Start Learning Thai in the next 30 Seconds with
a Free Lifetime Account

Or sign up using Facebook
Word Image
Ways to Reject an Invitation
12 words
Word Image
Ways to Reject an Invitation
12 words
chăn khǎaw dtuua
ฉันขอตัว
(s)
I'm out.
khǎaw thôot ná dtàae chăn mii yàng ùuen dtâawng tham láaeo
ขอโทษนะ แต่ฉันมีอย่างอื่นต้องทำแล้ว
(s)
Sorry, I already have plans.
chăn jà yùu bâan wan níi
ฉันจะอยู่บ้านวันนี้
(s)
I'm staying home today.
khàawp khun ná dtàae an níi chăn khǎaw phàan
ขอบคุณนะ แต่อันนี้ฉันขอผ่าน
(s)
Thanks, but I'm gonna sit this one out.
khǎaw thôot dtàae chăn mâi săa-mâat khâo rûuam dâi
ขอโทษ แต่ฉันไม่สามารถเข้าร่วมได้
(s)
Apologies, but I will be unable to attend.
chăn khǎaw thôot mâak mâak looei ná dtàae chăn mii nát ùuen láaeo
ฉันขอโทษมากๆเลยนะ แต่ฉันมีนัดอื่นแล้ว
(s)
I'm terribly sorry, but I have another appointment.
khâawp khun ná dtàae chăn nùueai jing jing
ขอบคุณนะ แต่ฉันเหนื่อยจริงๆ
(s)
Thanks, but I'm really tired.
khǎaw thôot dûuai chăn mâi yùu nai muueang wee-laa nán
ขอโทษด้วย ฉันไม่อยู่ในเมืองเวลานั้น
(s)
Sorry, I will be out of town at that time.
chăn wăng wâa chăn jà bpai dâi dtàae khráng níi chăn khâae mâi wâang
ฉันหวังว่าฉันจะไปได้ แต่ครั้งนี้ฉันแค่ไม่ว่าง
(s)
I wish I could, but it’s just not going to work this time.
khǎaw chăn khít gàawn láaeo jà bâawk ìik thii
ขอฉันคิดก่อน แล้วจะบอกอีกที
(s)
Let me think about it, and I’ll get back to you.
chûuang wan nán chăn mâi wâang looei dtàae chăn yàak thîi jà jooe thooe wee-laa ùuen ná
ช่วงวันนั้นฉันไม่ว่างเลย แต่ฉันอยากที่จะเจอเธอเวลาอื่นนะ
(s)
None of those dates work for me, but I would love to see you another time.
chăn săn-yaa gàp khrâawp khruua láaeo wâa chăn jà yùu thîi bâan khráng níi
ฉันสัญญากับครอบครัวแล้วว่าฉันจะอยู่ที่บ้านครั้งนี้
(s)
I promised my family I would stay at home this time.
0 Comments
Top