Start Learning Thai in the next 30 Seconds with
a Free Lifetime Account

Or sign up using Facebook
Word Image
Talking about Days in Thai
13 words
Word Image
Talking about Days in Thai
13 words
wan jan
วันจันทร์
(n)
Monday
wan jan wan ang-khaan wan phút wan phá-rúe-hàt-sà-baaw-dii láe wan sùk bpen wan tham-má-daa
วันจันทร์ วันอังคาร วันพุธ วันพฤหัสบดี และวันศุกร์ เป็นวันธรรมดา
Monday, Tuesday, Wednesday, Thursday and Friday are weekdays.
wan ang-khaan
วันอังคาร
(n)
Tuesday
bpii níi wan thîi nùeng má-gà-raa-khom dtrong-gàp wan ang-khaan
ปีนี้วันที่ 1 มกราคมตรงกับวันอังคาร
January 1st falls on a Tuesday this year.
wan phút
วันพุธ
(n)
Wednesday
wan phút thîi sìp-bpàaet
วันพุธที่ 18
Wednesday the 18th
wan phá-rúe-hàt-sà-baaw-dii
วันพฤหัสบดี
(n)
Thursday
nai wan phá-rúe-hàt-sà-baaw-dii
ในวันพฤหัสบดี
on Thursday
wan sùk
วันศุกร์
(n)
Friday
khǐian phǎaen sǎm-ràp wan sùk long bon bpà-dtì-thin
เขียนแผนสำหรับวันศุกร์ลงบนปฏิทิน
Write the plans for Friday on the calendar.
wan sǎo
วันเสาร์
(n)
Saturday
mâi mii phǎaen sǎm-ràp wan sǎo
ไม่มีแผนสำหรับวันเสาร์
no plans for Saturday
wan aa-thít
วันอาทิตย์
(n)
Sunday
wan-aa-thít bpen wan phâaw-hàaeng-châat
วันอาทิตย์เป็นวันพ่อแห่งชาติ
Sunday is Father's Day.
sàp-daa
สัปดาห์
(n)
week
nai nùeng sàp-daa mii jèt wan
ในหนึ่งสัปดาห์มีเจ็ดวัน
There are seven days in a week.
waan-suuen
วานซืน
(n)
the day before yesterday
mûuea-waan
เมื่อวาน
(n)
yesterday
mûuea-waan dì-chǎn laa-yùt
เมื่อวานดิฉันลาหยุด
I took a day off yesterday.
wan-níi
วันนี้
(n)
today
wan-níi dtaawn hòk naa-lí-gaa sìp-hâa naa-thii
วันนี้ตอน 6 นาฬิกา 15 นาที
today at 6:15
phrûng-níi
พรุ่งนี้
(n)
tomorrow
phrûng-níi dtaawn sìp naa-lí-gaa sìp naa-thii
พรุ่งนี้ตอน10นาฬิกา 10นาที
tomorrow at 10:10
má-ruuen
มะรืน
(n)
the day after tomorrow
0 Comments
Top