Start Learning Thai in the next 30 Seconds with
a Free Lifetime Account

Or sign up using Facebook
Word Image
Religion
14 words
Word Image
Religion
14 words
phí-thii
พิธี
(n)
ceremony
phí-thii sǎm-rèt gaan-sùek-sǎa
พิธีสำเร็จการศึกษา
graduation ceremony
thêet-sà-gaan
เทศกาล
(n)
festival
muueang khaan bpen jâo-phâap jàt thêet-sà-gaan phâap-phá-yon thîi mii chûue-sǐiang mâak thîi-sùt nai lôok bpen bprà-jam thúk-bpii
เมืองคานส์เป็นเจ้าภาพจัดเทศกาลภาพยนตร์ที่มีชื่อเสียงมากที่สุดในโลกเป็นประจำทุกปี
Cannes hosts the world's most famous film festival every year.
sàat-sà-nǎa khrít ní-gaai bproo-dtéet-dtáen
ศาสนาคริสต์นิกายโปรแตสแตนท์
(p)
Protestantism
sàat-sà-nǎa khrít ní-gaai bproo-dtées-dtáen gòoet maa jàak gaan yáaek dtuua àawk jàak bòot khǎawng ní-gaai roo-man-khaa-thaaw-lìk
ศาสนาคริสต์นิกายโปรแตสแตนท์เกิดมาจากการแยกตัวออกจากโบสถ์ของนิกายโรมันคาทอลิก
Protestantism came as a break from the Roman Catholic Church.
sàat-sà-nǎa yio
ศาสนายิว
(n)
Judaism
sàat-sà-nǎa yiu sàat-sà-nǎa khrít sàat-sà-nǎa phút láe sàat-sà-nǎa ùuen ùuen ìik lǎai sàat-sà-nǎa mii nák-bùuat
ศาสนายิว ศาสนาคริสต์ ศาสนาพุทธ และศาสนาอื่นๆอีกหลายศาสนามีนักบวช
Judaism, Christianity, Buddihuism and many other religions have priests.
sàat-sà-nǎa ìt-sà-laam
ศาสนาอิสลาม
(n)
Islam
kham-phii an sàk-sìt khǎawng sàat-sà-nǎa ìt-sà-laam
คัมภีร์อันศักดิ์สิทธิ์ของศาสนาอิสลาม
Holy Book of Isalm
sàat-sà-nǎa hin-duu
ศาสนาฮินดู
(n)
Hinduism
sàat-sà-nǎa hin-duu khǎawng bprà-thêet in-diia
ศาสนาฮินดูของประเทศอินเดีย
India's Hinduism
sàat-sà-nǎa khrít ní-gaai roo-man-khaa-thaaw-lìk
ศาสนาคริสต์นิกายโรมันคาทอลิก
(p)
Catholicism
sàat-sà-nǎa khrít ní-gaai roo-man-khaa-thaaw-lìk bpen sàat-sà-nǎa khǎawng phûu sûeng yaawm-ráp khwaam bpen phûu-nam khǎawng phrá-sǎn-dtà-bpaa-bpaa
ศาสนาคริสต์นิกายโรมันคาทอลิกเป็นศาสนาของผู้ซึ่งยอมรับความเป็นผู้นำของพระสันตปาปา
Catholicism is the religion of those who accept the leadership of the Pope.
sàat-sà-nǎa phút
ศาสนาพุทธ
(n)
Buddhism
sàat-sà-nǎa phút khǎawng khon-jiin
ศาสนาพุทธของคนจีน
Chinese Buddhism
bòot
โบสถ์
(n)
church
bòot sǐi-khǎao
โบสถ์สีขาว
white church
mát-sà-yít
มัสยิด
(n)
mosque
chaao mút-sà-lim sùuat-mon gan thúk-wan thîi mát-sà-yít
ชาวมุสลิมสวดมนต์กันทุกวันที่มัสยิด
At a mosque, muslims pray every day.
rûup-bpân
รูปปั้น
(n)
statue
bon nooen-khǎo mii rûup-bpân hǐn-àawn dtâng yùu
บนเนินเขามีรูปปั้นหินอ่อนตั้งอยู่
On top of the hill sits a marble statue.
wát
วัด
(n)
temple
dì-chǎn dâai thâwng-thîiao bpai yang wát dtàang-dtàang nai giiao-dtoo
ดิฉันได้ท่องเที่ยวไปยังวัดต่างๆในเกียวโต
I toured the temples in Kyoto.
sàat-sà-nǎa
ศาสนา
(n)
religion
sàat-sà-nǎa yiu sàat-sà-nǎa khrít sàat-sà-nǎa phút láe sàat-sà-nǎa ùuen ùuen ìik lǎai sàat-sà-nǎa mii nák-bùuat
ศาสนายิว ศาสนาคริสต์ ศาสนาพุทธ และศาสนาอื่นๆอีกหลายศาสนามีนักบวช
Judaism, Christianity, Buddihuism and many other religions have priests.
sàat-sà-nǎa khrít
ศาสนาคริสต์
(n)
Christianity
0 Comments
Top