Start Learning Thai in the next 30 Seconds with
a Free Lifetime Account

Or sign up using Facebook
Word Image
Useful Phrases for Ordering Food
22 words
Word Image
Useful Phrases for Ordering Food
22 words
khǎaw duu raai-gaan aa-hǎan dâai mǎi
ขอดูรายการอาหารได้ไหม
(e)
Can I see the menu?
phûuak-rao khǎaw yâaek jàai dâai mǎi khá
พวกเราขอจ่ายแยกได้ไหมคะ
(e)
Can we pay separately?
mii aa-hǎan mang-sà-wí-rát mái
มีอาหารมังสวิรัติมั๊ย
(s)
Do you have any vegetarian dishes?
khun náe-nam à-rai
คุณแนะนำอะไร
(s)
What do you recommend?
chăn khǎaw sàng an níi
ฉันขอสั่งอันนี้
(s)
I will have this one, please.
man phèt khâae năi
มันเผ็ดแค่ไหน
(s)
How spicy is it?
khun sòoep aa-hăan yen yen rǔue mâi
คุณเสิร์ฟอาหารเย็น ๆ หรือไม่
(s)
Do you serve any cold dishes?
mii aa-hăan jaan năi thîi rao săa-mâat bàaeng gan dâi
มีอาหารจานไหนที่เราสามารถแบ่งกันได้
(s)
Is there any dish we could share?
khun náe nam sà-dtáat-dtôoe à-rai
คุณแนะนำสตาร์ทเตอร์อะไร
(s)
What starters do you recommend?
rao khǎaw wai nùeng khùuat phróm aa-hăan múue níi dâi măi
เราขอไวน์หนึ่งขวดพร้อมอาหารมื้อนี้ได้ไหม
(s)
Can we have a bottle of wine with the meal?
chăn khǎaw náam nùeng gâaew dâi măi
ฉันขอน้ำหนึ่งแก้วได้ไหม
(s)
Can I have a glass of water, please?
chăn khǎaw phôoem ìik jaan dâi măi
ฉันขอเพิ่มอีกจานได้ไหม
(s)
Can I get one more serving, please?
mee-nuu phí-sèet săm-ràp wan níi khuue à-rai
เมนูพิเศษสำหรับวันนี้คืออะไร?
(s)
What is the special for today?
khun mii khǎawng wăan măi
คุณมีของหวานไหม?
(s)
Do you have any desserts?
chăn khǎaw duu raai-gaan wai dâi măi
ฉันขอดูรายการไวน์ได้ไหม
(s)
Could I see the wine list, please?
súp bprà-jam wan níi khuue à-rai
ซุปประจำวันนี้คืออะไร?
(s)
What is the soup of the day?
chăn lót nám nàk yùu
ฉันลดน้ำหนักอยู่
(s)
I am on a diet.
jaan níi sài à-rai bâang
จานนี้ใส่อะไรบ้าง?
(s)
What does this dish contain?
chăn pháae thùa
ฉันแพ้ถั่ว
(s)
I am allergic to nuts.
khun mii aa-hăan bplàawt gluu-dteen rǔue mâi
คุณมีอาหารปลอดกลูเตนหรือไม่?
(s)
Do you have a gluten-free dish?
khun mii mee-nuu haa-láan rǔue mâi
คุณมีเมนูฮาลาลหรือไม่?
(s)
Do you have a Halal menu?
man mii núuea sàt rǔue mâi
มันมีเนื้อสัตว์หรือไม่
(s)
Does it contain meat?
0 Comments
Top