Start Learning Thai in the next 30 Seconds with
a Free Lifetime Account

Or sign up using Facebook
Word Image
The 10 Most Romantic Ideas for a Date in Thai
10 words
Word Image
The 10 Most Romantic Ideas for a Date in Thai
10 words
phí-phít-thá-phan
พิพิธภัณฑ์
(n)
museum
aa-hăan khâm dtâai săaeng thiian
อาหารค่ำใต้แสงเทียน
(p)
candlelit dinner
bpai thîiao sŭuan-sàt
ไปเที่ยวสวนสัตว์
(p)
go to the zoo
bpai dooen lên
ไปเดินเล่น
(p)
go for a long walk
bpai duu lá-khaawn oo-bpee-râa
ไปดูละครโอเปร่า
(p)
go to the opera
bpai phí-phít-thá-phan sàt-náam
ไปพิพิธภัณฑ์สัตว์น้ำ
(p)
go to the aquarium
dooen lên bon chaai-hàat
เดินเล่นบนชายหาด
(p)
walk on the beach
bpai bpík-ník
ไปปิกนิก
(p)
have a picnic
tham aa-hăan dûuai gan
ทำอาหารด้วยกัน
(p)
cook a meal together
bpai thaan aa-hăan khâm láe duu năng
ไปทานอาหารค่ำและดูหนัง
(p)
have dinner and see a movie
0 Comments
Top