Dialogue

Vocabulary (Review)

Learn New Words FAST with this Lesson’s Vocab Review List

Get this lesson’s key vocab, their translations and pronunciations. Sign up for your Free Lifetime Account Now and get 7 Days of Premium Access including this feature.

Or sign up using Facebook
Already a Member?

Lesson Notes

Unlock In-Depth Explanations & Exclusive Takeaways with Printable Lesson Notes

Unlock Lesson Notes and Transcripts for every single lesson. Sign Up for a Free Lifetime Account and Get 7 Days of Premium Access.

Or sign up using Facebook
Already a Member?

Lesson Transcript

(Absolute Beginner Season 2 , Lesson 23 - Is Everyone in Thailand a Buddhist?)
Pim: สวัสดีค่ะ (sà-wàt-dii khâ)
Ryan: Ryan here! Absolute Beginner Season 2 , Lesson 23 - Is Everyone in Thailand a Buddhist?
Ryan: Hello, and welcome to ThaiPOD101.com, where we study modern Thai in a fun, educational format!
Pim: So, brush up on the Thai that you started learning long ago, or start learning today.
Ryan: Thanks for being here with us for this lesson. Pim, what are we looking at in this lesson?
Ryan: In this lesson you'll will learn about คน (khon) + adjectives or verbs and ชาว (chaao) + adjectives or nouns to make words that describe types of people.
Pim: This conversation takes place at a restaurant in Phuket.
Ryan: The conversation is between Dan and his new Thai friends, Lek and Noi.
Pim: The speakers have just recently met, therefore they will be speaking polite Thai.
Ryan: Let’s listen to the conversation.
เล็ก: ทานข้าวเลยครับ (thaan khâao looei khráp.)
น้อย: คุณแดนเป็นคนอเมริกันใช่ไหมคะ แล้วที่นั่นทุกคนเป็นคนคริสต์หรือเปล่า (khun daaen bpen khon-à-mee-rí-gan châi mǎi khá. láaeo thîi-nân thúk-khon bpen khon-khrít rǔue bplàao.)
แดน: เปล่าครับ คนอเมริกันนับถือทุกศาสนา แต่จริง ๆ แล้วผมไม่นับถือศาสนาอะไรเลย (bplàao khráp. khon-à-mee-rí-gan náp-thǔue thúk sàat-sà-nǎa. dtàae jing-jing láaeo phǒm mâi náp-thǔue sàat-sà-nǎa à-rai looei.)
เล็ก: จริงเหรอครับ เราเป็นชาวพุทธ แต่ที่ภูเก็ตมีชาวมุสลิมเยอะนะครับ (jing rǒoe khráp. rao bpen chaao-phút. dtàae thîi phuu-gèt mii chaao-mú-sà-lim yóe ná khráp.)
น้อย: แล้วก็ ในสมัยก่อนคนจีนมาตั้งรกรากที่ภูเก็ตเป็นจำนวนมาก (láao gâaw nai sà-mǎi-gàawn khon-jiin maa dtâng-rók-râak thîi phuu-gèt bpen jam-nuuan mâak.)
แดน: น่าสนใจครับ นี่อร่อย ผมชอบอาหารทะเลของภูเก็ต (nâa-sǒn-jai khráp. nîi à-ràuy. phǒm châawp aa-hǎan-thá-lee khǎawng phuu-gèt.)
เล็ก: ใช่ครับ นี่อร่อยดี แต่จริง ๆ แล้วน้อยทำกับข้าวอร่อยกว่านะครับ พรุ่งนี้คุณแดนมาทานข้าวกันที่บ้านเราดีไหมครับ (châi khráp. nîi à-ràuy dii. dtàae jing-jing láaeo náauy tham gàp-khâao à-ràuy gwàa ná khráp. phrûng-níi khun daaen maa thaan khâao gan thîi bâan rao dii mǎi khráp.)
แดน: จะดีเหรอครับ (jà dii rǒoe khráp.)
เล็ก: ดีสิครับ (dii sì khráp.)
แดน: งั้นได้เลยครับ ขอบคุณนะครับ (ngán dâai looei khráp. khàawp khun ná khráp.)
English Host: Once again, slowly.
Thai Host: อีกครั้ง ช้า ๆ (ìik khráng cháa cháa)
เล็ก: ทานข้าวเลยครับ (thaan khâao looei khráp.)
