Start Learning Thai in the next 30 Seconds with
a Free Lifetime Account

Or sign up using Facebook
Vocabulary Lists Quotes about Love
|

Quotes about Love

คำคมเกี่ยวกับความรัก
15 Words 5 Comments
I may not be your first date, kiss, or love, but I want to be your last.
ฉันอาจจะไม่ใช่แฟนคนแรก จูบแรก หรือรักแรกของคุณ แต่ฉันต้องการที่จะเป็นคนสุดท้ายของคุณ ฉันอาจจะไม่ใช่แฟนคนแรก จูบแรก หรือรักแรกของคุณ แต่ฉันต้องการที่จะเป็นคนสุดท้ายของคุณ
chăn àat jà mâi châi faaen khon râaek jùup râaek rǔue rák râaek khǎawng khun dtàae chăn dtâwng-gaan thîi jà bpen khon sùt tháai khǎawng khun
I may not be your first date, kiss, or love, but I want to be your last.
The best feeling is when you look at him and he is already staring.
ความรู้สึกที่ดีที่สุดคือเมื่อคุณมองไปที่เขาแต่เขาได้มองคุณอยู่ก่อนแล้ว ความรู้สึกที่ดีที่สุดคือเมื่อคุณมองไปที่เขาแต่เขาได้มองคุณอยู่ก่อนแล้ว
khwaam rúu-sùek thîi dii thîi sùt khuue mûuea khun maawng bpai thîi khăo dtàae khăo dâai maawng khun yùu gàawn láaeo
The best feeling is when you look at him and he is already staring.
Together with you is my favorite place to be.
สถานที่ที่ฉันชอบมากที่สุดคือสถานที่ที่ได้อยู่กับคุณ สถานที่ที่ฉันชอบมากที่สุดคือสถานที่ที่ได้อยู่กับคุณ
sà-thăan-thîi thîi chăn châawp mâak thîi sùt khuue sà-thăan-thîi thîi dâai yùu gàp khun
Together with you is my favorite place to be.
If I were to live my life again, I'd find you sooner.
ถ้าฉันสามารถย้อนเวลาได้ ฉันต้องการที่จะพบคุณให้เร็วกว่านี้ ถ้าฉันสามารถย้อนเวลาได้ ฉันต้องการที่จะพบคุณให้เร็วกว่านี้
thâa chăn săa-mâat yáawn wee-laa dâai chăn dtâwng-gaan thîi jà phóp khun hâi reo gwàa níi
If I were to live my life again, I'd find you sooner.
I want to be your favorite hello and your hardest goodbye.
ฉันอยากเป็นคนที่คุณอยากทักมากที่สุด และเป็นคนที่คุณบอกลาได้ยากที่สุด ฉันอยากเป็นคนที่คุณอยากทักมากที่สุด และเป็นคนที่คุณบอกลาได้ยากที่สุด
chăn yàak bpen khon thîi khun yàak thák mâak thîi sùt láe bpen khon thîi khun bàawk laa dâai yâak thîi sùt
I want to be your favorite hello and your hardest goodbye.
Everywhere I look I am reminded of your love. You are my world.
ทุกที่ที่ฉันมอง ฉันนึกถึงความรักของคุณ คุณคือโลกทั้งใบของฉัน ทุกที่ที่ฉันมอง ฉันนึกถึงความรักของคุณ คุณคือโลกทั้งใบของฉัน
thúk thîi thîi chăn maawng chăn núek thǔeng khwaam rák khǎwng khun khun khuue lôok tháng bai khǎawng chăn
Everywhere I look I am reminded of your love. You are my world.
Love is like the wind, you can't see it, but you can feel it.
ความรักก็เหมือนลมพัด ที่ไม่สามารถมองเห็นได้ด้วยตา แต่สามารถรู้สึกได้ด้วยใจ ความรักก็เหมือนลมพัด ที่ไม่สามารถมองเห็นได้ด้วยตา แต่สามารถรู้สึกได้ด้วยใจ
khwaam rák gâaw mǔuean lom phát thîi mâi săa-mâat maawng hĕn dâai dûuai dtaa dtàae săa-mâat rúu-sùek dâai dûuai jai
Love is like the wind, you can't see it, but you can feel it.
If I know what love is, it is because of you.
เป็นเพราะคุณฉันถึงเข้าใจว่ารักคืออะไร เป็นเพราะคุณฉันถึงเข้าใจว่ารักคืออะไร
bpen phráw khun chăn thǔeng khâo-jai wâa rák khue a-rai
If I know what love is, it is because of you.
When I look at you, I see the rest of my life in front of my eyes.
พอฉันมองไปที่คุณ ฉันก็ได้เห็นชีวิตที่เหลือของฉันนั้นอยู่ข้างหน้าฉันนี่เอง พอฉันมองไปที่คุณ ฉันก็ได้เห็นชีวิตที่เหลือของฉันนั้นอยู่ข้างหน้าฉันนี่เอง
phaaw chăn maawng bpai thîi khun chăn gâaw dâai hĕn chii-wít thîi lǔuea khǎawng chăn nán yùu khâang-nâa chăn nîii eeng
When I look at you, I see the rest of my life in front of my eyes.
To love is nothing. To be loved is something. But to love and be loved is everything.
การได้รักเป็นเพียงความว่างเปล่า การถูกรักเป็นเพียงแค่บางสิ่งบางอย่าง ส่วนการได้รักและถูกรัก นั้นเป็นทุกอย่าง การได้รักเป็นเพียงความว่างเปล่า การถูกรักเป็นเพียงแค่บางสิ่งบางอย่าง ส่วนการได้รักและถูกรัก นั้นเป็นทุกอย่าง
gaan dâai rák bpen phiiang khwaam wâang bplàao gaan thùuk rák bpen phiiang khâae baang sìng baang yàang sùuan gaan dâai rák láe thùuk rák nán bpen thúk yàang
To love is nothing. To be loved is something. But to love and be loved is everything.
I swear I couldn't love you more than I do right now, and yet I know I will tomorrow.
ฉันสาบานเลยว่าฉันรักคุณมากไปกว่าที่ ฉันรักตอนนี้ไม่ได้แล้ว แล้วฉันก็รู้ด้วยว่าพรุ่งนี้ฉันก็จะยังรักมากขึ้น ฉันสาบานเลยว่าฉันรักคุณมากไปกว่าที่ ฉันรักตอนนี้ไม่ได้แล้ว แล้วฉันก็รู้ด้วยว่าพรุ่งนี้ฉันก็จะยังรักมากขึ้น
chăn săa-baan looei wâa chăn rák khun mâak bpai gwàa thîi chăn rák dtaawn-níi mâi dâai láaeo láaeo chăn gâaw rúu dûuai wâa phrûng-níi chăn gâaw jà yang rák mâak khûen
I swear I couldn't love you more than I do right now, and yet I know I will tomorrow.
I don’t need paradise because I found you. I don’t need dreams because I have you.
ฉันไม่ต้องการสวรรค์เพราะฉันเจอคุณแล้ว และฉันไม่ต้องการความฝันเพราะฉันมีเธอแล้ว ฉันไม่ต้องการสวรรค์เพราะฉันเจอคุณแล้ว และฉันไม่ต้องการความฝันเพราะฉันมีเธอแล้ว
chăn mâi dtâwng-gaan sà-wăn phráw chăn jooe khun láaeo láe chăn mâi dtâwng-gaan khwaam făn phráw chăn mii thooe láaeo
I don’t need paradise because I found you. I don’t need dreams because I have you.
If I did anything right in my life, it was when I gave my heart to you.
ถ้าฉันทำอะไรที่ถูกต้องในชีวิตก็คงเป็นการที่ฉันให้หัวใจของฉันกับคุณ ถ้าฉันทำอะไรที่ถูกต้องในชีวิตก็คงเป็นการที่ฉันให้หัวใจของฉันกับคุณ
thâa chăn tham a-rai thîi thùuk dtâwng nai chii-wít gâw khong bpen gaan thîi chăn hâi hŭua-jai khǎawng chăn gàp khun
If I did anything right in my life, it was when I gave my heart to you.
I'm much more me when I'm with you.
ฉันเป็นตัวเองมากขึ้นเมื่อฉันได้อยู่กับคุณ ฉันเป็นตัวเองมากขึ้นเมื่อฉันได้อยู่กับคุณ
chăn bpen dtuua eeng mâak khûen mûuea chăn dâai yùu gàp khun
I'm much more me when I'm with you.
Thank you for always being my rainbow after the storm.
ขอบคุณสำหรับการเป็นสายรุ้งหลังคลื่นพายุ ขอบคุณสำหรับการเป็นสายรุ้งหลังคลื่นพายุ
khàawp-khun săm-ràp gaan bpen săai-rúng lăng khlûuen phaa-yú
Thank you for always being my rainbow after the storm.
None of our words match your filter
5 Comments
Please to leave a comment.
😄 😞 😳 😁 😒 😎 😠 😆 😅 😜 😉 😭 😇 😴 😮 😈 ❤️️ 👍
Sorry, please keep your comment under 800 characters. Got a complicated question? Try asking your teacher using My Teacher Messenger.
Sorry, please keep your comment under 800 characters.

