Start Learning Thai in the next 30 Seconds with
a Free Lifetime Account

Or sign up using Facebook
Word Image
Talking about Months in Thai
14 words
Word Image
Talking about Months in Thai
14 words
duuean à-rai
เดือนอะไร
(p)
What month is it?
duuean má-gà-raa-khom
เดือนมกราคม
(n)
January
duuean má-gà-raa-khom bpii sǎawng-phan-gâao
เดือนมกราคม ปี 2009
January 2009
duuean gum-phaa-phan
เดือนกุมภาพันธ์
(n)
February
wan à-thí-gà-sù-rá-thin khuue wan thîi yîi-sìp-gâao duuean gum-phaa-phan
วันอธิกสุรทินคือวันที่ 29 เดือนกุมภาพันธ์
Leap year day is February 29th.
duuean mii-naa-khom
เดือนมีนาคม
(n)
March
duuean mii-naa-khom bpen jùt-rôoem-dtôn khǎawng rúe-duu-bai-máai-phlì nai sîik-lôok nǔuea láe bpen jùt-rôoem-dtôn khǎawng rúe-duu-bai-máai-rûuang nai sîik-lôok dtâai
เดือนมีนาคมเป็นจุดเริ่มต้นของฤดูใบไม้ผลิในซีกโลกเหนือ และเป็นจุดเริ่มต้นของฤดูใบไม้ร่วงในซีกโลกใต้
March marks the start of Spring in the northen hemisphere and fall in the southern hemisphere.
duuean mee-sǎ-yon
เดือนเมษายน
(n)
April
dtaawn níi khuue duuean mee-sǎa-yon dang-nán duuean nâa khuue duuean phrúet-sà-phaa-khom
ตอนนี้คือเดือนเมษายน ดังนั้นเดือนหน้าคือเดือนพฤษภาคม
It is now April so next month will be May.
duuean phrúet-sà-phaa-khom
เดือนพฤษภาคม
(n)
May
dàawk-mái nai duuean phrúet-sà-phaa-khom
ดอกไม้ในเดือนพฤษภาคม
May flowers
duuean mí-thù-naa-yon
เดือนมิถุนายน
(n)
June
phûuk-rao jà dtàeng-ngaan gan nai duuean mí-thù-naa-yon
พวกเราจะแต่งงานกันในเดือนมิถุนายน
We are getting married in June.
duuean gà-rá-gà-daa-khom
เดือนกรกฎาคม
(n)
July
duuean gà-rá-gà-daa-khom thùuk dtâng chûue khûen phûuea bpen gìiat gàae juu-lîiat sii-sâa phûu sûeng gòoet nai duuean gà-rá-gà-daa-khom
เดือนกรกฎาคมถูกตั้งชื่อขึ้นเพื่อเป็นเกียรติแก่จูเลียส ซีซาร์ผู้ซึ่งเกิดในเดือนกรกฎาคม
July is named for Julius Caesar, who was born in July.
duuean sǐng-hǎa-khom
เดือนสิงหาคม
(n)
August
roong-riian bpìt nai duuean sǐng-hǎa-khom
โรงเรียนปิดในเดือนสิงหาคม
The school is closed in August.
duuean gan-yaa-yon
เดือนกันยายน
(n)
September
nai duuean gan-yaa-yon rúe-duu bai-mái rûuang rôoem-dtôn nai sîik-lôok-nǔuea láe rúe-duu bai-mái phlì rôoem-dtôn khûen nai sîik-lôok dtâi
ในเดือนกันยายน ฤดูใบไม้ร่วงเริ่มต้นในซีกโลกเหนือและฤดูใบไม้ผลิเริ่มต้นขึ้นในซีกโลกใต้
In September, fall begins in the northen hemisphere and spring in the southern hemisphere.
duuean dtù-laa-khom
เดือนตุลาคม
(n)
October
wan haa-loo-wiin dtrong gàp wan thîi sǎam-sìp-èt duuean dtù-laa-khom
วันฮาโลวีนตรงกับวันที่ 31 เดือนตุลาคม
Halloween falls on October 31st.
duuean phrúet-sà-jì-gaa-yon
เดือนพฤศจิกายน
(n)
November
wan-khàawp-khun-phrá-châao wan phá-rúe-hàt-sà-baaw-dii thîi yîi-sìp-sìi phrúet-sà-jì-gaa-yon
วันขอบคุณพระเจ้า วันพฤหัสบดีที่ 24 พฤศจิกายน
Thanksgiving, Thursday November 24th
duuean than-waa-khom
เดือนธันวาคม
(n)
December
wan sùk thîi bpàat duuean than-waa-khom
วันศุกร์ที่ 8 เดือนธันวาคม
Friday, December 8th
duuean
เดือน
(n)
month
duuean dtaam bpà-dtì-thin
เดือนตามปฏิทิน
calendar month
0 Comments
Top