น้อย: คุณแดนเป็นคนอเมริกันใช่ไหมคะ แล้วที่นั่นทุกคนเป็นคนคริสต์หรือเปล่า (khun daaen bpen khon-à-mee-rí-gan châi mǎi khá. láaeo thîi-nân thúk-khon bpen khon-khrít rǔue bplàao.)
แดน: เปล่าครับ คนอเมริกันนับถือทุกศาสนา แต่จริง ๆ แล้วผมไม่นับถือศาสนาอะไรเลย (bplàao khráp. khon-à-mee-rí-gan náp-thǔue thúk sàat-sà-nǎa. dtàae jing-jing láaeo phǒm mâi náp-thǔue sàat-sà-nǎa à-rai looei.)
เล็ก: จริงเหรอครับ เราเป็นชาวพุทธ แต่ที่ภูเก็ตมีชาวมุสลิมเยอะนะครับ (jing rǒoe khráp. rao bpen chaao-phút. dtàae thîi phuu-gèt mii chaao-mú-sà-lim yóe ná khráp.)
น้อย: แล้วก็ ในสมัยก่อนคนจีนมาตั้งรกรากที่ภูเก็ตเป็นจำนวนมาก (láao gâaw nai sà-mǎi-gàawn khon-jiin maa dtâng-rók-râak thîi phuu-gèt bpen jam-nuuan mâak.)
แดน: น่าสนใจครับ นี่อร่อย ผมชอบอาหารทะเลของภูเก็ต (nâa-sǒn-jai khráp. nîi à-ràuy. phǒm châawp aa-hǎan-thá-lee khǎawng phuu-gèt.)
เล็ก: ใช่ครับ นี่อร่อยดี แต่จริง ๆ แล้วน้อยทำกับข้าวอร่อยกว่านะครับ พรุ่งนี้คุณแดนมาทานข้าวกันที่บ้านเราดีไหมครับ (châi khráp. nîi à-ràuy dii. dtàae jing-jing láaeo náauy tham gàp-khâao à-ràuy gwàa ná khráp. phrûng-níi khun daaen maa thaan khâao gan thîi bâan rao dii mǎi khráp.)
แดน: จะดีเหรอครับ (jà dii rǒoe khráp.)
เล็ก: ดีสิครับ (dii sì khráp.)
แดน: งั้นได้เลยครับ ขอบคุณนะครับ (ngán dâai looei khráp. khàawp khun ná khráp.)
English Host: Once again, with the English.
Thai Host: อีกครั้ง พร้อมภาษาอังกฤษ (ìik khráng phráawm phaa-săa ang-grìt)
เล็ก: ทานข้าวเลยครับ (thaan khâao looei khráp.)
Ryan: Go ahead and eat.
น้อย: คุณแดนเป็นคนอเมริกันใช่ไหมคะ แล้วที่นั่นทุกคนเป็นคนคริสต์หรือเปล่า (khun daaen bpen khon-à-mee-rí-gan châi mǎi khá. láaeo thîi-nân thúk-khon bpen khon-khrít rǔue bplàao.)
Ryan: So you're from America, right, Dan? Is everyone there Christian?
แดน: เปล่าครับ คนอเมริกันนับถือทุกศาสนา แต่จริง ๆ แล้วผมไม่นับถือศาสนาอะไรเลย (bplàao khráp. khon-à-mee-rí-gan náp-thǔue thúk sàat-sà-nǎa. dtàae jing-jing láaeo phǒm mâi náp-thǔue sàat-sà-nǎa à-rai looei.)
Ryan: No, they aren't. America has people of every religion. But actually, I don't believe in any religion myself.
เล็ก: จริงเหรอครับ เราเป็นชาวพุทธ แต่ที่ภูเก็ตมีชาวมุสลิมเยอะนะครับ (jing rǒoe khráp. rao bpen chaao-phút. dtàae thîi phuu-gèt mii chaao-mú-sà-lim yóe ná khráp.)
Ryan: Really? We're Buddhists. But in Phuket, there are many Muslims.
น้อย: แล้วก็ ในสมัยก่อนคนจีนมาตั้งรกรากที่ภูเก็ตเป็นจำนวนมาก (láao gâaw nai sà-mǎi-gàawn khon jiin maa dtâng-rók-râak thîi phuu-gèt bpen jam-nuuan mâak.)
Ryan: Also, in older times, many Chinese people came to settle in Phuket.
แดน: น่าสนใจครับ นี่อร่อย ผมชอบอาหารทะเลของภูเก็ต (nâa-sǒn-jai khráp. nîi à-ràuy. phǒm châawp aa-hǎan-thá-lee khǎawng phuu-gèt.)
Ryan: That's very interesting. This is really delicious. I like Phuket's seafood.
เล็ก: ใช่ครับ นี่อร่อยดี แต่จริง ๆ แล้วน้อยทำกับข้าวอร่อยกว่านะครับ พรุ่งนี้คุณแดนมาทานข้าวกันที่บ้านเราดีไหมครับ (châi khráp. nîi à-ràuy dii. dtàae jing-jing láaeo náauy tham gàp-khâao à-ràuy gwàa ná khráp. phrûng-níi khun daaen maa thaan khâao gan thîi bâan rao dii mǎi khráp.)
Ryan: Yes, this is pretty good. But actually, Noi cooks food better. How about tomorrow you come to our house to eat?