user profile picture
ThaiPod101.com
Wednesday at 9:57 pm
Pinned Comment
Your comment is awaiting moderation.

What did you think about these quotes? Let us know in the comments!


P.S., Be sure to check out some more phrases about love in this wordlist here:

https://www.thaipod101.com/thai-vocabulary-lists/15-love-phrases-for-valentines-day

user profile picture
ThaiPod101.com
Tuesday at 6:22 pm
Your comment is awaiting moderation.

Hello Sargon,


Thank you for comment. We're glad to hear and appreciated your time with us. Please feel free to let me know if you have any questions. I will be glad to help.


Have a nice day.

Parisa

Team ThaiPod101.com

user profile picture
Sargon
Monday at 2:15 am
Your comment is awaiting moderation.

Beautiful quotes! In all languages 😉

user profile picture
ThaiPod101.com
Monday at 12:51 pm
Your comment is awaiting moderation.

Hello Bernolli,


Thank you very much for your comment. Please refresh the page or change your browser and try again. Please let me know if there is still problem. I will help checking again. Hope that's help. We wish you have a good progress with your Thai language.


Have a nice day.


Parisa

Team ThaiPod101.com

user profile picture
bernolli
Saturday at 11:40 am
Your comment is awaiting moderation.

I clicked on the audio play button but no sound comes out, is there a bug?