Start Learning Thai in the next 30 Seconds with
a Free Lifetime Account

Or sign up with Facebook
Vocabulary Lists What Is Your Language Learning Goal for the Month?
|

What Is Your Language Learning Goal for the Month?

เป้าหมายในการเรียนภาษาของคุณในเดือนนี้คืออะไร
10 Words 1 Comment
I'll finish Survival Phrases series on ThaiPod101.com by listening to two lesson a day.
ฉันจะฟังบทเรียนชุด Survival Phrases ใน ThaiPod101.com ให้จบ โดยฟังวันละ 2 บท ฉันจะฟังบทเรียนชุด Survival Phrases ใน ThaiPod101.com ให้จบ โดยฟังวันละ 2 บท
Chǎn jà fang bòt-riian chút sooe-wai-wân fréet-sêt nai thai-phàwt wan-oo-wan hâi jòp dooi fang wan-lá sǎawng bòt
I'll finish Survival Phrases series on ThaiPod101.com by listening to two lesson a day.
I'll finish reading one Thai book by reading 10 pages a day.
ฉันจะอ่านหนังสือภาษาไทยให้จบหนึ่งเล่ม โดยอ่านวันละ 10 หน้า ฉันจะอ่านหนังสือภาษาไทยให้จบหนึ่งเล่ม โดยอ่านวันละ 10 หน้า
Chǎn jà àan nǎng-sŭue phaa-sǎa thai hâi jòp nùeng lêm dooi àan wan-lá sìp nâa
I'll finish reading one Thai book by reading 10 pages a day.
I'll pass my Thai test.
ฉันจะสอบภาษาไทยให้ผ่าน ฉันจะสอบภาษาไทยให้ผ่าน
Chǎn jà sàawp phaa-sǎa thai hâi phàan
I'll pass my Thai test.
I'll fully understand one Thai movie by watching it every day.
ฉันจะดูหนังไทยหนึ่งเรื่องให้ได้รู้เรื่องทั้งหมด โดยดูไปทุกวัน ฉันจะดูหนังไทยหนึ่งเรื่องให้ได้รู้เรื่องทั้งหมด โดยดูไปทุกวัน
Chǎn jà duu nǎng-thai nùeng-rûueang hâi dâi rúu-rûueang tháng-mòt dooi duu bpai thúk-wan
I'll fully understand one Thai movie by watching it every day.
'll give a 3 minute introductory speech in Thai to my Thai friends.
ฉันจะแนะนำตัวเองกับเพื่อนคนไทยด้วยภาษาไทยเป็นความยาว 3 นาที ฉันจะแนะนำตัวเองกับเพื่อนคนไทยด้วยภาษาไทยเป็นความยาว 3 นาที
Chǎn jà náe-nam dtuua-eeng gàp phûuean khon-thai dûuai phaa-sǎa-thai bpen khwaam-yaao sǎam naa-thii
'll give a 3 minute introductory speech in Thai to my Thai friends.
I'll memorize 5 Thai songs.
ฉันจะจำเพลงไทยให้ได้ 5 เพลง ฉันจะจำเพลงไทยให้ได้ 5 เพลง
Chǎn jà jam phleeng-thai hâi dâi hâa phleeng
I'll memorize 5 Thai songs.
I'll finish memorizing 350 words with Flashcards on ThaiPod101.com.
ฉันจะจำคำศัพท์ให้ได้ 350 คำจาก Flashcards ใน ThaiPod101.com ฉันจะจำคำศัพท์ให้ได้ 350 คำจาก Flashcards ใน ThaiPod101.com
Chǎn jà jam kham-sàp hâi-dâi sǎam-ráauy-hâa-sìp kham jàak flàaet-gáat nai thai-phàwt wan-oo-wan dàwt kham
I'll finish memorizing 350 words with Flashcards on ThaiPod101.com.
I'll write 10 postcards in Thai to my Thai friends.
เป้าหมายการเรียนภาษาของคุณในเดือนนี้คืออะไร เป้าหมายการเรียนภาษาของคุณในเดือนนี้คืออะไร
Bpâo-mǎai gaan-riian phaa-sǎa khǎawng khun nai duuean-níi khuue à-rai
I'll write 10 postcards in Thai to my Thai friends.
I'll learn how to talk about past, present and future events.
ฉันจะเรียนวิธีการพูดถึงเหตุการณ์ในอดีต ปัจจุบัน และอนาคต ฉันจะเรียนวิธีการพูดถึงเหตุการณ์ในอดีต ปัจจุบัน และอนาคต
Chǎn jà riian wí-thii-gaan phûut thǔeng à-dìit bpàt-jù-ban láe à-naa-khót.
I'll learn how to talk about past, present and future events.
I'll master 150 words by memorizing 5 words a day.
ฉันจะจำศัพท์ให้ได้ 150 คำ โดยการท่องศัพท์วันละ 5 คำ ฉันจะจำศัพท์ให้ได้ 150 คำ โดยการท่องศัพท์วันละ 5 คำ
Chǎn jà jam sàp hâi dâi nùeng-ráauy hâa-sìp kham dooi gaan thâawng-sàp wan-lá hâa kham.
I'll master 150 words by memorizing 5 words a day.
None of our words match your filter
1 Comment
Please to leave a comment.
😄 😞 😳 😁 😒 😎 😠 😆 😅 😜 😉 😭 😇 😴 😮 😈 ❤️️ 👍

Friday at 4:03 pm
Your comment is awaiting moderation.

Hey listeners! 40% of our listeners chose memorizing 5 Thai songs. Do you agree with this result? What’s YOUR Thai goal for this month? Let us know in Thai!