǔue rák râaek khǎawng khun dtàae chăn dtâwng-gaan thîi jà bpen khon sùt tháai khǎawng khun
ฉันอาจจะไม่ใช่แฟนคนแรก จูบแรก หรือรักแรกของคุณ แต่ฉันต้องการที่จะเป็นคนสุดท้ายของคุณ
(s)
I may not be your first date, kiss, or love, but I want to be your last.
khwaam rúu-sùek thîi dii thîi sùt khuue mûuea khun maawng bpai thîi khăo dtàae khăo dâai maawng khun yùu gàawn láaeo
ความรู้สึกที่ดีที่สุดคือเมื่อคุณมองไปที่เขาแต่เขาได้มองคุณอยู่ก่อนแล้ว
(s)
The best feeling is when you look at him and he is already staring.
sà-thăan-thîi thîi chăn châawp mâak thîi sùt khuue sà-thăan-thîi thîi dâai yùu gàp khun
สถานที่ที่ฉันชอบมากที่สุดคือสถานที่ที่ได้อยู่กับคุณ
(s)
Together with you is my favorite place to be.
thâa chăn săa-mâat yáawn wee-laa dâai chăn dtâwng-gaan thîi jà phóp khun hâi reo gwàa níi
ถ้าฉันสามารถย้อนเวลาได้ ฉันต้องการที่จะพบคุณให้เร็วกว่านี้
(s)
If I were to live my life again, I'd find you sooner.
chăn yàak bpen khon thîi khun yàak thák mâak thîi sùt láe bpen khon thîi khun bàawk laa dâai yâak thîi sùt
ฉันอยากเป็นคนที่คุณอยากทักมากที่สุด และเป็นคนที่คุณบอกลาได้ยากที่สุด
(s)
I want to be your favorite hello and your hardest goodbye.
thúk thîi thîi chăn maawng chăn núek thǔeng khwaam rák khǎwng khun khun khuue lôok tháng bai khǎawng chăn
ทุกที่ที่ฉันมอง ฉันนึกถึงความรักของคุณ คุณคือโลกทั้งใบของฉัน
(s)
Everywhere I look I am reminded of your love. You are my world.
khwaam rák gâaw mǔuean lom phát thîi mâi săa-mâat maawng hĕn dâai dûuai dtaa dtàae săa-mâat rúu-sùek dâai dûuai jai
ความรักก็เหมือนลมพัด ที่ไม่สามารถมองเห็นได้ด้วยตา แต่สามารถรู้สึกได้ด้วยใจ
(s)
Love is like the wind, you can't see it, but you can feel it.
bpen phráw khun chăn thǔeng khâo-jai wâa rák khue a-rai
เป็นเพราะคุณฉันถึงเข้าใจว่ารักคืออะไร
(s)
If I know what love is, it is because of you.
phaaw chăn maawng bpai thîi khun chăn gâaw dâai hĕn chii-wít thîi lǔuea khǎawng chăn nán yùu khâang-nâa chăn nîii eeng
พอฉันมองไปที่คุณ ฉันก็ได้เห็นชีวิตที่เหลือของฉันนั้นอยู่ข้างหน้าฉันนี่เอง
(s)
When I look at you, I see the rest of my life in front of my eyes.
gaan dâai rák bpen phiiang khwaam wâang bplàao gaan thùuk rák bpen phiiang khâae baang sìng baang yàang sùuan gaan dâai rák láe thùuk rák nán bpen thúk yàang
การได้รักเป็นเพียงความว่างเปล่า การถูกรักเป็นเพียงแค่บางสิ่งบางอย่าง ส่วนการได้รักและถูกรัก นั้นเป็นทุกอย่าง
(s)
To love is nothing. To be loved is something. But to love and be loved is everything.
chăn săa-baan looei wâa chăn rák khun mâak bpai gwàa thîi chăn rák dtaawn-níi mâi dâai láaeo láaeo chăn gâaw rúu dûuai wâa phrûng-níi chăn gâaw jà yang rák mâak khûen
ฉันสาบานเลยว่าฉันรักคุณมากไปกว่าที่ ฉันรักตอนนี้ไม่ได้แล้ว แล้วฉันก็รู้ด้วยว่าพรุ่งนี้ฉันก็จะยังรักมากขึ้น
(s)
I swear I couldn't love you more than I do right now, and yet I know I will tomorrow.
chăn mâi dtâwng-gaan sà-wăn phráw chăn jooe khun láaeo láe chăn mâi dtâwng-gaan khwaam făn phráw chăn mii thooe láaeo
ฉันไม่ต้องการสวรรค์เพราะฉันเจอคุณแล้ว และฉันไม่ต้องการความฝันเพราะฉันมีเธอแล้ว
(s)
I don’t need paradise because I found you. I don’t need dreams because I have you.
thâa chăn tham a-rai thîi thùuk dtâwng nai chii-wít gâw khong bpen gaan thîi chăn hâi hŭua-jai khǎawng chăn gàp khun
ถ้าฉันทำอะไรที่ถูกต้องในชีวิตก็คงเป็นการที่ฉันให้หัวใจของฉันกับคุณ
(s)
If I did anything right in my life, it was when I gave my heart to you.
chăn bpen dtuua eeng mâak khûen mûuea chăn dâai yùu gàp khun
ฉันเป็นตัวเองมากขึ้นเมื่อฉันได้อยู่กับคุณ
(s)
I'm much more me when I'm with you.
khàawp-khun săm-ràp gaan bpen săai-rúng lăng khlûuen phaa-yú
ขอบคุณสำหรับการเป็นสายรุ้งหลังคลื่นพายุ
(s)
Thank you for always being my rainbow after the storm.
0 Comments
Top