Dialogue

Vocabulary (Review)

Learn New Words FAST with this Lesson’s Vocab Review List

Get this lesson’s key vocab, their translations and pronunciations. Sign up for your Free Lifetime Account Now and get 7 Days of Premium Access including this feature.

Or sign up using Facebook
Already a Member?

Lesson Notes

Unlock In-Depth Explanations & Exclusive Takeaways with Printable Lesson Notes

Unlock Lesson Notes and Transcripts for every single lesson. Sign Up for a Free Lifetime Account and Get 7 Days of Premium Access.

Or sign up using Facebook
Already a Member?

Lesson Transcript

INTRODUCTION
Pim: สวัสดีค่ะ (sà-wàt-dii khâ)
Ryan: Ryan here! Beginner Season 1 , Lesson 23 - You'll See All the Colors of the Rainbow in Thailand
Ryan: Hello, and welcome back to the ThaiPOD101.com , the fastest, easiest and most fun way to learn Thai! I'm joined in the studio by...
Pim: Hello everyone. Pim here.
Ryan: In this lesson you'll will learn about colors in Thai.
Pim: This conversation takes place at the Sunday walking street in Chiang Mai.
Ryan: The conversation is between an American Student, James, his host sister, Nune, and also an artist selling pictures at the outdoor market.
Pim: The speakers are friends, therefore they will be speaking informal Thai.
DIALOGUE
DIALOGUE
(เสียงคนเยอะที่ถนนคนเดิน)
((sound of a busy crowd at the pedestrian shopping street))
เจมส์: โอโห้...ที่นี่คนเยอะมากเลย วันนี้เป็นวันพิเศษอะไรหรือเปล่าครับนุ่น
(jeem: oo-hôo..thîi níi khon yóe mâak looei. wan-níi bpen wan phí-sèt à-rai rǔue bplàao khráp nûn.)
นุ่น: ไม่ใช่วันพิเศษอะไรเลยเจมส์ ที่นี่เป็นถนนคนเดินมีขายของทำมือ มีทุกๆวันอาทิตย์ คนจะเยอะเป็นปกติแบบนี้อยู่แล้ว
(nûn: mâi châi wan phí-sèt à-rai looei jeem. thîi-nîi bpen thà-nǒn khon dooen. mii khǎai khǎawng-tham-muue. mii thúk-thúk wan-aa-thít. khon jà yóe bpen bpòk-gà-dtì bàaep níi yùu láaeo.)
เจมส์: นุ่นๆ...ดูภาพช้างนั่นสิ สวยมากเลย
(jeem: nûn nûn...duu phâap cháang nân sì. sǔuai mâak looei.)
นุ่น: ภาพไหนเจมส์ มีภาพช้างตั้งหลายภาพ
(nûn: phâap nǎi jeem. mii phâap cháang dtâng lǎai phâap.)
เจมส์: ภาพที่มีช้างสีม่วงนั่นไง
(jeem: phâap thîi mii cháang sǐi-mûuang nân ngai.)
นุ่น: เออ...สวยจริงๆด้วย แต่เราชอบภาพที่มีช้างสีชมพูมากกว่า
(nûn: ooe...sǔuai jing-jing dûuai. dtàae rao châawp phâap thîi mii cháang sǐi-chom-phuu mâak gwàa.)
เจมส์: ภาพที่มีช้างสองตัวสีทองกับสีเงินก็สวยนะนุ่น
(jeem: phâap thîi mii cháang sǎawng dtuua sǐi-thaawng gàp sǐi-ngoen gâaw sǔuai ná nûn.)
นุ่น: จริงด้วย
(nûn: jing dûuai.)
เจมส์: ขอโทษครับ ภาพนั้นราคาเท่าไหร่ครับ
(jeem: khǎaw-thôot khráp. phâap nán raa-khaa thâo-rài khráp.)
ช่างวาดรูป: ห้าร้อยบาทครับ
(châang-wâat-rûup: hâa-ráawy bàat khráp.)
เจมส์: ไม่แพงด้วย อยากได้จัง แต่มันใหญ่ไปไม่รู้จะเอากลับบ้านยังไง
(jeem: mâi phaaeng dûuai. yàak dâai jang. dtàae man yài bpai. mâi rúu jà ao glàp bâan yang-ngai.)
นุ่น: ก็เอาขึ้นรถแดงกลับบ้านไงจ๊ะ เดี๋ยวเราขี่มอเตอร์ไซค์กลับบ้านคนเดียวได้
(nûn: gâaw ao khûen rót-daaeng glàp bâan ngai já. dǐiao rao khìi maaw-dtooe-sai glàp bâan khon-diiao dâai.)
Ryan: Let’s hear the conversation one time slowly.
(เสียงคนเยอะที่ถนนคนเดิน)
((sound of a busy crowd at the pedestrian shopping street))