แดน: จะดีเหรอครับ (jà dii rǒoe khráp.)
Ryan: I can? Really?
เล็ก: ดีสิครับ (dii sì khráp.)
Ryan: Yes, of course.
แดน: งั้นได้เลยครับ ขอบคุณนะครับ (ngán dâai looei khráp. khàawp khun ná khráp.)
Ryan: Then sure, I can come. Thank you.
Ryan: Hey Khru Pim, in the conversation Lek said that there were a lot of Muslims in Phuket. Do you know what percentage of the population is Muslim?
Pim: Well, I think in the south of Thailand Muslims make up about a third of the population. But for the whole country it is about 4%.
Ryan: So are all the Muslims in the south?
Pim: Not all. In the south many of the Muslims are ethnic Malay. But there are also some places in the north with communities of ethnic Chinese Muslims.
Ryan: And what about Christians?
Pim: There’s not so many Christians in Thailand. It’s less than one percent of the population.
Ryan: That is pretty small. I know some other Asian countries like the Philippines, South Korea, and Vietnam have large Christian populations. Did Thailand not get many missionaries?
Pim: Oh, no. There have been plenty of Christian missionaries coming to Thailand for hundreds of years now. They just haven’t been all that successful at getting Thais to give up Buddhism.
Ryan: I see. Well, now let’s have a look at the vocabulary.
Ryan: The first word we shall see is:
Pim: คนคริสต์ (khon-khrít) [natural native speed]
Ryan: Christian (person)
Pim: คนคริสต์ (khon-khrít) [slowly - broken down by syllable]
Pim: คนคริสต์ (khon-khrít) [natural native speed]
: Next:
Pim: นับถือ (náp-thǔue) [natural native speed]
Ryan: to believe in, to uphold, to worship
Pim: นับถือ (náp-thǔue) [slowly - broken down by syllable]
Pim: นับถือ (náp-thǔue) [natural native speed]
: Next:
Pim: ศาสนา (sàat-sà-nǎa) [natural native speed]
Ryan: religion
Pim: ศาสนา (sàat-sà-nǎa) [slowly - broken down by syllable]
Pim: ศาสนา (sàat-sà-nǎa) [natural native speed]
: Next:
Pim: ชาวพุทธ (chaao-phút) [natural native speed]
Ryan: Buddhist (person)
Pim: ชาวพุทธ (chaao-phút) [slowly - broken down by syllable]
Pim: ชาวพุทธ (chaao-phút) [natural native speed]
: Next:
Pim: ชาวมุสลิม (chaao-mú-sà-lim) [natural native speed]
Ryan: Muslim (person)
Pim: ชาวมุสลิม (chaao-mú-sà-lim) [slowly - broken down by syllable]
Pim: ชาวมุสลิม (chaao-mú-sà-lim) [natural native speed]
: Next:
Pim: กับข้าว (gàp-khâao) [natural native speed]
Ryan: cooked food dish to eat with rice
Pim: กับข้าว (gàp-khâao) [slowly - broken down by syllable]
Pim: กับข้าว (gàp-khâao) [natural native speed]
: Next:
Pim: อาหารทะเล (aa-hǎan-thá-lee) [natural native speed]
Ryan: seafood
Pim: อาหารทะเล (aa-hǎan-thá-lee) [slowly - broken down by syllable]
Pim: อาหารทะเล (aa-hǎan-thá-lee) [natural native speed]
: Next:
Pim: ที่นั่น (thîi-nân) [natural native speed]
Ryan: there
Pim: ที่นั่น (thîi-nân) [slowly - broken down by syllable]
Pim: ที่นั่น (thîi-nân) [natural native speed]
: Next:
Pim: ตั้งรกราก ( dtâng-rók-râak) [natural native speed]
Ryan: to settle, to colonize
