Start Learning Thai in the next 30 Seconds with
a Free Lifetime Account

Or sign up using Facebook
Word Image
Vocabulary and Phrases at the restaurant
20 words
Word Image
Vocabulary and Phrases at the restaurant
20 words
dùuem
ดื่ม
(v)
drink
dùuem náam
ดื่มน้ำ
drink water
nám
น้ำ
(n)
water
thíp
ทิป
(n)
tip
sù-phâap-bù-rùt gam-lang thíp phá-nák-ngaan-sòoep chaai
สุภาพบุรุษกำลังทิปพนักงานเสิร์ฟชาย
The gentleman is tipping the waiter.
phá-nák-ngaan-sòoep-yǐng
พนักงานเสิร์ฟหญิง
(p)
waitress
phá-nák-ngaan-sòoep-yǐng nai chûut khrûueang-bàaep
พนักงานเสิร์ฟหญิงในชุดเครื่องแบบ
waitress in uniform
phá-nák-ngaan-sòoep-chaai
พนักงานเสิร์ฟชาย
(p)
waiter
phá-nák-ngaan-sòoep-chaai khǎawng roong-raaem
พนักงานเสิร์ฟชายของโรงแรม
hotel waiter
à-ràwy
อร่อย
(a)
delicious
núuea-wuua níi à-ràauy mâak
เนื้อวัวนี้อร่อยมาก
This beef is very delicious.
aa-hǎan-jaan-làk
อาหารจานหลัก
(n)
main course
aa-hǎan jaan làk khǎawng khâm-khuuen níi khuue bplaa yâang
อาหารจานหลักของค่ำคืนนี้คือปลาย่าง
Tonight's main course is grilled fish.
sǐn-kháa thîi sàng-súue
สินค้าที่สั่งซื้อ
(n)
order
raa-khaa khǎawng sǐn-kháa thîi sàng-súue
ราคาของสินค้าที่สั่งซื้อ
price of the order
raai-gaan-aa-hǎan
รายการอาหาร
(n)
menu
lûueak jàak raai-gaan-aa-hǎan
เลือกจากรายการอาหาร
select from the menu
bplàawt bù-rìi
ปลอดบุหรี่
(p)
non-smoking
khèet bplàawt bù-rìi
เขตปลอดบุหรี่
non-smoking section
gaan sùup bù-rìi
การสูบบุหรี่
(p)
smoking
mii laan yâaek àawk maa sǎm-ràp gaan sùup-bù-rìi sûeng yùu dtìt gàp dtuua ráan-aa-hǎan
มีลานแยกออกมาสำหรับการสูบบุหรี่ซึ่งอยู่ติดกับตัวร้านอาหาร
There is a separate patio for smoking attached to the restaurant.
bàt-khree-dìt
บัตรเครดิต
(n)
credit card
súue dûuai bàt-khree-dìt
ซื้อด้วยบัตรเครดิต
buy with a credit card
khà-nǒm-wǎan
ขนมหวาน
(n)
dessert
phûuak-rao thaan khéek bpen khà-nǒm-wǎan thîi bâan khǎawng chǎn thúk khuuen wan-aa-thít
พวกเราทานเค้กเป็นขนมหวานที่บ้านของฉันทุกคืนวันอาทิตย์
We eat cake at my house every Sunday night for dessert.
ngoen-sòt
เงินสด
(n)
cash
gaawng khǎawng ngoen-sòt lǎai gaawng
กองของเงินสดหลายกอง
stacks of cash
ráan-aa-hǎan
ร้านอาหาร
(n)
restaurant
ráan-aa-hǎan thîi mii chûue-sǐiang
ร้านอาหารที่มีชื่อเสียง
famous restaurant
aa-hǎan jaan dùuan
อาหารจานด่วน
(n)
fast food
múue aa-hǎan jaan dùuan
มื้ออาหารจานด่วน
fast food meal
hǔua-nâa-phâaw-khruua
หัวหน้าพ่อครัว
(n)
chef
hǔua-nâa-phâaw-khruua gam-lang tham aa-hǎan
หัวหน้าพ่อครัวกำลังทำอาหาร
The chef is making a meal.
kha-fêe
คาเฟ่
(n)
café
kha-fêe glaang jâaeng
คาเฟ่กลางแจ้ง
outdoor cafe
bin
บิล
(n)
bill
bai-sèt thîi mii raa-khaa mâi phaaeng
ใบเสร็จที่มีราคาไม่แพง
inexpensive bill
baaw-rí-gaan dton-eeng
บริการตนเอง
(p)
self-service
ráan aa-hǎan bprà-phêet baaw-rí-gaan dton-eeng
ร้านอาหารประเภทบริการตนเอง
self-service restaurant
0 Comments
Top