Start Learning Thai in the next 30 Seconds with
a Free Lifetime Account

Or sign up using Facebook
Word Image
Top 10 Language Learning Strategies
10 words
Word Image
Top 10 Language Learning Strategies
10 words
Fang láe aàn bpai phrǎawm phrǎawm gan phûuea khwaam kháo-jai nai phaa-sǎa thai thîi dii yîng khúen
ฟังและอ่านไปพร้อมๆกันเพื่อความเข้าใจในภาษาไทยที่ดียิ่งขึ้น
(s)
Listen and read along to understand Thai better.
ban-thûek siiǎng khaǎwng khun láe laawng bpiiap-thiîap gaan aawk-siiǎng khaǎwng khun gap gaan aawk-siǐang khaǎwng khon thai
บันทึกเสียงของคุณและลองเปรียบเทียบการออกเสียงของคุณกับการออกเสียงของคนไทย
(s)
Record your voice and compare your pronunciation with native Thai speakers.
daao-loot faai bòt sǒn-tha-naa láe ráp fang bòt sǒn-tha-naa phaa-sǎa thai
ดาวน์โหลดไฟล์บทสนทนาและรับฟังบทสนทนาภาษาไทย
(s)
Download dialog tracks and listen to the Thai conversations.
phûut dtaam bpra-yook thîi khun dâi-yin aawk maa iik khŕang
พูดตามประโยคที่คุณได้ยินออกมาดังๆอีกครั้ง
(s)
Repeat the phrases that you hear out loud again and again.
thóp-thuuan bòt-riian gào-gào phûuea khwaam kháo-jai thîi dii yîng khúen
ทบทวนบทเรียนเก่าๆเพื่อความเข้าใจที่ดียิ่งขึ้น
(s)
Review old lessons to master them completely.
Phát-tha-naa thák-sà gaan fang khaǎwng khun jaak gaan fang láe thóp-thuuan bòt sǒn-tha-naa dtâe lá bot dooi laai-baai-laai aaw-di-oo thuu
พัฒนาทักษะการฟังของคุณจากการฟังและทบทวนบทสนทนาแต่ละบท โดย Line-by-Line Audio tool
(s)
Improve your listening skills by reviewing each line of the conversation with the Line-by-Line Audio tool.
gra-dtûn rang juung-jai nai gaan riian dooi dtit-dtaam gaan phát-tha-naa dâan phaa-sǎa khaǎwng khun dûuai daaet-baawt
กระตุ้นแรงจูงใจในการเรียน โดยติดตามการพัฒนาด้านภาษาของคุณด้วย Dashboard
(s)
Stay motivated by tracking your learning progress with the Dashboard.
aàn thii lá ban-thát yaàng chǎa-chǎa nai râawp râaek jàak nǎn aàn iik kráng dûuai khwaam reo thîi mâak khûen
อ่านทีละบรรทัดอย่างช้าๆในรอบแรก จากนั้นอ่านอีกครั้งด้วยความเร็วที่มากขึ้น
(s)
Read lines slowly at first. Then re-read and increase your speed.
dtáng bpáo-mǎai lêk-lêk nai gaan riian-rúu thîi sǎa-máat wát phǒn dâi láe gam-nòt wee-laa sǎm-rap bpáo-mǎai nân-nân
ตั้งเป้าหมายเล็กๆในการเรียนรู้ที่สามารถวัดผลได้ และกำหนดเวลาสำหรับเป้าหมายนั้นๆ
(s)
Set small and measurable learning goals with a deadline.
laawng tham bòt-riian thîi yâak khûen phûuea bpen gaan thǎa-thaai láe phát-tha-naa dtuy eeng hai reo yîng khúen
ลองทำบทเรียนที่ยากขึ้นเพื่อเป็นการท้าทายและพัฒนาตัวเองให้เร็วยิ่งขึ้น
(s)
Try harder lessons to challenge yourself and improve faster.
0 Comments
Top