Start Learning Thai in the next 30 Seconds with
a Free Lifetime Account

Or sign up using Facebook
Word Image
Top Travel Phrases You Should Know
35 words
Word Image
Top Travel Phrases You Should Know
35 words
khǎaw-thôot
ขอโทษ
(e)
I'm sorry.
khǎaw-thôot
ขอโทษ
(e)
Excuse me.
khàawp-khun
ขอบคุณ
(e)
Thank you!
khàawp khun dtàae ...
ขอบคุณ แต่ ...
thank you, but
chûuai dûuai
ช่วยด้วย!
(p)
Help!
chǎn mâi khâo-jai
ฉันไม่เข้าใจ
(e)
I don't understand.
hâawng-nám yùu thîi-nǎi
ห้องน้ำอยู่ที่ไหน
(e)
Where is the bathroom?
khun phûut phaa-sǎa ang-grìt dâi mǎi
คุณพูดภาษาอังกฤษได้ไหม
(s)
Do you speak English?
khǎaw laawng dtuua níi nàauy dâi mǎi
ขอลองตัวนี้หน่อยได้ไหม
(e)
Can I try this on?
khǎaw nám nàauy
ขอน้ำหน่อย
(p)
Water, please.
an níi raa-khaa thâo rài
อันนี้ราคาเท่าไหร่
(s)
How much is this?
khǎaw yáai hâawng dâi mái
ขอย้ายห้องได้มั๊ย
(p)
Could I move to a different room?
khun chûuai hăa hâawng bplàawt bù rìi hâi chán nàauy dâi mái
คุณช่วยหาห้องปลอดบุหรี่ให้ชั้นหน่อยได้มั๊ย
(s)
Could you find me a non-smoking room?
man mâi phaaw dii
มันไม่พอดี
(p)
It doesn't fit.
chăn ao sìp an
ฉันเอา 10 อัน
(p)
I'd like ten of these.
khun mii kham náe nam mái
คุณมีคำแนะนำมั๊ย
(s)
Do you have any recommendations?
chăn yàak dâai an níi
ฉันอยากได้อันนี้
(s)
I'd like this.
yang mii hâawng phák wâang yùu mái khá
ยังมีห้องพักว่างอยู่มั๊ยคะ
(p)
Do you have any vacancies tonight?
chăn jaawng ao wái
ฉันจองเอาไว้
(p)
I have a reservation.
mii rót bát jàak sà-năam bin khâo maa nai muueang bâang mái
มีรถบัสจากสนามบินเข้ามาในเมืองบ้างมั๊ย
(s)
Is there a bus from the airport to the city?
nîi bpen rót bát bpai sà-năam bin châi mái
นี่เป็นรถบัสไปสนามบินใช่มั๊ย
(s)
Is this the right bus for the airport?
ฉันขอใบเสร็จได้มั๊ย chǎn khǎaw bai-sèt dâi mái
ฉันขอใบเสร็จได้มั๊ย
(s)
Could I have the check?
khǎaw-thôot ná khá khâa dooi-sǎan raa-khaa thâo-rài khá
ขอโทษนะคะ ค่าโดยสารราคาเท่าไหร่คะ
(s)
Excuse me, what's the fare?
khun chûuai thàai-rûup hâai chán nàauy dâi mái
คุณช่วยถ่ายรูปให้ชั้นหน่อยได้มั๊ย
(s)
Could you take a picture of me please?
wai-fai frii rǔue bplào
Wi-Fi ฟรีหรือเปล่า?
(s)
Is the Wi-Fi free?
lót hâai nàauy dâi mái
ลดให้หน่อยได้มั๊ย
(s)
Could you give me a discount?
0 Comments
Top