เจมส์: โอโห้...ที่นี่คนเยอะมากเลย วันนี้เป็นวันพิเศษอะไรหรือเปล่าครับนุ่น
(jeem: oo-hôo..thîi níi khon yóe mâak looei. wan-níi bpen wan phí-sèt à-rai rǔue bplàao khráp nûn.)
นุ่น: ไม่ใช่วันพิเศษอะไรเลยเจมส์ ที่นี่เป็นถนนคนเดินมีขายของทำมือ มีทุกๆวันอาทิตย์ คนจะเยอะเป็นปกติแบบนี้อยู่แล้ว
(nûn: mâi châi wan phí-sèt à-rai looei jeem. thîi-nîi bpen thà-nǒn khon dooen. mii khǎai khǎawng-tham-muue. mii thúk-thúk wan-aa-thít. khon jà yóe bpen bpòk-gà-dtì bàaep níi yùu láaeo.)
เจมส์: นุ่นๆ...ดูภาพช้างนั่นสิ สวยมากเลย
(jeem: nûn nûn...duu phâap cháang nân sì. sǔuai mâak looei.)
นุ่น: ภาพไหนเจมส์ มีภาพช้างตั้งหลายภาพ
(nûn: phâap nǎi jeem. mii phâap cháang dtâng lǎai phâap.)
เจมส์: ภาพที่มีช้างสีม่วงนั่นไง
(jeem: phâap thîi mii cháang sǐi-mûuang nân ngai.)
นุ่น: เออ...สวยจริงๆด้วย แต่เราชอบภาพที่มีช้างสีชมพูมากกว่า
(nûn: ooe...sǔuai jing-jing dûuai. dtàae rao châawp phâap thîi mii cháang sǐi-chom-phuu mâak gwàa.)
เจมส์: ภาพที่มีช้างสองตัวสีทองกับสีเงินก็สวยนะนุ่น
(jeem: phâap thîi mii cháang sǎawng dtuua sǐi-thaawng gàp sǐi-ngoen gâaw sǔuai ná nûn.)
นุ่น: จริงด้วย
(nûn: jing dûuai.)
เจมส์: ขอโทษครับ ภาพนั้นราคาเท่าไหร่ครับ
(jeem: khǎaw-thôot khráp. phâap nán raa-khaa thâo-rài khráp.)
ช่างวาดรูป: ห้าร้อยบาทครับ
(châang-wâat-rûup: hâa-ráawy bàat khráp.)
เจมส์: ไม่แพงด้วย อยากได้จัง แต่มันใหญ่ไปไม่รู้จะเอากลับบ้านยังไง
(jeem: mâi phaaeng dûuai. yàak dâai jang. dtàae man yài bpai. mâi rúu jà ao glàp bâan yang-ngai.)
นุ่น: ก็เอาขึ้นรถแดงกลับบ้านไงจ๊ะ เดี๋ยวเราขี่มอเตอร์ไซค์กลับบ้านคนเดียวได้
(nûn: gâaw ao khûen rót-daaeng glàp bâan ngai já. dǐiao rao khìi maaw-dtooe-sai glàp bâan khon-diiao dâai.)
Ryan: Now let's hear it with the English translation.
(เสียงคนเยอะที่ถนนคนเดิน)
((sound of a busy crowd at the pedestrian shopping street))
เจมส์: โอโห้...ที่นี่คนเยอะมากเลย วันนี้เป็นวันพิเศษอะไรหรือเปล่าครับนุ่น
(jeem: oo-hôo..thîi níi khon yóe mâak looei. wan-níi bpen wan phí-sèt à-rai rǔue bplàao khráp nûn.)
James: Wow! There's a lot of people here. Is today a special occasion, Nune?
นุ่น: ไม่ใช่วันพิเศษอะไรเลยเจมส์ ที่นี่เป็นถนนคนเดินมีขายของทำมือ มีทุกๆวันอาทิตย์ คนจะเยอะเป็นปกติแบบนี้อยู่แล้ว
(nûn: mâi châi wan phí-sèt à-rai looei jeem. thîi-nîi bpen thà-nǒn khon dooen. mii khǎai khǎawng-tham-muue. mii thúk-thúk wan-aa-thít. khon jà yóe bpen bpòk-gà-dtì bàaep níi yùu láaeo.)
Nune: It's not a special day at all, James. This is a walking street. There are people selling handicrafts. They have it every Sunday. It's usually crowded like this.
เจมส์: นุ่นๆ...ดูภาพช้างนั่นสิ สวยมากเลย
(jeem: nûn nûn...duu phâap cháang nân sì. sǔuai mâak looei.)
James: Nune, look at that picture of an elephant. It's really beautiful.
นุ่น: ภาพไหนเจมส์ มีภาพช้างตั้งหลายภาพ
(nûn: phâap nǎi jeem. mii phâap cháang dtâng lǎai phâap.)
Nune: Which picture, James? There are many pictures of elephants.
เจมส์: ภาพที่มีช้างสีม่วงนั่นไง
(jeem: phâap thîi mii cháang sǐi-mûuang nân ngai.)
James: The picture with the purple elephant. That one.
นุ่น: เออ...สวยจริงๆด้วย แต่เราชอบภาพที่มีช้างสีชมพูมากกว่า
(nûn: ooe...sǔuai jing-jing dûuai. dtàae rao châawp phâap thîi mii cháang sǐi-chom-phuu mâak gwàa.)
