Dialogue

Vocabulary (Review)

Learn New Words FAST with this Lesson’s Vocab Review List

Get this lesson’s key vocab, their translations and pronunciations. Sign up for your Free Lifetime Account Now and get 7 Days of Premium Access including this feature.

Or sign up using Facebook
Already a Member?

Lesson Notes

Unlock In-Depth Explanations & Exclusive Takeaways with Printable Lesson Notes

Unlock Lesson Notes and Transcripts for every single lesson. Sign Up for a Free Lifetime Account and Get 7 Days of Premium Access.

Or sign up using Facebook
Already a Member?

Lesson Transcript

INTRODUCTION
Pim: สวัสดีค่ะ (sà-wàt-dii khâ)
Ryan: Ryan here! Beginner Season 1 , Lesson 15 - How Can You be Bored and Sleepy in Thailand?
Ryan: Hello, and welcome back to the ThaiPOD101.com , the fastest, easiest and most fun way to learn Thai! I'm joined in the studio by...
Pim: Hello everyone. Pim here.
Ryan: In this lesson you'll will learn how to express feelings in Thai.
Pim: This conversation takes place at the library and then at a cafe.
Ryan: The conversation is between James, Benz, and Art.
Pim: The speakers are friends, therefore they will be speaking informal Thai.
DIALOGUE
อาร์ต: โอ๊ย...เบื่อ ไม่อยากอ่านหนังสือแล้ว
(àat: óoi...bùuea. mâi yàak àan nǎng-sǔue láaeo.)
เบนซ์: ใช่ๆ...ตอนนี้ง่วงมากๆเลย จะหลับอยู่แล้ว
(been: châi-châi...dtaawn níi ngûuang mâak-mâak looei. jà làp yùu láaeo.)
อาร์ต: งั้นเลิกอ่านกันเถอะ ไปนั่งร้านกาแฟคุยกันดีกว่า
(àat: ngán lôoek àan gan thòe. bpai nâng ráan-gaa-faae khui gan dii gwàa.)
(ที่ร้านกาแฟ)
((at the coffee shop))
อาร์ต: เบนซ์ เจมส์ เอาน้ำอะไรดี
(àat: been jeem ao náam à-rai dii.)
เบนซ์: ผมเอาลาเต้ร้อนครับ
(been: phǒm ao laa-dtêe ráawn khráp.)
เจมส์: ผมเอากาแฟเย็นครับ แต่ว่าผมหิวด้วย อืม...ขอเค้กด้วย 1 ชิ้นได้ไหมครับ
(jeem: phǒm ao gaa-faae yen khráp. dtàae wâa phǒm hǐu dûuai. uuem...khǎaw khéek dûuai nùeng chín dâai mǎi khráp.)
อาร์ต: ได้เลย
(àat: dâai looei.)
(อาร์ตกลับมาที่โต๊ะ)
((Art returns to the table))
อาร์ต: อิจฉาน้องเปิ้ลมากเลย อาทิตย์ที่แล้วเขาถอยมือถือเครื่องใหม่อีกแล้ว
(àat: ìt-chǎa náawng bpôen mâak looei. aa-thít thîi láaeo khǎo thǎawy muue-thǔue khrûueang mài ìik láaeo.)
เจมส์: จริงเหรอครับ รุ่นไหนครับ
(jeem: jing rǒoe khráp. rûn nǎi khráp.)
อาร์ต: ไอโฟนน่ะ เอ้อ...จริงๆแล้วไม่ใช่แค่น้องเปิ้ลนะ ไอโฟนเนี่ยะน้องผึ้งเขาก็มีเหมือนกัน
(àat: ai-foon nâ. ôoe...jing-jing láaeo mâi châi khâae náawng bpôen ná. ai-foon nîa náawng phûeng khǎo gâaw mii mǔuean gan.)
เบนซ์: อ้อ...พูดถึงผึ้ง เจมส์ เราคิดว่าผึ้งชอบเจมส์นะ
(been: âaw...phûut thǔeng phûeng jeem rao khít wâa phûeng châawp jeem ná.)
เจมส์: หา...จริงเหรอครับ ดีใจจัง
(jeem: hǎa...jing rǒoe khráp. dii-jai jang.)
