Start Learning Thai in the next 30 Seconds with
a Free Lifetime Account

Or sign up using Facebook
Word Image
Top 15 Compliments You Always Want to Hear
15 words
Word Image
Top 15 Compliments You Always Want to Hear
15 words
tham dâai yîiam mâak
ทำได้เยี่ยมมาก!
(e)
Great job!
khun làaw
คุณหล่อ
(e)
You're handsome.
ree-suu-mêe khǎawng khun nâa bprà-tháp jai
เรซูเม่ของคุณน่าประทับใจ
(e)
Your resume is impressive.
khun sŭuai jàak phaai-nai mâak gwàa phaai nâawk sá ìik
คุณสวยจากภายในมากกว่าภายนอกซะอีก
(e)
Your inside is even more beautiful than your outside.
khun tham hâi chăn yàak bpen khon thîi dii gwàa dooem
คุณทำให้ฉันอยากเป็นคนที่ดีกว่าเดิม
(e)
You make me want to be a better person.
khun sài sûuea dtuua nán khûen ná
คุณใส่เสื้อตัวนั้นขึ้นนะ
(e)
That jacket looks nice on you.
chăn rúu wâa man bpen khroonh-gaan thîi yâak dtàae khun gâaw tham gooen khwaam khâat măai khǎawng chăn
ฉันรู้ว่ามันเป็นโครงการที่ยาก แต่คุณก็ทำเกินความคาดหมายของฉัน
(e)
I know that it was a tough project, but your performance exceeded my expectations.
khun gèng
คุณเก่ง!
(e)
You're smart!
khun bpen phûuean thîi dii mâak
คุณเป็นเพื่อนที่ดีมาก
(e)
You are an awesome friend.
khun bpen khon mii aa-rom khăn
คุณเป็นคนมีอารมณ์ขัน
(e)
You have a great sense of humor.
raauy yím khǎawng khun sŭuai
รอยยิ้มของคุณสวย
(e)
Your smile is beautiful.
chăn châawp aa-hăan khǎawng khun
ฉันชอบอาหารของคุณ
(e)
I love your cooking.
khun mii rót-sà-ní-yom ná ̀
คุณมีรสนิยมนะ
(e)
You have good taste.
khun duu sŭuai mâak
คุณดูสวยมาก
(e)
You look gorgeous.
khun mii wí-thii gaan phûut thîi chà-làat
คุณมีวิธีการพูดที่ฉลาด
(e)
You have a way with words.
0 Comments
Top