Start Learning Thai in the next 30 Seconds with
a Free Lifetime Account

Or sign up using Facebook
Word Image
Vocabulary for Nationalities
35 words
Word Image
Vocabulary for Nationalities
35 words
Pa Sa Cheen
ภาษาจีน
(n)
Chinese
yooe-rá-man
เยอรมัน
(p)
German
fà-ràng-sèet
ฝรั่งเศส
(p)
French
wîiat-naam
เวียดนาม
(p)
Vietnamese
fí-líp-bpin
ฟิลิปปินส์
(p)
Filipino
ang-grìt
อังกฤษ
(p)
English
mék-si-gan
เม็กซิกัน
(p)
Mexican
thai
ไทย
(p)
Thai
áaep-frí-gaa dtâi
แอฟริกาใต้
(p)
South African
gao-lǐi
เกาหลี
(p)
Korean
fin-laaen
ฟินแลนด์
(p)
Finnish
bao-gaae-riia
บัลแกเรีย
(p)
Bulgarian
bpoo-laaen
โปแลนด์
(p)
Polish
yîi-bpùn
ญี่ปุ่น
(p)
Japanese
dtù-rá-gii
ตุรกี
(p)
Turkish
bproo-dtù-gèet
โปรตุเกส
(p)
Portuguese
bpaa-gii-sà-thǎan
ปากีสถาน
(p)
Pakistani
rát-siia
รัสเซีย
(p)
Russian
naaw-wee
นอร์เวย์
(p)
Norwegian
dát
ดัตช์
(p)
Dutch
deen-màak
เดนมาร์ก
(p)
Danish
roo-maa-niia
โรมาเนีย
(p)
Romanian
chék
เช็ก
(p)
Czech
ì-dtaa-lîi
อิตาลี
(p)
Italian
in-doo-nii-siia
อินโดนีเซีย
(p)
Indonesian
0 Comments
Top