Start Learning Thai in the next 30 Seconds with
a Free Lifetime Account

Or sign up using Facebook
Word Image
Top 10 Quotes about Friendship
10 words
Word Image
Top 10 Quotes about Friendship
10 words
khǎawng khwăn thîi dii khǎawng chii-wít khuue mít-dtrà-phâap láe chăn gâaw dâai ráp man láaeo
ของขวัญที่ดีที่สุดของชีวิตคือมิตรภาพและฉันก็ได้รับมันแล้ว
(s)
The greatest gift of life is friendship, and I have received it.
gaan dooen gàp phûuean nai khwaam mûuet nán dii gwàa gaan dooen dooi lam-phang nai săaeng sà-wàang
การเดินกับเพื่อนในความมืดนั้นดีกว่าการเดินโดยลำพังในแสงสว่าง
(s)
Walking with a friend in the dark is better than walking alone in the light.
phûuean tháae khuue khon thîi dooen khâo maa hăa rao nai khà-nà thîi khon tháng lôok jàak rao bpai
เพื่อนแท้คือคนที่เดินเข้ามาหาเราในขณะที่คนทั้งโลกจากเราไป
(s)
A real friend is one who walks in when the rest of the world walks out.
khwaam rák khǎawng phûuean jà bpraa-gòt nai chûuang thîi rao thúk mâi châi chûuang thîi rao sùk
ความรักของเพื่อนจะปรากฏในช่วงที่เราทุกข์ ไม่ใช่ช่วงที่เราสุข
(s)
Friends show their love in times of trouble, not in happiness.
yàa dooen nam nâa chăn chăn àat mâi dtaam thooe yàa dooen yùu lăng chăn chăn àat mâi nam thooe phiiang khâe dooen yùu khâang khâang láe bpen pĥuuean gan
อย่าเดินนำหน้าฉัน ฉันอาจไม่ตามเธออย่าเดินอยู่หลังฉัน ฉันอาจไม่นำเธอ เพียงแค่เดินอยู่ข้างๆและเป็นเพื่อนกัน
(s)
Don't walk behind me; I may not lead. Don't walk in front of me; I may not follow. Just walk beside me and be my friend.
mâi mii a-rai bon lôok níi mii khâa mâak gwàa mít-dtrà-phâap thîi tháe jing
ไม่มีอะไรบนโลกนี้มีค่ามากกว่ามิตรภาพที่แท้จริง
(s)
There is nothing on this earth more to be prized than true friendship.
phûuean khuue khon thîi tham hâi khun rúu sùek ìt-sà-rà thîi jà bpen dtua khǎawng dtua eeng
เพื่อนคือคนที่ทำให้คุณรู้สึกอิสระที่จะเป็นตัวของตัวเอง
(s)
A friend is someone who gives you total freedom to be yourself.
phûuean mâi dâai sâang khûen maa dûuai gaan phùuk mít dtàe gòoet maa bpen phûuean gan
เพื่อนไม่ได้สร้างขึ้นมาด้วยการผูกมิตร แต่เกิดมาเป็นเพื่อนกัน
(s)
Friends are born, not made.
phûuean khuue khon thîi rúu jàk khun láe rák khun mâi wâa khun jà bpen yang ngai
เพื่อนคือคนที่รู้จักคุณและรักคุณไม่ว่าคุณจะเป็นยังไง
(s)
A friend is one who knows you and loves you just the same.
phûuean thîi dii thîi sùt khǎawng chăn khuue khon thîi dueng sìng dii dii nai dtuua chăn àawk maa
เพื่อนที่ดีที่สุดของฉันคือคนที่ดึงสิ่งดี ๆ ในตัวฉันออกมา
(s)
My best friend is the one who brings out the best in me.
0 Comments
Top