Ryan: Let’s hear the conversation one time slowly.
อาร์ต: โอ๊ย...เบื่อ ไม่อยากอ่านหนังสือแล้ว
(àat: óoi...bùuea. mâi yàak àan nǎng-sǔue láaeo.)
เบนซ์: ใช่ๆ...ตอนนี้ง่วงมากๆเลย จะหลับอยู่แล้ว
(been: châi-châi...dtaawn níi ngûuang mâak-mâak looei. jà làp yùu láaeo.)
อาร์ต: งั้นเลิกอ่านกันเถอะ ไปนั่งร้านกาแฟคุยกันดีกว่า
(àat: ngán lôoek àan gan thòe. bpai nâng ráan-gaa-faae khui gan dii gwàa.)
(ที่ร้านกาแฟ)
((at the coffee shop))
อาร์ต: เบนซ์ เจมส์ เอาน้ำอะไรดี
(àat: been jeem ao náam à-rai dii.)
เบนซ์: ผมเอาลาเต้ร้อนครับ
(been: phǒm ao laa-dtêe ráawn khráp.)
เจมส์: ผมเอากาแฟเย็นครับ แต่ว่าผมหิวด้วย อืม...ขอเค้กด้วย 1 ชิ้นได้ไหมครับ
(jeem: phǒm ao gaa-faae yen khráp. dtàae wâa phǒm hǐu dûuai. uuem...khǎaw khéek dûuai nùeng chín dâai mǎi khráp.)
อาร์ต: ได้เลย
(àat: dâai looei.)
(อาร์ตกลับมาที่โต๊ะ)
((Art returns to the table))
อาร์ต: อิจฉาน้องเปิ้ลมากเลย อาทิตย์ที่แล้วเขาถอยมือถือเครื่องใหม่อีกแล้ว
(àat: ìt-chǎa náawng bpôen mâak looei. aa-thít thîi láaeo khǎo thǎawy muue-thǔue khrûueang mài ìik láaeo.)
เจมส์: จริงเหรอครับ รุ่นไหนครับ
(jeem: jing rǒoe khráp. rûn nǎi khráp.)
อาร์ต: ไอโฟนน่ะ เอ้อ...จริงๆแล้วไม่ใช่แค่น้องเปิ้ลนะ ไอโฟนเนี่ยะน้องผึ้งเขาก็มีเหมือนกัน
(àat: ai-foon nâ. ôoe...jing-jing láaeo mâi châi khâae náawng bpôen ná. ai-foon nîa náawng phûeng khǎo gâaw mii mǔuean gan.)
เบนซ์: อ้อ...พูดถึงผึ้ง เจมส์ เราคิดว่าผึ้งชอบเจมส์นะ
(been: âaw...phûut thǔeng phûeng jeem rao khít wâa phûeng châawp jeem ná.)
เจมส์: หา...จริงเหรอครับ ดีใจจัง
(jeem: hǎa...jing rǒoe khráp. dii-jai jang.)
Ryan: Now let's hear it with the English translation.
อาร์ต: โอ๊ย...เบื่อ ไม่อยากอ่านหนังสือแล้ว
(àat: óoi...bùuea. mâi yàak àan nǎng-sǔue láaeo.)
Art: Ugh, I'm bored. I don't want to study anymore.
เบนซ์: ใช่ๆ...ตอนนี้ง่วงมากๆเลย จะหลับอยู่แล้ว
(been: châi-châi...dtaawn níi ngûuang mâak-mâak looei. jà làp yùu láaeo.)
Benz: Yeah, I feel so sleepy right now. I'm about to doze off.
อาร์ต: งั้นเลิกอ่านกันเถอะ ไปนั่งร้านกาแฟคุยกันดีกว่า
(àat: ngán lôoek àan gan thòe. bpai nâng ráan-gaa-faae khui gan dii gwàa.)
Art: Then let's quit studying. Let's go sit and talk in a coffee shop.
(ที่ร้านกาแฟ)
((at the coffee shop))
อาร์ต: เบนซ์ เจมส์ เอาน้ำอะไรดี
(àat: been jeem ao náam à-rai dii.)
Art: Benz and James, what do you want to drink?
เบนซ์: ผมเอาลาเต้ร้อนครับ
(been: phǒm ao laa-dtêe ráawn khráp.)
Benz: I'll have a hot latte.
เจมส์: ผมเอากาแฟเย็นครับ แต่ว่าผมหิวด้วย อืม...ขอเค้กด้วย 1 ชิ้นได้ไหมครับ
(jeem: phǒm ao gaa-faae yen khráp. dtàae wâa phǒm hǐu dûuai. uuem...khǎaw khéek dûuai nùeng chín dâai mǎi khráp.)
James: I'll have an iced coffee. But I'm hungry too. Um, can I get a piece of cake also?
อาร์ต: ได้เลย
