Start Learning Thai in the next 30 Seconds with
a Free Lifetime Account

Or sign up using Facebook
Word Image
Thailand Royal Ploughing Ceremony
11 words
Word Image
Thailand Royal Ploughing Ceremony
11 words
khàao
ข้าว
(n)
rice
khâao-sǎan
ข้าวสาร
raw rice
gà-sèet-dtrà-gaawn
เกษตรกร
(n)
farmer
gà-sèet-dtrà-gaawn bon faam
เกษตรกรบนฟาร์ม
farmer on a farm
gà-sèet-dtrà-gam
เกษตรกรรม
(n)
agriculture
sǐn-kháa gà-sèet-dtrà-gam
สินค้าเกษตรกรรม
agriculture product
wan-phûuet-mong-khon
วันพืชมงคล
(p)
Royal Ploughing Ceremony Day
wuua
วัว
(n)
cattle
khwaai
ควาย
(n)
water buffalo
wàan
หว่าน
(v)
sow
sà-nǎam-lǔuang
สนามหลวง
(n)
Sanam Luang
thăi-naa
ไถนา
(v)
plow a field
khàao-bplùuak
ข้าวเปลือก
(n)
paddy
khwaam ù-dom-sǒm-buun
ความอุดมสมบูรณ์
(n)
fertility
0 Comments
Top