Dialogue

Vocabulary

Learn New Words FAST with this Lesson’s Vocab Review List

Get this lesson’s key vocab, their translations and pronunciations. Sign up for your Free Lifetime Account Now and get 7 Days of Premium Access including this feature.

Or sign up using Facebook
Already a Member?

Lesson Notes

Unlock In-Depth Explanations & Exclusive Takeaways with Printable Lesson Notes

Unlock Lesson Notes and Transcripts for every single lesson. Sign Up for a Free Lifetime Account and Get 7 Days of Premium Access.

Or sign up using Facebook
Already a Member?

Lesson Transcript

จังหวัดเชึยงใหม่
จังหวัดเชียงใหม่ ตั้งอยู่ทางภาคเหนือของประเทศไทย ห่าง จากกรุงเทพมหานคร ประมาณ 700 กิโลเมตร เป็นเมือง เศรษฐกิจที่ใหญ่เป็นอันดับ 2 ของประเทศไทย รองจากกรุง เทพมหานคร มีแหล่งท่องเที่ยวทั้งทางธรรมชาติและ วัฒนธรรมมากมายที่ค่อนข้างแตกต่างจากเมืองอื่นๆ ซึ่งทำ ให้ทั้งชาวไทยและชาวต่างชาติอยากได้มาสัมผัสสักครั้ง
เมืองเชียงใหม่ ก่อตั้งโดยพญามังรายมหาราช ปฐมกษัตริย์ แห่งราชวงศ์มังราย ในปีพ.ศ. 1839 และใช้เป็นราชธานี ของอาณาจักรล้านนาในอดีตมายาวนานถึง 200 ปี จนกระ ทั่งในปี พ.ศ. 2101 ได้ตกเป็นเมืองขึ้นของพม่า ต่อมาในปี พ.ศ. 2317 พระเจ้าตากสินมหาราชและพระพุทธยอดฟ้า จุฬาโลกขับไล่พม่าจนพ่ายแพ้ไป เชียงใหม่จึงได้ถูกรวมเข้าในอา ณาจักรสยามนับแต่นั้นมา
จังหวัดเชียงใหม่มีวัดเก่าแก่มากกว่า 300 แห่ง กระจาย ไปทั่วจังหวัด แต่ในเขตเทศบาลเมืองเชียงใหม่มีวัดถึง 121 แห่ง ปะปนอยู่กับตึกราม ร้านค้าและโรงแรมสมัยใหม่ ทำ ให้เมืองเชียงใหม่เป็นเมืองไม่กี่แห่งในประเทศไทย ที่ สามารถมองเห็นถึงความเก่าแก่สวยงามแบบโบราณจาก วัดและเจดีย์ รวมอยู่กับสถาปัตยกรรมสมัยใหม่ได้เป็น อย่างดี โครงสร้างของเมืองเก่ายังมีิอยู่ให้เห็น โดยมีกำแพง เมืองเดิมเป็นรูปสี่เหลี่ยม มีคูเมืองล้อมรอบ และมีประตูทาง เข้า 4 แห่ง ภายในคูเมืองมีการควบคุมไม่ให้สร้างตึกสูง เกินไป บ้านเรือนยังมีความเป็นล้านนา สวยงามสบายตา และก็สะอาดน่าท่องเที่ยว
เมื่อมาเที่ยวจังหวัดเชียงใหม่ สิ่งแรกที่นักท่องเที่ยวควรจะ ไปคือไปนมัสการพระธาตุดอยสุเทพ ซึ่งอยู่ทางทิศตะวันตก ของเมืองเชียงใหม่ พระธาตุดอยสุเทพสร้างขึ้นเมื่อปี พ.ศ. 1929 ผู้ที่เดินทางมาสักการะที่วัดแห่งนี้ สามารถมองเห็น ทิวทัศน์เมืองเชียงใหม่ได้อย่างชัดเจน นักท่องเที่ยวสามารถ เดินขึ้นบันไดนาค ไป 300 ขั้น เพื่อไปยังวัด หรือใช้บริการ รถกระเช้าขึ้น-ลง ดอยสุเทพได้

7 Comments

Hide
Please to leave a comment.
😄 😞 😳 😁 😒 😎 😠 😆 😅 😜 😉 😭 😇 😴 😮 😈 ❤️️ 👍

ThaiPod101.com Verified
Wednesday at 06:30 PM
Pinned Comment
Your comment is awaiting moderation.

 

จังหวัดเชึยงใหม่

 

จังหวัดเชียงใหม่ ตั้งอยู่ทางภาคเหนือของประเทศไทย ห่าง จากกรุงเทพมหานคร ประมาณ 700 กิโลเมตร เป็นเมือง เศรษฐกิจที่ใหญ่เป็นอันดับ 2 ของประเทศไทย รองจากกรุง เทพมหานคร มีแหล่งท่องเที่ยวทั้งทางธรรมชาติและ วัฒนธรรมมากมายที่ค่อนข้างแตกต่างจากเมืองอื่นๆ ซึ่งทำ ให้ทั้งชาวไทยและชาวต่างชาติอยากได้มาสัมผัสสักครั้ง

 

