Start Learning Thai in the next 30 Seconds with
a Free Lifetime Account

Or sign up using Facebook
Word Image
What's Your Favorite Way to Learn a Language?
12 words
Word Image
What's Your Favorite Way to Learn a Language?
12 words
Riian phaa-sǎa thai gàp thai-pòt nùeng-sǔun-nùeng dàwt khawm
เรียนภาษาไทยกับ ThaiPod101.com
(s)
Learn Thai with ThaiPod101.com.
duu thii-wii bpen phaa-săa thai
ดูทีวีเป็นภาษาไทย
(p)
watch TV in Thai
fang pleeng thai
ฟังเพลงไทย
(p)
listen to Thai songs
phûut khui gàp phûuean bpen phaa-săa thai
พูดคุยกับเพื่อนเป็นภาษาไทย
(p)
talk to friends in Thai
khĭian ii-meeo hâi phûuean chaao thai
เขียนอีเมลให้เพื่อนชาวไทย
(p)
write an email to my Thai friends
chom phâap-phá-yon thai phráawm kham ban-yaai
ชมภาพยนตร์ไทยพร้อมคำบรรยาย
(p)
watch Thai movies with subtitles
lâaek bplìian phaa-săa gàp khon thai
แลกเปลี่ยนภาษากับคนไทย
(p)
do a language exchange with a native Thai speaker
bpai thîiao bprà-thêet thai
ไปเที่ยวประเทศไทย
(p)
visit Thailand
chái áaep-phlí-kee-chân săm-ràp riian phaa-săa thai
ใช้แอพพลิเคชันสำหรับเรียนภาษาไทย
(p)
use Thai learning apps
khĭian dai-aa-rîi bpen phaa-săa thai
เขียนไดอารี่เป็นภาษาไทย
(p)
keep a diary in Thai
sà-màk bpen sà-maa-chík chông yuu-tuup khǎawng thai
สมัครเป็นสมาชิกช่อง YouTube ของไทย
(p)
subscribe to Thai YouTube channels
àan năng-sǔue phaa-săa thai
อ่านหนังสือภาษาไทย
(p)
read a book in Thai
0 Comments
Top