Start Learning Thai in the next 30 Seconds with
a Free Lifetime Account

Or sign up using Facebook
Word Image
Useful Phrases For a Phone Call
21 words
Word Image
Useful Phrases For a Phone Call
21 words
booe-thoo-rá-sàp khǎawng-khun booe à-rai
เบอร์โทรศัพท์ของคุณเบอร์อะไร
(s)
What's your phone number?
dì-chǎn yàak jà thoo-rá-sàp hǎa khun. booe-thoo-rá-sàp khǎawng-khun booe à-rai khá
ดิฉันอยากจะโทรศัพท์หาคุณ เบอร์โทรศัพท์ของคุณเบอร์อะไรคะ
I would like to call you. What's your phone number?
sà-wàt-dii khâ
สวัสดีค่ะ
(p)
Hello?
wái chăn jà thoo hăa ìik khráng
ไว้ฉันจะโทรหาอีกครั้ง
(s)
I will call again later.
khun dtâawng gaan fàak khâaw khwaam wái mái
คุณต้องการฝากข้อความไว้มั๊ย
(s)
Would you like to leave a message?
châi dam-nooen gaan looei
ใช่ ดำเนินการเลย
(s)
Yes, go ahead.
sà-wàt-dii
สวัสดี
(n)
Hello!
dĭiao jà thoo hăa ná
เดี๋ยวจะโทรหานะ
(s)
I'll call you.
nîi khrai khá/khráp
นี่ใครคะ/ครับ
(s)
Who is this, please?
bpròot raaw sàk khrûu
โปรดรอสักครู่
(s)
Please wait a moment.
chûuai thoo glàp maa mài ìik thii
ช่วยโทรกลับมาใหม่อีกที
(s)
Please call again later.
khǎaw-thôot thoo phìt booe
ขอโทษ โทรผิดเบอร์
(s)
Sorry, wrong number.
chăn dâi yin sĭiang khun mâi chát looei
ฉันได้ยินเสียงคุณไม่ชัดเลย
(s)
I cannot hear you clearly.
dâi bpròot thǔue săai raaw sàk khrûu
ได้โปรด ถือสายรอ
(s)
Hold the line, please.
sǎai mâi wâang
สายไม่ว่าง.
(s)
The line is busy.
săai thùuk dtàt bpai
สายถูกตัดไป
(s)
The line is disconnected.
thoo-rá-sàp dang
โทรศัพท์ดัง
(s)
The telephone is ringing.
bpròot ráp thoo-rá-sàp
โปรดรับโทรศัพท์
(s)
Please answer the phone.
dĭiao chăn thoo glàp
เดี๋ยวฉันโทรกลับ
(s)
I will call you back.
khun thoo bpai booe níi dâi mái
คุณโทรไปเบอร์นี้ได้มั๊ย
(s)
Could you call this number?
booe khǎawng chăn khuue hâa hâa hòk hòk bpàaet bpàaet
เบอร์ของฉันคือ 556688
(s)
My number is 556688.
rao khui gan thaang thoo-rá-sàp
เราคุยกันทางโทรศัพท์
(s)
We talked on the phone.
0 Comments
Top