Start Learning Thai in the next 30 Seconds with
a Free Lifetime Account

Or sign up using Facebook
Word Image
Top 30 Travel Phrases You Should Know
30 words
Word Image
Top 30 Travel Phrases You Should Know
30 words
khàawp-khun
ขอบคุณ
(e)
Thank you!
khàawp khun dtàae ...
ขอบคุณ แต่ ...
thank you, but
khun phûut phaa-sǎa ang-grìt dâai mái
คุณพูดภาษาอังกฤษได้ไหม
(s)
Do you speak English?
khǎaw laawng dtuua níi dâai mǎi
ขอลองตัวนี้หน่อยได้ไหม
(e)
Can I try this on?
khaǎw náam nàuy
ขอน้ำหน่อย
(p)
Water, please.
an níi raa-khaa thâo rài
อันนี้ราคาเท่าไหร่
(s)
How much is this?
khǎaw yáai hâawng dâai máai
ขอย้ายห้องได้ไหม
(p)
Could I move to a different room?
khun chûuai hăa hâwng bplàawt bù rìi hâi chăn nòi dâai máai
คุณช่วยหาห้องปลอดบุหรี่ให้ฉันหน่อยได้ไหม
(s)
Could you find me a non-smoking room?
man mâi phaaw dii
มันไม่พอดี
(p)
It doesn't fit.
chăn ao sìp an
ฉันเอา 10 อัน
(p)
I'd like ten of these.
khun mii kham náe nam máai
คุณมีคำแนะนำไหม
(s)
Do you have any recommendations?
chăn yàak dâai an níi
ฉันอยากได้อันนี​​้
(s)
I'd like this.
yang mii hâawng phák wâang yùu măi khá
ยังมีห้องพักว่างอยู่ไหมคะ
(p)
Do you have any vacancies tonight?
chăn jaawng ao wái
ฉันจองเอาไว้
(p)
I have a reservation.
mii rót bát jàak sà-năam bin khâo maa nai muueang bâang máai
มีรถบัสจากสนามบินเข้ามาในเมืองบ้างไหม
(s)
Is there a bus from the airport to the city?
nîi bpen rót bát bpai sà-năam bin châi máai
นี่เป็นรถบัสไปสนามบินใช่ไหม
(s)
Is this the right bus for the airport?
ฉันขอใบเสร็จได้มั๊ย chǎn khǎaw bai-sèt dâi mái
ฉันขอใบเสร็จได้มั๊ย
(s)
Could I have the check?
khǎaw-thôot ná khá khâa dooi-sǎan raa-khaa thâo-rài khá
ขอโทษนะคะ ค่าโดยสารราคาเท่าไหร่คะ
(s)
Excuse me, what's the fare?
khun chûuai thàai-rûup hâai chǎn nàauy dâi mǎi
คุณช่วยถ่ายรูปให้ฉันหน่อยได้ไหม
(s)
Could you take a picture of me please?
Wi-Fi frii rǔue bplào
Wi-Fi ฟรีหรือเปล่า?
(s)
Is the Wi-Fi free?
lót hâai nàauy dâi mǎi
ลดให้หน่อยได้ไหม
(s)
Could you give me a discount?
mii aa-hǎan mang-sà-wí-rát mái
มีอาหารมังสวิรัติไหม?
(s)
Do you have any vegetarian dishes?
chǎn khǎaw thîi nâng bplàawt bù-rìi khà
ฉันขอที่นั่งปลอดบุหรี่ค่ะ
(s)
I’d like to have a non-smoking seat, please.
chǎn pháae thùua-lí-sŏng
ฉันแพ้ถั่วลิสง
(s)
I'm allergic to peanuts.
sà-thăa-nii rót-fai yùu tîi nǎi
สถานีรถไฟอยู่ที่ไหน?
(s)
Where is the train station?
khun jà náe-nam a-rai sǎm-ràp khǎawng-tîi-rà-rúek
คุณจะแนะนำอะไรสำหรับของที่ระลึก
(s)
What do you recommend for a souvenir?
0 Comments
Top