Start Learning Thai in the next 30 Seconds with
a Free Lifetime Account

Or sign up using Facebook
Word Image
School Subjects
11 words
Word Image
School Subjects
11 words
rát-thà-sàat
รัฐศาสตร์
(n)
politics
dì-chǎn èek wí-chaa gaan muueang
ดิฉันเอกวิชาการเมือง
I major in politics.
wí-chaa fí-sìk
วิชาฟิสิกส์
(n)
physics
dì-chǎn mâi rúu phúuen-thǎan khǎawng wí-chaa fí-sìk
ดิฉันไม่รู้พื้นฐานของวิชาฟิสิกส์
I know the basics of physics.
wí-chaa sǐn-lá-bpà
วิชาศิลปะ
(n)
art
dì-chǎn èek wí-chaa sǐn-lá-bpà
ดิฉันเอกวิชาศิลปะ
I'm an art major.
wí-chaa chii-wá-wít-thá-yaa
วิชาชีววิทยา
(n)
biology
wí-chaa chii-wá-wít-thá-yaa khuue gaan suek-saa giiao-gap sìng-mii-chii-wít
วิชาชีววิทยาคือการศึกษาเกี่ยวกับสิ่งมีชีวิต
Biology is the study of living organisms.
wí-chaa khee-mii
วิชาเคมี
(n)
chemistry
hâwng thót-laawng wí-chaa khee-mii
ห้องทดลองวิชาเคมี
chemistry lab
wí-chaa wít-thá-yaa-gaan khaawm-phíu-dtôoe
วิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์
(n)
computer science
khà-nǎaeng wí-chaa wít-thá-yaa-gaan khawm-phíu-dtôoe yang khâwn-khâang mài
แขนงวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ยังค่อนข้างใหม่
The field of computer science is relatively new.
sèet-thà-sàat
เศรษฐศาสตร์
(n)
economics
sùek-sǎa wí-chaa sèet-thà-sàat
ศึกษาวิชาเศรษฐศาสตร์
study economics
wí-chaa phuu-mí-sàat
วิชาภูมิศาสตร์
(n)
geography
khǎo èek wí-chaa phuu-mí-sàat láe thoo wí-chaa jìt-dtà-wít-thá-yaa
เขาเอกวิชาภูมิศาสตร์ และโทวิชาจิตวิทยา
He is a geography major, with a minor in psychology.
wí-chaa bprà-wàt-dtì-sàat
วิชาประวัติศาสตร์
(n)
history
khun sǎa-máat riian-rúu dâai yàang mâak-maai jàak wí-chaa bprà-wàt-dtì-sàat nûueng-jàak sìng dtàang-dtàang mák jà gòoet sám raawy dooem
คุณสามารถเรียนรู้ได้อย่างมากมายจากวิชาประวัติศาสตร์เนื่องจากสิ่งต่างๆมักจะเกิดซ้ำรอยเดิม
You can learn a lot from History, as things tend to repeat themselves.
wí-chaa khá-nít-dtà-sàat
วิชาคณิตศาสตร์
(n)
math
wí-chaa bpròot khǎawng chăn nai roong riian khuue wí-chaa ká-nít sàat
วิชาโปรดของฉันในโรงเรียนคือวิชาคณิตศาสตร์
My favorite subject in school is math.
don-dtrii
ดนตรี
(n)
music
nóot don-dtrii
โน้ตดนตรี
music notes
0 Comments
Top