Start Learning Thai in the next 30 Seconds with
a Free Lifetime Account

Or sign up using Facebook
Word Image
Using Small Talk Phrases
20 words
Word Image
Using Small Talk Phrases
20 words
khun duu dii mâak
คุณดูดีมาก
(e)
You look great!
bpen yàang rai bâang
เป็นอย่างไรบ้าง
(s)
How are things?
bang-ooen jang looei
บังเอิญจังเลย
(e)
What a coincidence!
yîiam mâak
เยี่ยมมาก
(e)
That's great!
dii gàp khun láaeo
ดีกับคุณแล้ว
(s)
Good for you!
khun sà-baai dii mǎi
คุณสบายดีไหม
(s)
How are you?
thúk yàang bpen bpai dûuai dii măi
ทุกอย่างเป็นไปด้วยดีไหม
(s)
Is everything going fine?
khun dtâawng mâi chûuea nâaae
คุณต้องไม่เชื่อแน่
(s)
You won't believe this!
chăn mâi jooe khun maa naan mâak
ฉันไม่เจอคุณมานานมาก
(s)
I haven't seen you for ages.
man yâae mâak
มันแย่มาก
(s)
That's terrible!
chăn khuuan bplàauy khun bpai
ฉันควรปล่อยคุณไป
(s)
I'd better let you go.
khun dâi àan khàao wan níi rǔue yang
คุณได้อ่านข่าววันนี้หรือยัง
(s)
Did you catch the news today?
wan níi khâang nâawk aa-gàat dii châi mái là
วันนี้ข้างนอกอากาศดีใช่มั้ยล่ะ
(s)
Nice day outside, isn't it?
raaw naan mǎi
รอนานไหม
(s)
Have you been waiting long?
yin-dii thîi dâi dtâawn-ráp khun
ยินดีที่ได้ต้อนรับคุณ
(p)
It's good to have you here!
à-rai tham hâi khun maa thîi nîi
อะไรทำให้คุณมาที่นี่
(s)
What brings you here?
khun rang glìiat măi thâa chăn thăam
คุณรังเกียจไหมถ้าฉันถาม
(s)
Do you mind me asking?
khun maa jàak thăaeo níi châi măi
คุณมาจากแถวนี้ใช่ไหม
(s)
Are you from around here?
chăn dtâawng gaan khwaam chûuai lǔuea jàak khun nai rûueang níi
ฉันต้องการความช่วยเหลือจากคุณในเรื่องนี้
(s)
I need your help with this matter.
khaaw hâi sà-nùk ná
ขอให้สนุกนะ
(p)
Have fun!
0 Comments
Top