Start Learning Thai in the next 30 Seconds with
a Free Lifetime Account

Or sign up using Facebook
Word Image
Teachers' Day
11 words
Word Image
Teachers' Day
11 words
sǎawn
สอน
(v)
teach
khruu sǎawn chán-riian
ครูสอนชั้นเรียน
The teacher teaches the class.
roong-riian
โรงเรียน
(n)
school
dèk-dèk gam-lang bpai roong-riian
เด็กๆกำลังไปโรงเรียน
The kids are going to school.
gaan sùek-sǎa
การศึกษา
(n)
education
gaan sùek-sǎa thîi dii bpen sìng sǎm-khan sǎm-ràp à-naa-khót
การศึกษาที่ดีเป็นสิ่งสำคัญสำหรับอนาคต
A good education is important for one's future.
khrŭu
ครู
(n)
teacher
nák-riian
นักเรียน
(n)
student
riian
เรียน
(v)
study
gà-dtan-yuu
กตัญญู
(a)
grateful
dàawk khĕm
ดอกเข็ม
(p)
ixora
riian rúu
เรียนรู้
(v)
learn
khwaam khao-róp
ความเคารพ
(n)
respect
phaan wâai khruu
พานไหว้ครู
(n)
flower tray with candles and incense
0 Comments
Top