Nune: Hey, that really is beautiful. But I like the picture of the pink elephant better.
เจมส์: ภาพที่มีช้างสองตัวสีทองกับสีเงินก็สวยนะนุ่น
(jeem: phâap thîi mii cháang sǎawng dtuua sǐi-thaawng gàp sǐi-ngoen gâaw sǔuai ná nûn.)
James: The picture with the two elephants, a gold one and a silver one, is also beautiful, huh, Nune?
นุ่น: จริงด้วย
(nûn: jing dûuai.)
Nune: Yeah, it really is.
เจมส์: ขอโทษครับ ภาพนั้นราคาเท่าไหร่ครับ
(jeem: khǎaw-thôot khráp. phâap nán raa-khaa thâo-rài khráp.)
James: Excuse me. How much is that picture?
ช่างวาดรูป: ห้าร้อยบาทครับ
(châang-wâat-rûup: hâa-ráawy bàat khráp.)
Artist: Five hundred baht.
เจมส์: ไม่แพงด้วย อยากได้จัง แต่มันใหญ่ไปไม่รู้จะเอากลับบ้านยังไง
(jeem: mâi phaaeng dûuai. yàak dâai jang. dtàae man yài bpai. mâi rúu jà ao glàp bâan yang-ngai.)
James: It's not expensive either. I really want to get it. But it's too big. I don't know how I'd take it back home.
นุ่น: ก็เอาขึ้นรถแดงกลับบ้านไงจ๊ะ เดี๋ยวเราขี่มอเตอร์ไซค์กลับบ้านคนเดียวได้
(nûn: gâaw ao khûen rót-daaeng glàp bâan ngai já. dǐiao rao khìi maaw-dtooe-sai glàp bâan khon-diiao dâai.)
Nune: Just take it in a red mini-bus. And then I can ride the motorcycle back home by myself.
POST CONVERSATION BANTER
Ryan: Hey khru Pim, ถนนคนเดิน thà-nǒn khon dooen sounds a little funny if you translate it literally.
Pim: I guess so. It would be “people walking street”. It makes sense because there are no cars on the street, just people walking. But I think “Sunday walking street” or just “walking street” sounds better in English.
Ryan: I used to live in Chiang Mai, so I’ve been to the ถนนคนเดิน thà-nǒn khon dooen many times. Have you had a chance to check it out?
Pim: Actually I was in Chiang Mai not too long ago, so I went to the ถนนคนเดิน thà-nǒn khon dooen on Sunday afternoon.
Ryan: And what did you think of it?
Pim: It’s a great place to shop for souvenirs and handicrafts. There is a lot of artwork, products made from bamboo, and clothing for sale.
Ryan: I think hill-tribe clothing, like Hmong skirts and Karen shirts are pretty popular there.
Pim: And also bags. I saw a huge variety of handbags made with hill-tribe designs.
Ryan: Yeah, there’s a lot of great stuff to see there, so definitely check it out if you’re in Chiang Mai. OK, now on to the vocabulary.
VOCAB LIST
Ryan: Let's take a look at the vocabulary for this lesson.
The first word we shall see is:
Pim: พิเศษ (phí-sèet) [natural native speed]
Ryan: special, extraordinary
Pim: พิเศษ [slowly - broken down by syllable]
Pim: พิเศษ [natural native speed]
Next:
Pim: ขาย (khǎai) [natural native speed]
Ryan: to sell
Pim: ขาย [slowly - broken down by syllable]
Pim: ขาย [natural native speed]
Next:
Pim: ของทำมือ (khǎawng-tham-muue) [natural native speed]
Ryan: handicraft
Pim: ของทำมือ [slowly - broken down by syllable]
Pim: ของทำมือ [natural native speed]
Next:
Pim: ปกติ (bpòk-gà-dtì ) [natural native speed]
Ryan: ordinary, usual, normal
Pim: ปกติ [slowly - broken down by syllable]
Pim: ปกติ [natural native speed]
Next:
Pim: ภาพ (phâap) [natural native speed]
Ryan: picture