(àat: dâai looei.)
Art: Sure.
(อาร์ตกลับมาที่โต๊ะ)
((Art returns to the table))
อาร์ต: อิจฉาน้องเปิ้ลมากเลย อาทิตย์ที่แล้วเขาถอยมือถือเครื่องใหม่อีกแล้ว
(àat: ìt-chǎa náawng bpôen mâak looei. aa-thít thîi láaeo khǎo thǎawy muue-thǔue khrûueang mài ìik láaeo.)
Art: I'm so jealous of Apple. Last week she got another new mobile phone.
เจมส์: จริงเหรอครับ รุ่นไหนครับ
(jeem: jing rǒoe khráp. rûn nǎi khráp.)
James: Really? What model?
อาร์ต: ไอโฟนน่ะ เอ้อ...จริงๆแล้วไม่ใช่แค่น้องเปิ้ลนะ ไอโฟนเนี่ยะน้องผึ้งเขาก็มีเหมือนกัน
(àat: ai-foon nâ. ôoe...jing-jing láaeo mâi châi khâae náawng bpôen ná. ai-foon nîa náawng phûeng khǎo gâaw mii mǔuean gan.)
Art: It's an iPhone. Hey, you know it isn't just her. Phueng also has one of those iPhones.
เบนซ์: อ้อ...พูดถึงผึ้ง เจมส์ เราคิดว่าผึ้งชอบเจมส์นะ
(been: âaw...phûut thǔeng phûeng jeem rao khít wâa phûeng châawp jeem ná.)
Benz: Hey, speaking of Phueng. I think she likes you, James.
เจมส์: หา...จริงเหรอครับ ดีใจจัง
(jeem: hǎa...jing rǒoe khráp. dii-jai jang.)
James: Huh? Really? I'm so happy.
POST CONVERSATION BANTER
Ryan: Coffee shops are hugely popular in Thailand these days, aren’t they?
Pim: Chai laaeo kha. That’s right. In the last ten years especially, the number of coffee shops has exploded. You can find them everywhere. And it isn’t just international chains. There are some local Thai chains of coffee shops that are super popular.
Ryan: Can you recommend a Thai coffee shop for our listeners to visit?
Pim: There’s two that I could recommend. Wawee Coffee and Café Doi Tung. They use beans grown in the mountains of Thailand.
Ryan: Really? I didn’t realize there was much coffee grown in Thailand.
Pim: There is. And a lot of it is grown by the hill-tribe people in the north. It was promoted as a crop to get them to stop growing opium poppies.
Ryan: That’s good to hear. Is there any particular coffee drink you’d recommend?
Pim: Well, since it’s always hot in Thailand I like to drink “gaa-faae yen”, iced-coffee.
Ryan: Sounds like a good choice. Ok let’s move on to the vocabulary.
VOCAB LIST
Ryan: Let's take a look at the vocabulary for this lesson.
The first word we shall see is:
Pim: หลับ (làp) [natural native speed]
Ryan: to fall asleep
Pim: หลับ [slowly - broken down by syllable]
Pim: หลับ [natural native speed]
Next:
Pim: เบื่อ (bùuea) [natural native speed]
Ryan: bored
Pim: เบื่อ [slowly - broken down by syllable]
Pim: เบื่อ [natural native speed]
Next:
Pim: หิว (hǐu) [natural native speed]
Ryan: to be hungry
Pim: หิว [slowly - broken down by syllable]
Pim: หิว [natural native speed]
Next:
Pim: ง่วง (ngûuang) [natural native speed]
Ryan: sleepy
