Start Learning Thai in the next 30 Seconds with
a Free Lifetime Account

Or sign up using Facebook
Word Image
What's Your Number One Reason for Learning a Language?
15 words
Word Image
What's Your Number One Reason for Learning a Language?
15 words
man bpen phaa-sǎa thîi phai-ráw
มันเป็นภาษาที่ไพเราะ!
(s)
It's a beautiful language!
khrâawp-khruua khǎawng chǎn maa jàak thîi thîi phûut phaa-sǎa nán
ครอบครัวของฉันมาจากที่ที่พูดภาษานั้น
(s)
My family comes from a place where the language is spoken.
chǎn châawp wát-thá-ná-tham láe phûu-khon nai bprà-thêet nán
ฉันชอบวัฒนธรรมและผู้คนในประเทศนั้น
(s)
I love the culture and the people who speak the language.
chǎn gâw khâae châawp riian phaa-sǎa dtàang-dtàang
ฉันก็แค่ชอบเรียนภาษาต่าง ๆ!
(s)
I just love learning languages!
phaa-sǎa níi mii bprà-yòot sǎm-ràp chǎn nai gaan tham-ngaan
ภาษานี้มีประโยชน์สำหรับฉันในการทำงาน
(s)
The language is useful for my job.
chǎn aa-sǎi yùu nai bprà-thêet thîi phûut phaa-sǎa níi
ฉันอาศัยอยู่ในประเทศที่พูดภาษานี้
(s)
I live in a country that speaks the language.
chǎn yàak bpòoet khwaam-khít hâi gwâang láe bpen sǎa-gon mâak khûen
ฉันอยากเปิดความคิดให้กว้าง และเป็นสากลมากขึ้น
(s)
I want to open my mind and become more international.
chǎn yàak fang phleeng thîi châawp ruuam tháng duu nǎng láe duu thii-wii raai-gaan bpròot hâi khâo-jai
ฉันอยากฟังเพลงที่ชอบ รวมทั้งดูหนัง และดูทีวีรายการโปรดให้เข้าใจ
(s)
I want to understand my favorite songs, movies and TV shows.
chǎn châawp bpai thîiao
ฉันชอบไปเที่ยว!
(s)
I love traveling!
man bpen sùuan sǎm-khan khǎawng sàat-sà-nǎa thîi chǎn náp-thǔue
มันเป็นส่วนสำคัญของศาสนาที่ฉันนับถือ
(s)
It's an important part of my religion.
man bpen sùuan-nùeng khǎawng gaan-riian nai má-hǎa-wít-thá-yaa-lai
มันเป็นส่วนหนึ่งของการเรียนในมหาวิทยาลัย
(s)
It's part of my university studies.
chǎn châawp bpen ngaan à-dì-rèek
ฉันชอบเป็นงานอดิเรก
(s)
It's my hobby.
bprà-thêet phûuean-bâan khǎawng chǎn phûut phaa-sǎa nán
ประเทศเพื่อนบ้านของฉันพูดภาษานั้น
(s)
I live next to a country speaking that language.
chǎn riian phaa-sǎa níi phráw yàak tham hâi khrai baang-khon bprà-tháp-jai
ฉันเรียนภาษานี้เพราะอยากทำให้ใครบางคนประทับใจ
(s)
I am learning the language to impress someone.
chǎn yàak khui gàp khrâawp-khruua khǎawng faaen dûuai phaa-sǎa khǎawng phûuak-khǎo dâai
ฉันอยากคุยกับครอบครัวของแฟนด้วยภาษาของพวกเขาได้
(s)
I want to speak to my partner's family in their language.
0 Comments
Top