Start Learning Thai in the next 30 Seconds with
a Free Lifetime Account

Or sign up using Facebook
Word Image
Useful Words and Phrases for Going to the Movies
20 words
Word Image
Useful Words and Phrases for Going to the Movies
20 words
chăn khǎaw jaawng thîi nâng sǎawng thîi thîi dtìt gan dâi măi?
ฉันขอจองที่นั่งสองที่ที่ติดกันได้ไหม?
(s)
Can I reserve adjacent seats for two?
chăn jà bpai súe bpáwp-khaawn láe khrûueang dùem
ฉันจะไปซื้อป๊อปคอร์นและเครื่องดื่ม
(s)
I am going to buy popcorn and drinks.
rao khâam năng dtua yàang dâi măi?
เราข้ามหนังตัวอย่างได้ไหม?
(s)
Can we skip the trailers?
dâi wee-laa sài wâaen dtaa săam mí-dtì khǎawng rao láaeo
ได้เวลาใส่แว่นตาสามมิติของเราแล้ว
(s)
It's time to put on our 3D glasses.
chék gaan jaawng aawn-lai
เช็คการจองออนไลน์
(p)
Check the online reservation.
khun chûuay rao hăa thîi nâng khǎawng rao dâi măi?
คุณช่วยเราหาที่นั่งของเราได้ไหม?
(s)
Can you help us find our seats?
thăaeo níi măai lêek à-rai?
แถวนี้หมายเลขอะไร?
(s)
What row number is this?
maa jàai khâa thîi nâng wii-ai-phii gan thòe
มาจ่ายค่าที่นั่งวีไอพีกันเถอะ
(s)
Let's pay for the VIP seats.
năng rôoem gìi moong?
หนังเริ่มกี่โมง?
(s)
What time does the movie start?
khun ngîiap nàauy dâi măi?
คุณเงียบหน่อยได้ไหม?
(s)
Could you please be quiet?
sĭiang sooe-raao níi yâawt yîiam mâak
เสียงเซอร์ราวด์นี้ยอดเยี่ยมมาก!
(s)
This surround sound is awesome!
khǎaw thôot ná. dtrong níi nâa jà bpen thîi nâng khǎawng chăn
ขอโทษนะ. ตรงนี้น่าจะเป็นที่นั่งของฉัน
(s)
Excuse me. This is supposed to be my seat.
khun yàak bpai roong năng năi?
คุณอยากไปโรงหนังไหน?
(s)
Which movie theater do you want to visit?
rao dtâawng bpai ráp dtŭua khǎawng rao thîi thîi khăai dtŭua
เราต้องไปรับตั๋วของเราที่ที่ขายตั๋ว
(s)
We have to pick up our tickets at the box office.
năng rûueang níi mii sáp-dtai-dtôoen măi?
หนังเรื่องนี้มีซับไตเติ้ลไหม?
(s)
Does this movie have subtitles?
chăn châawp duu năng thîi mii sáp-dtai-dtôoen
ฉันชอบดูหนังที่มีซับไตเติ้ล
(s)
I prefer watching movies with subtitles.
nîi khuue râawp bpà-thŏm-má-thát
นี่คือรอบปฐมทัศน์
(s)
This is the premiere.
dtŭua raa-khaa thâo rài?
ตั๋วราคาเท่าไหร่?
(s)
How much does the ticket cost?
chăn dtâawng gaan súue dtŭua
ฉันต้องการซื้อตั๋ว
(s)
I would like to buy a ticket.
chăn dtâawng gaan lûueak thîi nâng
ฉันต้องการเลือกที่นั่ง
(s)
I would like to choose a seat.
0 Comments
Top