Pim: ภาพ [slowly - broken down by syllable]
Pim: ภาพ [natural native speed]
Next:
Pim: สีม่วง (sǐi-mûuang) [natural native speed]
Ryan: purple
Pim: สีม่วง [slowly - broken down by syllable]
Pim: สีม่วง [natural native speed]
Next:
Pim: สีชมพู (sǐi-chom-phuu) [natural native speed]
Ryan: pink
Pim: สีชมพู [slowly - broken down by syllable]
Pim: สีชมพู [natural native speed]
Next:
Pim: สีทอง (sǐi-thaawng) [natural native speed]
Ryan: gold (color)
Pim: สีทอง [slowly - broken down by syllable]
Pim: สีทอง [natural native speed]
Next:
Pim: สีเงิน (sǐi-ngoen) [natural native speed]
Ryan: silver (color)
Pim: สีเงิน [slowly - broken down by syllable]
Pim: สีเงิน [natural native speed]
Next:
Pim: คนเดียว (khon-diiao) [natural native speed]
Ryan: alone
Pim: คนเดียว [slowly - broken down by syllable]
Pim: คนเดียว [natural native speed]
VOCAB AND PHRASE USAGE
Ryan: Let's have a closer look at the usuage for some of the words and phrases from this lesson.
Pim: คนเดียว (khon-diiao)
Ryan: This phrase means “alone” or “by oneself”. คน (khon) means “person”, and เดียว (diiao) means “one” or “sole”.
Pim: เดียว (diiao) can also be used following other classifiers, such as in the phrases อย่างเดียว (yàang diiao) meaning “one type”, อันเดียว (an diiao) meaning “one item”, or ตัวเดียว (dtuua diiao) meaning “one animal”.
Ryan: And next is a regional term that was used in the conversation...
Pim: รถแดง (rót-daaeng)
Ryan: It literally means “red car” or “red vehicle”. รถ (rót) comes from the Sanskrit word for “cart”. It can stand by itself as a general term for any wheeled vehicle. And it’s also used as the first part of many compound words for different types of wheeled vehicles.
Pim: For example, รถยนต์ (rót-yon)
Ryan: “automobile”
Pim: รถไฟ (rót-fai)
Ryan: “train”
Pim: and รถบัส (rót-bát)
Ryan: “bus”. รถแดง (rót-daaeng) is a term you will likely only hear in the city of Chiang Mai. It’s what locals call the red colored สองแถว (sǎawng-thǎaeo) that operate as the main form of local transportation in the city. Now you might be wondering what a สองแถว (sǎawng-thǎaeo) is.
Pim: สองแถว (sǎawng-thǎaeo) literally means “two rows”. It is a Thai term for a type of mini-bus made from a modified pick-up truck.
Ryan: The “two rows” refer to two bench seats set parallel to each other in the back of the truck, which the passengers sit on. A roof is also added to the back of the truck to protect the passengers from the rain and heavy sunlight.
Pim: สองแถว (sǎawng-thǎaeo) are very common all over Thailand. They usually run on set routes like a bus service, and the fare is quite cheap.
Ryan: Right, but in Chiang Mai, they tend to operate more like a shared-ride taxi and will take passengers to specific destinations. Before you get in, you need to tell the driver where you want to go, and depending on where he’s already headed he may or may not decide to take you as a passenger. The last time I was in Chiang Mai, short trips within the city had a set fare of 20 baht per person.
Pim: That’s not too bad.
Ryan: Nope, it’s less than a dollar. OK now let’s move on to the grammar.