Pim: ง่วง [slowly - broken down by syllable]
Pim: ง่วง [natural native speed]
Next:
Pim: ดีใจ (dii-jai) [natural native speed]
Ryan: happy, pleased
Pim: ดีใจ [slowly - broken down by syllable]
Pim: ดีใจ [natural native speed]
Next:
Pim: อิจฉา (ìt-chǎa) [natural native speed]
Ryan: jealous, envious
Pim: อิจฉา [slowly - broken down by syllable]
Pim: อิจฉา [natural native speed]
Next:
Pim: เลิก (lôoek) [natural native speed]
Ryan: to quit, to cease
Pim: เลิก [slowly - broken down by syllable]
Pim: เลิก [natural native speed]
Next:
Pim: ร้านกาแฟ (ráan gaa-faae) [natural native speed]
Ryan: coffee shop
Pim: ร้านกาแฟ [slowly - broken down by syllable]
Pim: ร้านกาแฟ [natural native speed]
Next:
Pim: มือถือ (muue-thǔue) [natural native speed]
Ryan: cell phone
Pim: มือถือ [slowly - broken down by syllable]
Pim: มือถือ [natural native speed]
Next:
Pim: รุ่น (rûn) [natural native speed]
Ryan: generation, design
Pim: รุ่น [slowly - broken down by syllable]
Pim: รุ่น [natural native speed]
VOCAB AND PHRASE USAGE
Ryan: Let's have a closer look at the usuage for some of the words and phrases from this lesson.
Pim: อ่านหนังสือ (àan nǎng-sǔue)
Ryan: This phrase literally means “read a book”. อ่าน (àan) is the verb “to read”, and หนังสือ (nǎng-sǔue) means “book”. However, in everyday speaking, this phrase is used to mean “to study.”
Pim: Right, but only when you are studying on your own, like in the library. When you study in a class with a teacher, then we say เรียน (riiaan).
Ryan: And the next phrase is...
Pim: เอาอะไรดี (ao à-rai dii)
Ryan: This phrase means “What will you have?”
Pim: เอา (ao) is the verb “to take”, อะไร (à-rai) is the question “what?” , and ดี (dii) means “good”.
Ryan: So the literal meaning is “What is good for you to take?” We can also use ดี (dii) at the end of other questions when we want to ask someone for their opinion or preference.
Pim: That’s right. For example, you might ask คืนนี้เราไปเที่ยวที่ไหนดี (khuuen níi rao bpai thîiao thîi-nǎi dii).
Ryan: “Where should we go out tonight?” Remember ไปเที่ยว (bpai thîiao) can mean “to go on a trip” or it can mean “to go on an outing”. Let’s hear both those sentences again. “Where should we go out tonight?”
Pim: คืนนี้เราไปเที่ยวที่ไหนดี (khuuen níi rao bpai thîiao thîi-nǎi dii)
Ryan: “What will you have?”
Pim: เอาอะไรดี
Ryan: And the last one is...
Pim: เนี่ยะ (nîa)
Ryan: This is a kind of slang or colloquial word that has evolved from the pronoun นี่ (nîi) for “this”. It is used a lot for emphasis.
Pim: One phrase you might hear is อะไรกันเนี่ยะ (à-rai gan nîa)
Ryan: “What the heck is this!?” OK, let’s have a look at the grammar.

