Dialogue

Vocabulary

Learn New Words FAST with this Lesson’s Vocab Review List

Get this lesson’s key vocab, their translations and pronunciations. Sign up for your Free Lifetime Account Now and get 7 Days of Premium Access including this feature.

Or sign up using Facebook
Already a Member?

Lesson Notes

Unlock In-Depth Explanations & Exclusive Takeaways with Printable Lesson Notes

Unlock Lesson Notes and Transcripts for every single lesson. Sign Up for a Free Lifetime Account and Get 7 Days of Premium Access.

Or sign up using Facebook
Already a Member?

Lesson Transcript

จังหวัดเชึยงใหม่
จังหวัดเชียงใหม่ ตั้งอยู่ทางภาคเหนือของประเทศไทย ห่าง จากกรุงเทพมหานคร ประมาณ 700 กิโลเมตร เป็นเมือง เศรษฐกิจที่ใหญ่เป็นอันดับ 2 ของประเทศไทย รองจากกรุง เทพมหานคร มีแหล่งท่องเที่ยวทั้งทางธรรมชาติและ วัฒนธรรมมากมายที่ค่อนข้างแตกต่างจากเมืองอื่นๆ ซึ่งทำ ให้ทั้งชาวไทยและชาวต่างชาติอยากได้มาสัมผัสสักครั้ง
เมืองเชียงใหม่ ก่อตั้งโดยพญามังรายมหาราช ปฐมกษัตริย์ แห่งราชวงศ์มังราย ในปีพ.ศ. 1839 และใช้เป็นราชธานี ของอาณาจักรล้านนาในอดีตมายาวนานถึง 200 ปี จนกระ ทั่งในปี พ.ศ. 2101 ได้ตกเป็นเมืองขึ้นของพม่า ต่อมาในปี พ.ศ. 2317 พระเจ้าตากสินมหาราชและพระพุทธยอดฟ้า จุฬาโลกขับไล่พม่าจนพ่ายแพ้ไป เชียงใหม่จึงได้ถูกรวมเข้าในอา ณาจักรสยามนับแต่นั้นมา
จังหวัดเชียงใหม่มีวัดเก่าแก่มากกว่า 300 แห่ง กระจาย ไปทั่วจังหวัด แต่ในเขตเทศบาลเมืองเชียงใหม่มีวัดถึง 121 แห่ง ปะปนอยู่กับตึกราม ร้านค้าและโรงแรมสมัยใหม่ ทำ ให้เมืองเชียงใหม่เป็นเมืองไม่กี่แห่งในประเทศไทย ที่ สามารถมองเห็นถึงความเก่าแก่สวยงามแบบโบราณจาก วัดและเจดีย์ รวมอยู่กับสถาปัตยกรรมสมัยใหม่ได้เป็น อย่างดี โครงสร้างของเมืองเก่ายังมีิอยู่ให้เห็น โดยมีกำแพง เมืองเดิมเป็นรูปสี่เหลี่ยม มีคูเมืองล้อมรอบ และมีประตูทาง เข้า 4 แห่ง ภายในคูเมืองมีการควบคุมไม่ให้สร้างตึกสูง เกินไป บ้านเรือนยังมีความเป็นล้านนา สวยงามสบายตา และก็สะอาดน่าท่องเที่ยว
เมื่อมาเที่ยวจังหวัดเชียงใหม่ สิ่งแรกที่นักท่องเที่ยวควรจะ ไปคือไปนมัสการพระธาตุดอยสุเทพ ซึ่งอยู่ทางทิศตะวันตก ของเมืองเชียงใหม่ พระธาตุดอยสุเทพสร้างขึ้นเมื่อปี พ.ศ. 1929 ผู้ที่เดินทางมาสักการะที่วัดแห่งนี้ สามารถมองเห็น ทิวทัศน์เมืองเชียงใหม่ได้อย่างชัดเจน นักท่องเที่ยวสามารถ เดินขึ้นบันไดนาค ไป 300 ขั้น เพื่อไปยังวัด หรือใช้บริการ รถกระเช้าขึ้น-ลง ดอยสุเทพได้

Comments

Hide