Start Learning Thai in the next 30 Seconds with
a Free Lifetime Account

Or sign up using Facebook
Word Image
Top 10 Inspirational Quotes
10 words
Word Image
Top 10 Inspirational Quotes
10 words
thîi thîi khuuan khâa gàae gaan bpai nán mâi mii thaang lát
ที่ที่ควรค่าแก่การไปนั้นไม่มีทางลัด
(s)
There are no short cuts to any place worth going.
hàak mâi laawng ying gâw thâo gàp phlâat bpâo ráauy bpooe-sen
หากไม่ลองยิง ก็เท่ากับพลาดเป้า 100%
(s)
You miss 100% of the shots you don't take.
thîi an-dtà-raai thîi sùt sǎm-ràp rao sùuan mâak mâi châi bpâo-mǎai thîi sǔung gooen bpai jon ûueam mâi thǔeng dtàae bpen bpâo-mǎai thîi dtàm gooen bpai láaeo rao ûueam thǔeng dtàang-hàak
ที่อันตรายที่สุดสำหรับเราส่วนมากไม่ใช่เป้าหมายที่สูงเกินไปจนเอื้อมไม่ถึง แต่เป็นเป้าหมายที่ต่ำเกินไปแล้วเราเอื้อมถึงต่างหาก
(s)
The greatest danger for most of us is not that our aim is too high and we miss it, but that is it too low and we reach it.
wee-laa thîi màw thîi sùt thîi jà bplùuk dtôn-mái sàk dtôn khuue mûuea yîi-sìp bpii gàawn láe wee-laa thîi màw raawng long maa gâw khuue dtaawn níi
เวลาที่เหมาะที่สุดที่จะปลูกต้นไม้สักต้นคือเมื่อ 20 ปีก่อน และเวลาที่เหมาะรองลงมาก็คือตอนนี้
(s)
The best time to plant a tree was 20 years ago. The second best time is now.
mâi mii thaang jà khâam má-hǎa-sà-mùt dâi hàak yang mâi glâa phaaw jà àawk bpai glai jon mâi hěn fàng
ไม่มีทางจะข้ามมหาสมุทรได้ หากยังไม่กล้าพอจะออกไปไกลจนไม่เห็นฝั่ง
(s)
You can never cross the ocean until you have the courage to lose sight of the shore.
sìng dai thîi jai má-nút sǎa-mâat khít láe chûuea dâi gâw yâawm tham hâi bpen jing dâi chên gan
สิ่งใดที่ใจมนุษย์สามารถคิดและเชื่อได้ ก็ย่อมทำให้เป็นจริงได้เช่นกัน
(s)
Whatever the mind of man can conceive and believe, it can achieve.
khwaam-sùk mâi châi khǎawng sǎm-rèt rûup dtàae maa jàak gaan grà-tham khǎawng rao eeng
ความสุขไม่ใช่ของสำเร็จรูป แต่มาจากการกระทำของเราเอง
(s)
Happiness is not something readymade. It comes from your own actions.
jong long muue sâang khwaam bplìian-bplaaeng yàang thîi khun yàak hěn bon lôok
จงลงมือสร้างความเปลี่ยนแปลงอย่างที่คุณอยากเห็นบนโลก
(s)
Be the change you want to see in the world.
dooen cháa khâae nǎi mâi bpen rai dtràap dai thîi mâi yùt dooen
เดินช้าแค่ไหนไม่เป็นไร ตราบใดที่ไม่หยุดเดิน
(s)
It does not matter how slowly you go as long as you do not stop.
jam wái sà-mǒoe wâa khwaam dtâng-jai yàak bprà-sòp khwaam sǎm-rèt khǎawng dtuua rao eeng sǎm-khan gwàa khwaam dtâng-jai khǎawng khrai ùuen tháng mòt
จำไว้เสมอว่าความตั้งใจอยากประสบความสำเร็จของตัวเราเอง สำคัญกว่าความตั้งใจของใครอื่นทั้งหมด
(s)
Always bear in mind that your own resolution to succeed is more important than any other.
0 Comments
Top