Lesson focus

Ryan: The focus of today’s grammar is expressing feelings.
Pim: Feelings and emotions can be expressed quite easily in Thai. There are many adjectives that describe feelings which can go after nouns. For example ฉันหิว (chǎn hǐu).
Ryan: “I’m hungry.”
Pim: And you know, in Thai you can often leave out the subject of the sentence if it is obvious. So if you are speaking to someone, you can just say one word, หิว (hǐu), and it will be understood that you mean “I’m hungry”.
Ryan: In this way, it is very common to hear one-word sentences when people are talking about how they feel at the present moment. So If I wanted to say “I’m bored” I could just say...
Pim: เบื่อ (bùuea)
Ryan: Or to say “I’m scared” it would be...
Pim: กลัว (gluua)
Ryan: And asking somebody if they feel a certain way is just as simple, right?
Pim: châi láaeo khâ. That’s right. If you are speaking casually to someone all you need to do is add the question word ไหม (mǎi) after the feeling adjective. For example, หิวไหม (hǐu mǎi),
Ryan: “Are you hungry?” And of course you can make the sentence sound more polite or formal by adding the subject and a polite ending particle. In that case, “Are you hungry?” would be...
Pim: คุณหิวไหมคะ
Ryan: Now, เบื่อ (bùuea) can mean “bored”, but it is also used in a different sense isn’t it?
Pim: Yes. bùuea can mean “bored”, but it can also mean “annoyed” or “frustrated”. For example, if somebody keeps pestering you, you might say เบื่อคนนี้เลย (bûuea khon níi looei)
Ryan: “I’m so sick of this person.” How about we go over some of the other common feelings. What is “happy”?
Pim: ดีใจ (dii-jai)
Ryan: How about “sad”?
Pim: เสียใจ (sǐia-jai)
Ryan: What’s “angry”?
Pim: There are two that you can use for “angry”, โกรธ (gròot) or โมโห (moo-hǒo)
Ryan: OK, so if “hungry” was หิว (hǐu), what is “thirsty”?
Pim: หิวน้ำ (hǐu-náam)
Ryan: So that’s just like saying “hungry for water”.
Pim: Yep. Pretty easy to remember, huh? And actually a lot of the time when we want to say “hungry” we say หิวข้าว (hǐu khâao).
Ryan: “hungry for rice”
Pim: But it doesn’t just mean rice. หิวข้าว (hǐu khâao) can mean you are hungry for a meal or real food. If I said ฉันหิวข้าวจังเลย, and you give me an extra-large supreme pizza I will be happy. But if I say ฉันหิวข้าวจังเลย and you give me one cookie I will not be happy.
Ryan: But what if it’s a giant cookie?
Pim: Maybe then I’d just feel งง (ngong)
Ryan: What is งง (ngong)?
Pim: “confused”

Outro

Ryan: That just about does it for today.
Pim: Get instant access to all of our language learning lessons.
Ryan: With any subscription, instantly access our entire library of audio and video lessons!
Pim: Download the lessons or listen or watch online...
Ryan: Put them on your phone or another mobile device, and listen, watch and learn anywhere.
Pim: Lessons are organized by level, so progress in order, one level at a time...
Ryan: ...or skip around to different levels. It?s up to you!
Pim: Instantly access them all right now at ThaiPod101.com
Ryan: See you next time!
Pim: แล้วพบกันใหม่ค่ะ (láaeo phóp gan mài khâ)

Comments

Hide