Pim: ตั้งรกราก ( dtâng-rók-râak) [slowly - broken down by syllable]
Pim: ตั้งรกราก ( dtâng-rók-râak) [natural native speed]
: Next:
Pim: จำนวน (jam-nuuan) [natural native speed]
Ryan: number, amount
Pim: จำนวน (jam-nuuan) [slowly - broken down by syllable]
Pim: จำนวน (jam-nuuan) [natural native speed]
Ryan: Let's have a closer look at the usage for some of the words and phrases from this lesson. The first phrase we’ll look at is....
Pim: ในสมัยก่อน (nai sà-mǎi-gàawn)
Ryan: This means “in ancient times”. ใน (nai) is the preposition “in”. สมัย (sà-mǎi) means “era” or “period”, and ก่อน (gàawn) is “before” or “earlier”.
Pim: So สมัยก่อน (sà-mǎi-gàawn) means “ancient times” or “past era”. For example,
ในสมัยก่อนอยุธยาเป็นเมืองใหญ่ที่สุดของประเทศไทย (
nai sà-măi gàawn a-yút-thá-yaa bpen muueang yài thîi sùt khǎawng bprà-thêet thai)
Ryan: “In ancient times, Ayutthaya was the largest city in Thailand.” Can we break this sentence up into chunks? First was...
Pim: ในสมัยก่อน (nai sà-măi gàawn)
Ryan: “In ancient times”
Pim: อยุธยาเป็นเมืองใหญ่ที่สุด (a-yút-thá-yaa bpen muueang yài thîi sùt)
Ryan: “Ayutthaya was the largest city”
Pim: ของประเทศไทย (khǎawng bprà-thêet thai)
Ryan: “of Thailand” OK, the next phrase is...
Pim: นับถือศาสนา (náp-thǔue sàat-sà-nǎa) “something”
Ryan: This means “to believe in (some religion)”. นับถือ (náp-thǔue) is a verb meaning “to believe in”, “to uphold”, or “to worship”. And ศาสนา (sàat-sà-nǎa) is a word that means “religion”.
Pim: Right. ศาสนา (sàat-sà-nǎa) is used as a prefix to form the names of individual religions. For example, พุทธ (phút) means “Buddhist”, so ศาสนาพุทธ (sàat-sà-nǎa phút)is “Buddhism”. Since I’m Buddhist I could say ดิฉันนับถือศาสนาพุทธ (dì-chăn náp-thǔue sàat-sà-nǎa phút)
Ryan: “I follow Buddhism.” I bet a lot of our listeners aren’t Buddhist. What would you say if you were a Christian?
Pim: In that case, I’d say ดิฉันนับถือศาสนาคริสต์ (dì-chăn náp-thǔue sàat-sà-nǎa khrít)
Ryan: “I believe in Christianity.” Alright, one more. What if your friend is Hindu? How would you describe his beliefs?
Pim: OK, then I’d have to say เขานับถือศาสนาฮินดู (khăo náp-thǔue sàat-sà-nǎa hin-duu)
Ryan: “He follows Hinduism.” Now there’s another way to talk about someone’s beliefs, which is to call them a certain type of person, as in “I’m a Buddhist” or “She’s a Christian.” And we’ll get into this more now in the grammar section.
Ryan: The focus of this lesson’s grammar is using คน khon + adjectives or verbs and ชาว chaao + adjectives or nouns to make words that describe types of people.
Pim: In the previous lesson, we learned that the prefix นัก (nák) can be put in front of verbs or some nouns to make a noun meaning “person who does (that action)”. There are two other words that mean “person” which can be put in front of different words to make new nouns that describe a certain type of person.
Ryan: OK, what are these two words?
Pim: คน (khon) and ชาว (chaao)
Ryan: Let’s start with คน because we’ve already been using it for the word “person”. You may recall this is what we use as a classifier when counting people.