เมืองเชียงใหม่ ก่อตั้งโดยพญามังรายมหาราช ปฐมกษัตริย์ แห่งราชวงศ์มังราย ในปีพ.ศ. 1839 และใช้เป็นราชธานี ของอาณาจักรล้านนาในอดีตมายาวนานถึง 200 ปี จนกระ ทั่งในปี พ.ศ. 2101 ได้ตกเป็นเมืองขึ้นของพม่า ต่อมาในปี พ.ศ. 2317 พระเจ้าตากสินมหาราชและพระพุทธยอดฟ้า จุฬาโลกขับไล่พม่าจนพ่ายแพ้ไป เชียงใหม่จึงได้ถูกรวมเข้าในอา ณาจักรสยามนับแต่นั้นมา

 

จังหวัดเชียงใหม่มีวัดเก่าแก่มากกว่า 300 แห่ง กระจาย ไปทั่วจังหวัด แต่ในเขตเทศบาลเมืองเชียงใหม่มีวัดถึง 121 แห่ง ปะปนอยู่กับตึกราม ร้านค้าและโรงแรมสมัยใหม่ ทำ ให้เมืองเชียงใหม่เป็นเมืองไม่กี่แห่งในประเทศไทย ที่ สามารถมองเห็นถึงความเก่าแก่สวยงามแบบโบราณจาก วัดและเจดีย์ รวมอยู่กับสถาปัตยกรรมสมัยใหม่ได้เป็น อย่างดี โครงสร้างของเมืองเก่ายังมีิอยู่ให้เห็น โดยมีกำแพง เมืองเดิมเป็นรูปสี่เหลี่ยม มีคูเมืองล้อมรอบ และมีประตูทาง เข้า 4 แห่ง ภายในคูเมืองมีการควบคุมไม่ให้สร้างตึกสูง เกินไป บ้านเรือนยังมีความเป็นล้านนา สวยงามสบายตา และก็สะอาดน่าท่องเที่ยว

 

เมื่อมาเที่ยวจังหวัดเชียงใหม่ สิ่งแรกที่นักท่องเที่ยวควรจะ ไปคือไปนมัสการพระธาตุดอยสุเทพ ซึ่งอยู่ทางทิศตะวันตก ของเมืองเชียงใหม่ พระธาตุดอยสุเทพสร้างขึ้นเมื่อปี พ.ศ. 1929 ผู้ที่เดินทางมาสักการะที่วัดแห่งนี้ สามารถมองเห็น ทิวทัศน์เมืองเชียงใหม่ได้อย่างชัดเจน นักท่องเที่ยวสามารถ เดินขึ้นบันไดนาค ไป 300 ขั้น เพื่อไปยังวัด หรือใช้บริการ  รถกระเช้าขึ้น-ลง ดอยสุเทพได้ 

 

ThaiPod101.com
Wednesday at 03:57 PM
Your comment is awaiting moderation.

สวัสดีค่ะ Katherine,


ฉันไม่ค่อยเข้าใจคำแนะนำของคุณ คุณ "อยากให้เราทำบทสนถนาสำหรับนักเรียนภาษาไทยระดับสูงใช่ไหมคะ" ถ้าใช่ฉันก็เห็นด้วยกับคุณค่ะ


สวัสดีค่ะ

Parisa

Team ThaiPod101.com

Katherine
Tuesday at 02:50 PM
Your comment is awaiting moderation.

สวัสดี,


นี่เป็นเพียงข้อเสนอแนะ แต่ฉันต้องการถ้ามีการสนทนามากกว่าเพียงแค่ข้อเท็จจริง


ขอให้มีความสุขมาก ๆ ในวันนี้!

ThaiPod101.com Verified
Monday at 10:08 PM
Your comment is awaiting moderation.

สวัสดีค่ะ Gordon Bennett,


ขอบคุณนะคะ ใช่ค่ะ ไม่มีคำอธิบายการใช้แต่สำหรับนักเรียนระดับสูง สามารถค้นห้าวิธีใช้และตัวอย่างการใช้คำได้ด้วยตัวเอง จากหนังสือพจนานุกรมหรือพจนานุกรมออนไลน์ มีคำหรือวลีที่คุณอยากรู้เป็นพิเศษก็ถามดิฉันได้เลยนะคะ


ไม่มีคำแนะนำใช้อย่างไรเลย พูดง่ายๆว่า ไม่มีคำอธิบายการใช้เลย

ไม่มีคำแนะนำใช้อย่างไรเลย หรือ ไม่มีคำแนะนำเลยว่าใช้อย่างไร


สวัสดีค่ะ

Parisa

Team ThaiPod101.com
Gordon Bennett
Sunday at 09:16 PM
Your comment is awaiting moderation.

ไม่มีคำแนะนำใช้อย่างไรเลย!!!

ThaiPod101.com Verified
Saturday at 01:09 AM
Your comment is awaiting moderation.

Hi Andrew,


Thank you for your message.


Please try to log in with a different browser.


If you experience any technical issues, please send us an email at contactus@ThaiPod101.com


Thank you for using ThaiPod101.com!


We hope you’re enjoying our lessons!


Sincerely,

Cristiane

Team ThaiPod101.com

Andrew Pang
Tuesday at 06:14 AM
Your comment is awaiting moderation.

Cannot download the Thai lesson transcript