Lesson focus

Ryan: The focus of today’s lesson is colors.
Pim: The Thai word for “color” is สี (sǐi), and the name of every color begins with this. How about we run through a list of the most common colors
Ryan: Sounds good. First is...
Pim: สีดำ (sǐi-dam)
Ryan: “black” next...
Pim: สีขาว (sǐi-khǎao)
Ryan: “white” Then we have...
Pim: สีแดง (sǐi-daaeng)
Ryan: “red” next...
Pim: สีส้ม (sǐi-sôm)
Ryan: “orange” This one is interesting because it works just like English.
Pim: Right. สีส้ม (sǐi-sôm) is the color orange, and ส้ม (sôm) is the word for the fruit “orange”.
Ryan: OK, going through the order of the rainbow, what comes next?
Pim: สีเหลือง (sǐi-lǔueang)
Ryan: “yellow” next is...
Pim: สีเขียว (sǐi-khǐiao)
Ryan: “green” then we have...
Pim: สีฟ้า (sǐi-fáa)
Ryan: “sky blue” Unlike English, Thai doesn’t have a word that means “blue” covering every shade.
Pim: That’s true. ฟ้า (fáa) means “sky”, so we use สีฟ้า (sǐi-fáa) for light blue colors.
Ryan: Then what is the word used for darker shades of blue?
Pim: สีน้ำเงิน (sǐi-nám-ngoen)
Ryan: So that indicates more of a navy blue color.
Pim: Exactly.
Ryan: What’s next?
Pim: สีม่วง (sǐi-mûuang)
Ryan: “purple”. And let’s get one more. What’s the word for “brown”?
Pim: สีน้ำตาล (sǐi-nám-dtaan)
Ryan: And น้ำตาล (nám-dtaan) by itself means “sugar”, doesn’t it?
Pim: Yes, it does. Natural sugar is brown, so the word for brown actually means “sugar color”.
Ryan: Now colors are adjectives, so they follow nouns. So “the green shirt” would be...
Pim: เสื้อสีเขียว (sûuea sǐi-khǐiao)
Ryan: and “the black shirt” would be
Pim: เสื้อสีดำ (sûuea sǐi-dam)
We drop สี (sǐi) from the name of the color when it’s not used just as a description but becomes part of the name of some noun.
Ryan: Earlier we talked about the รถแดง (rót-daaeng), which means “red car”. In this case, “red car” is the name of a specific type of vehicle found in Chiang Mai.
Pim: But if you were to talk about a regular automobile that also happens to be red, you’d say รถสีแดง (rót sǐi-daaeng).
Ryan: I have another example to illustrate this point. Do you like superhero action movies, khru Pim?
Pim: Sure, who doesn’t?
Ryan: So how would you say “I want to watch the movie ‘The Incredible Hulk’.”?
Pim: อย่ากดูหนังเรื่อง ยักษ์เขียว (yàak duu nǎng rûueang yák khǐiao)
Ryan: So the first part, อย่ากดูหนัง (yàak duu nǎng), means “I want to watch a movie”. Then เรื่อง (rûueang) is the classifier for stories and movies. It indicates that what comes next is the name of a specific movie. and that was...
Pim: ยักษ์เขียว (yák khǐiao)
Ryan: “Green Giant.” ยักษ์ (yák) is actually from the Sanskrit word yaksha. It’s a type of large sized demon from Indian mythology. But it’s used also for any type of giant.
Pim: That’s right. So when the movie “Incredible Hulk” was released in Thailand, the title was translated as ยักษ์เขียว (yák khǐiao).
Ryan: But what if you were at a Thai temple and you saw some statues of yakshas? Maybe you want to make a comment that you like the green demon statue better than the red one. How would you say that?
Pim: ฉันชอบยักษ์ตัวสีเขียวมากกว่าตัวสีแดง (chǎn châawp yák dtuua sǐi-khǐiao mâak gwàa dtuua sǐi-daaeng)
Ryan: How about we break it in half?
Pim: ฉันชอบยักษ์ตัวสีเขียว (chǎn châawp yák dtuua sǐi-khǐiao)
Ryan: “I like the green demon...”
Pim: มากกว่าตัวสีแดง (mâak gwàa dtuua sǐi-daaeng)
Ryan: “more than the red one”. We use ตัว (dtuua) as the classifier for demons because they’re non-human. And we say สีเขียว (sǐi-khǐiao) for "green," สีแดง (sǐi-daaeng) for "red" because they’re used as adjectives describing which statues we mean.

Outro

Ryan: That just about does it for today.
Pim: Dear listeners, ever pressed for time?
Ryan: Listen to the Dialogue Lesson Recap!
Pim: These audio tracks only contain the target lesson dialogue.
Ryan: So you can quickly recap a lesson.
Pim: Spend a few minutes learning on days when you don't have time to study a full lesson.
Ryan: The audio tracks are just a few minutes long...
Pim: but you'll still pick up key Thai phrases along the way.
Ryan: Go to ThaiPod101.com,
Pim: and listen to this lesson's dialogue only audio track.
Ryan: See you next time!
Pim: แล้วพบกันใหม่ค่ะ (láaeo phóp gan mài khâ)

Comments

Hide