Start Learning Thai in the next 30 Seconds with
a Free Lifetime Account

Or sign up using Facebook
Word Image
Thailand Constitution Day
11 words
Word Image
Thailand Constitution Day
11 words
sà-nap-sà-nǔn
สนับสนุน
(v)
support
dì-chǎn sà-nàp-sà-nǔn phák-gaan-muueang bpàt-jù-ban
ดิฉันสนับสนุนพรรคการเมืองปัจจุบัน
I support the current political party.
bprà-chaa-chon
ประชาชน
(n)
people
phûu-khon gam-lang tham-ngaan yùu thîi sǎm-nák ngaan
ผู้คนกำลังทำงานอยู่ที่สำนักงาน
The people are working at the office.
bplìian-bplaaeng
เปลี่ยนแปลง
(v)
change
thooe gam-lang bplìian châawng dûuai rii-mòot-khaawn-throon
เธอกำลังเปลี่ยนช่องด้วยรีโมทคอนโทรล
She is changing the channel with the remote control.
rát-thà-sàat
รัฐศาสตร์
(n)
politics
dì-chǎn èek wí-chaa gaan muueang
ดิฉันเอกวิชาการเมือง
I major in politics.
wan-rát-thà-tham-má-nuun
วันรัฐธรรมนูญ
(n)
Constitution Day
gaan-bpòk-khraawng
การปกครอง
(n)
administration
am-nâat
อำนาจ
(n)
authority
gòt-măai
กฎหมาย
(n)
law
rát-thà-baan
รัฐบาล
(n)
government
bprà-chaa-thíp-bpà-dtai
ประชาธิปไตย
(n)
democracy
paa-sǐi
ภาษี
(n)
tax
0 Comments
Top