Start Learning Thai in the next 30 Seconds with
a Free Lifetime Account

Or sign up using Facebook
Word Image
Top 15 Questions You Should Know For Conversations
15 words
Word Image
Top 15 Questions You Should Know For Conversations
15 words
khun sà-baai dii mǎi
คุณสบายดีไหม
(e)
How are you?
khun aa-yú thâo-rài
คุณอายุเท่าไหร
(e)
How old are you?
khun dtâawng mii aa-yú yîi-sìp-èt bpii thǔeng jà khâo thîi-nîi dâai khun aa-yú thâo-rài khá
คุณต้องมีอายุ 21 ปีถึงจะเข้าที่นี่ได้ คุณอายุเท่าไหร่คะ
You must be 21 to enter here. How old are you?
khun chûue à-rai
คุณชื่ออะไร
(e)
What's your name?
phǒm chûue bpii-dtôoe. khun chûue à-rai khráp
ผมชื่อปีเตอร์ คุณชื่ออะไรครับ
My name is Peter. What's your name?
booe-thoo-rá-sàp khǎawng-khun booe à-rai
เบอร์โทรศัพท์ของคุณเบอร์อะไร
(s)
What's your phone number?
dì-chǎn yàak jà thoo-rá-sàp hǎa khun. booe-thoo-rá-sàp khǎawng-khun booe à-rai khá
ดิฉันอยากจะโทรศัพท์หาคุณ เบอร์โทรศัพท์ของคุณเบอร์อะไรคะ
I would like to call you. What's your phone number?
khun maa-jàak thîi-nǎi
คุณมาจากที่ไหน
(e)
Where are you from?
khun mii sǎm-niiang ang-grìt khun maa-jàak thîi-nǎi khá
คุณมีสำเนียงอังกฤษ คุณมาจากที่ไหนคะ
You sound British. Where are you from?
khun phûut wâa à-rai ná
คุณพูดว่าอะไรนะ
(e)
What did you say?
wan-gòoet khǎawng khun khuue wan-thîi thâo-rài
วันเกิดของคุณคือวันที่เท่าไหร่
(e)
When is your birthday?
khun aa-sǎi yùu thîi-nǎi
คุณอาศัยอยู่ที่ไหน
(e)
Where do you live?
hâawng-nám yùu thîi-nǎi
ห้องน้ำอยู่ที่ไหน
(e)
Where is the bathroom?
khun tham-ngaan thîi-nǎi
คุณทำงานที่ไหน
(e)
Where do you work?
nîi khuue à-rai
นี่คืออะไร
(e)
What's this?
khun riian phaa-sǎa thai maa jàak thîi nǎi
คุณเรียนภาษาไทยมาจากที่ไหน
(s)
Where did you learn Thai?
khun riian phaa-sǎa thai maa naan khâae nǎi láaeo
คุณเรียนภาษาไทยมานานแค่ไหนแล้ว
(s)
How long have you been studying Thai?
khun khooei bpai muueang-thai rǔue bplào
คุณเคยไปเมืองไทยหรือเปล่า
(s)
Have you been to Thailand?
khun châawp aa-hǎan thai mǎi
คุณชอบอาหารไทยไหม
(s)
Do you like Thai food?
0 Comments
Top