Pim: Alright. คน (khon) can be used as a prefix attached to the front of adjectives and verbs to make nouns that mean a “person who does (that action)” or a “person who is like (that adjective)”. For example, in the conversation we had คนอเมริกัน (khon-à-mee-rí-gan).
Ryan: I see. อเมริกัน (à-mee-rí-gan) is an adjective meaning “American”. So คนอเมริกัน (khon-à-mee-rí-gan) is an “American person”, or just an “American”.
Pim: That’s right! We use can use คน for talking about nationalities, but it’s also used for people belonging to a religion. For example, in the conversation we had the word คนคริสต์ (khon-khrít).
Ryan: OK. So now คริสต์ (khrít)is also acting as an adjective meaning “Christian”. And คนคริสต์ (khon-khrít) is then a “Christian person”, or just a “Christian”. Are there any occupations that begin with คน?
Pim: Certainly. How about คนขับรถ (khon-khàp-rót). ขับรถ (khàp-rót) is a verb meaning “drive a car”.
Ryan: I got it. So a คนขับรถ (khon-khàp-rót) is a “person who drives a car”, or a “driver”. Now there was another word for “person” that we wanted to talk about, right?
Pim: Yes. ชาว (chaao) is another word that can mean “people”. It’s also used as a prefix before adjectives or nouns to make new nouns that describe a type of person. For example, in the conversation we had the word ชาวพุทธ (chaao-phút).
Ryan: Well, now earlier you said พุทธ (phút) meant “Buddhist”, so I’m going to guess that ชาวพุทธ (chaao-phút) means a “Buddhist person”.
Pim: Very good! We also had the word ชาวมุสลิม (chaao-mút-sà-lim). Here again, ชาว (chaao) is the prefix that means “person”, and มุสลิม (mút-sà-lim) is an adjective meaning “Muslim”.
Ryan: So a ชาวมุสลิม (chaao-mút-sà-lim) is a “Muslim person”.
Pim: Exactly. And in fact, many words can be said using either of the prefixes คน (khon) or ชาว (chaao). For instance, คนพุทธ (khon-phút) and ชาวพุทธ (chaao-phút) both mean “Buddhsit person”.
Ryan: OK that makes sense since both words contain the adjective พุทธ for “Buddhist”. But I have a question. I think I heard you say before that ชาว (chaao) can also be used as a prefix before nouns. How does that work?
Pim: ชาว (chaao) can go before certain nouns, in which case the type of person that it describes has some strong association with that noun. One example is ชาวนา (chaao-naa). นา (naa) is a word that means “rice field”. So a ชาวนา (chaao-naa) is a “rice field person”, or in other words a “farmer”.
Ryan: I guess that makes sense. Are there any others like that?
Pim: Sure. เขา (khăo) can mean a “hill” or “mountain”. So ชาวเขา (chaao-khăo) means “hill-tribe people”.
Ryan: Wow. That’s very interesting. Now there’s many more of these “people words” that can get formed with the prefixes คน (khon) and ชาว (chaao), so make sure you check out the notes for this lesson to get more.
Ryan: Ok, That’s all for this lesson.
Pim: แล้วพบกันใหม่ค่ะ (láaeo phóp gan mài khâ)
Ryan: See you next time.

Comments

Hide