Start Learning Thai in the next 30 Seconds with
a Free Lifetime Account

Or sign up using Facebook
Word Image
Top 10 Quotes About Language Learning
10 words
Word Image
Top 10 Quotes About Language Learning
10 words
dâai phaa-săa mài mǔuean dâai chii-wít mài
ได้ภาษาใหม่เหมือนได้ชีวิตใหม่
(s)
A new language is a new life.
khìit jam-gàt dâan phaa-săa khǎawng chăn bpen khâaw jam-gàt khǎawng lôok khǎawng chăn
ขีดจำกัดด้านภาษาของฉันเป็นข้อจำกัดของโลกของฉัน
(s)
The limits of my language are the limits of my world.
thâa khun khui gàp khăo dûuai phaa-săa thîi khăo khâo-jai khăo jà jam man wái nai hŭua thâa khun khui gàp khăo dûuai phaa-săa khǎawng khăo khăo jà jam man wái nai jai
ถ้าคุณคุยกับเขาด้วยภาษาที่เขาเข้าใจ เขาจะจำมันไว้ในหัว ถ้าคุณคุยกับเขาด้วยภาษาของเขา เขาจะจำมันไว้ในใจ
(s)
If you talk to a man in a language he understands, that goes to his head. If you talk to him in his own language, that goes to his heart.
gaan dâai phaa-săa ìik phaa-săa mǔuean gàp dâai jìt win-yaan duuang thîi sǎawng
การได้ภาษาอีกภาษาเหมือนกับได้จิตวิญญาณดวงที่สอง
(s)
To have another language is to possess a second soul.
khun mâi săa-mâat khâo-jai phaa-săa nùeng jon gwàa khun jà khâo-jai yàang náauy sǎawng phaa-săa
คุณไม่สามารถเข้าใจภาษาหนึ่งจนกว่าคุณจะเข้าใจอย่างน้อยสองภาษา
(s)
You can never understand one language until you understand at least two.
phaa-săa thîi dtàaek-dtàang gan khuue wí-săi-thát thîi dtàaek-dtàang gan khǎawng chii-wít
ภาษาที่แตกต่างกันคือวิสัยทัศน์ที่แตกต่างกันของชีวิต
(s)
A different language is a different vision of life.
khon thîi rúu sǎawng phaa-săa mii khâa thâo gàp khon sǎawng khon
คนที่รู้สองภาษามีค่าเท่ากับคนสองคน
(s)
A man who knows two languages is worth two men.
khun mii chii-wít mài thúk khráng thîii khun phûut phaa-săa mài thâa khun rúu phiiang phaa-săa diiao khun gâaw mǔuean mii chii-wít diiao
คุณมีชีวิตใหม่ทุกครั้งที่คุณพูดภาษาใหม่ ถ้าคุณรู้เพียงภาษาเดียว คุณก็เหมือนมีชีวิตเดียว
(s)
You live a new life for every new language you speak. If you know only one language, you live only once.
khwaam rúu dâan phaa-săa bpen bprà-dtuu sùu phuum bpan-yaa
ความรู้ด้านภาษาเป็นประตูสู่ภูมิปัญญา
(s)
Knowledge of languages is the doorway to wisdom.
wí-thii gaan rák-săa thîi dii săm-ràp khwaam mâi rúu khuue khwaam rúu dâan phaa-săa
วิธีการรักษาที่ดีสำหรับความไม่รู้ คือความรู้ด้านภาษา
(s)
The great remedy for ignorance ... is knowledge of languages
0 Comments
Top