Start Learning Thai in the next 30 Seconds with
a Free Lifetime Account

Or sign up using Facebook
Word Image
Vernal Equinox Day
16 words
Word Image
Vernal Equinox Day
16 words
mii khwaam sùk
มีความสุข
(a)
happy
glùm khon thîi mii khwaam sùk
กลุ่มคนที่มีความสุข
group of happy people
bai-mái
ใบไม้
(n)
leaf
baan
บาน
(v)
bloom
dàawk-mâai thîi gam-lang bèng-baan
ดอกไม้ที่กำลังเบ่งบาน
flower in bloom
dtôn-mái
ต้นไม้
(n)
tree
dtôn-máai dtôn yài
ต้นไม้ต้นใหญ่
big tree
rúe-duu bai-mái phlì
ฤดูใบไม้ผลิ
(n)
spring
dàawk-mái nai rúe-duu-bai-mái phlì
ดอกไม้ในฤดูใบไม้ผลิ
spring flowers
fǒn dtòk
ฝนตก
(v)
rain
mêek
เมฆ
(n)
cloud
mêek thîi bpùk-bpui
เมฆที่ปุกปุย
fluffy cloud
phrá-aa-thít
พระอาทิตย์
(n)
sun
phrá-aa-thít dtaawn thîiang-wan
พระอาทิตย์ตอนเที่ยงวัน
midday sun
fǒn
ฝน
(n)
rain
fǒn gam-lang dtòk long bon thà-nǒn
ฝนกำลังตกลงบนถนน
The rain is falling on the street.
mii dàaet jàt
มีแดดจัด
(a)
sunny
mii lom raaeng
มีลมแรง
(a)
windy
phrûng-níi jà mii aa-gàat nǎao láe mii lom raaeng phráw-chà-nán phan phâa-phan-khaaw dûuai ná
พรุ่งนี้จะมีอากาศหนาว และมีลมแรง เพราะฉะนั้นพันผ้าพันคอด้วยนะ
Tomorrow will be cold and windy, so wear a scarf.
mii fǒn chúk
มีฝนชุก
(a)
rainy
duuean mii-naa-khom
เดือนมีนาคม
(n)
March
duuean mii-naa-khom bpen jùt-rôoem-dtôn khǎawng rúe-duu-bai-máai-phlì nai sîik-lôok nǔuea láe bpen jùt-rôoem-dtôn khǎawng rúe-duu-bai-máai-rûuang nai sîik-lôok dtâai
เดือนมีนาคมเป็นจุดเริ่มต้นของฤดูใบไม้ผลิในซีกโลกเหนือ และเป็นจุดเริ่มต้นของฤดูใบไม้ร่วงในซีกโลกใต้
March marks the start of Spring in the northen hemisphere and fall in the southern hemisphere.
sà-nǎam-yâa
สนามหญ้า
(n)
grass
sù-nák jîng-jàawk gam-lang lên gan yùu nai sà-nǎam-yâa
สุนัขจิ้งจองกำลังเล่นกันอยู่ในสนามหญ้า
The foxes are playing in the grass.
gòoet
เกิด
(v)
be born
dì-chǎn gòoet nai bpii khaaw-sǎaw nùeng-phan-gâao-ráawy-bpàaet-sìp
ดิฉันเกิดในปี ค.ศ. 1980
I was born in 1980.
gaan bpai bpík-ník
การไปปิกนิก
(n)
picnic
0 Comments
Top