Dialogue

Vocabulary

Learn New Words FAST with this Lesson’s Vocab Review List

Get this lesson’s key vocab, their translations and pronunciations. Sign up for your Free Lifetime Account Now and get 7 Days of Premium Access including this feature.

Or sign up using Facebook
Already a Member?

Lesson Transcript

สวัสดีค่ะ เจ ค่ะ
วีดีโอนี้ เราจะมาพูดคุยเกี่ยวกับอีกวันหนึ่งที่มีความสำคัญต่อพุทธศาสนิกชน นั่นก็คือวันวิสาขบูชาซึ่งตรงกับวันขึ้น 15 ค่ำเดือน 6 ของทุกปี โดยวันนี้ถูกกำหนดให้เป็นหนึ่งในวันสำคัญของโลก จากองค์การสหประชาชาติเลยทีเดียว กว่า 90 เปอร์เซ็นของคนไทยนับถือศาสนาพุทธ วันนี้จึงเป็นวันหยุดที่สำคัญในการรำลึกถึงคำสั่งสอนของพระพุทธเจ้า
เริ่มสนใจกันแล้วใช่ไหมคะ ถ้าพร้อมแล้ว ไปฟังกันเลยค่ะ
วันวิสาขบูชาเป็นที่รู้จักในประเทศไทยได้อย่างไร
เราจะเฉลยคำตอบในช่วงท้ายของวีดีโอนี้ค่ะ
ความสำคัญของวันวิสาขบูชา คือเหตุการณ์ที่เกี่ยวข้องกับการถือกำเนิดของพระพุทธศาสนา คือ เป็นวันที่พระศาสดา คือ พระสัมมาสัมพุทธเจ้า ประสูติ ตรัสรู้ และเสด็จปรินิพพาน เกิดขึ้นตรงกันในวันๆเดียว โดยเจ้าชายสิทธัตถะ ประสูติที่พระราชอุทยานลุมพินีวัน เมื่อเช้าวันศุกร์ ขึ้น 15 ค่ำ เดือน 6 ก่อนพุทธศักราช 80 ปี ตรัสรู้เป็นพระพุทธเจ้าเมื่อพระชนมายุ 35 พรรษา ในตอนเช้ามืดวันพุธ ขึ้น 15 ค่ำ เดือน 6 ก่อนพุทธศักราช 45 ปี หลังจากออกผนวชได้ 6 ปี และเสด็จปรินิพพาน เมื่อวันอังคาร ขึ้น 15 ค่ำ เดือน 6 ณ ประเทศอินเดีย ดังนั้นพุทธศาสนิกชนทั่วโลกจึงให้ความสำคัญกับวันวิสาขบูชาเป็นอย่างมาก
หลักธรรมคำสอนที่สำคัญในวันวิสาขบูชาที่ควรนำมาปฏิบัติในชีวิตประจำวันมี 3 ประการ 1. ความกตัญญู คือ การรู้คุณคน การตอบแทนคุณที่มีผู้ทำไว้ ถือเป็นเครื่องหมายของคนดี 2. อริยสัจ4 นั่นก็คือ ถ้าเราสามารถเข้าใจ ความทุกข์และต้นเหตุของทุกข์ เราก็จะสามารถหาหนทางดับทุกข์ที่เหมาะสม และนำไปสู่การดับทุกข์ในที่สุด 3. ความไม่ประมาท คือการมีสติตลอดเวลา เพราะสติคือการระลึกได้ การระลึกได้อยู่เสมอจะทำให้เราใช้ชีวิตอย่างไม่ประมาท ประสบความสำเร็จในชีวิตและหน้าที่การงาน
เมื่อใกล้จะถึงวันวิสาขบูชา ตามโรงเรียน หรือสถานที่ราชการต่าง ๆ จะมีการจัดแสดงนิทรรศการ ประวัติ หรือเรื่องราวความเป็นมาเกี่ยวกับวันวิสาขบูชา เพื่อให้ความรู้ และเป็นการร่วมรำลึกถึงความสำคัญของวันวิสาขบูชา เมื่อถึงวันวิสาขบูชา ชาวไทยพากันออกมาทำบุญตักบาตร จากนั้นก็จะเข้าวัดปฏิบัติธรรม ฟังพระธรรมเทศนาเกี่ยวกับความสำคัญและคำสอนในวันวิสาขบูชา และร่วมกันเวียนเทียนรอบอุโบสถที่วัดในตอนค่ำ เพื่อรำลึกถึงพระพุทธ พระธรรม พระสงฆ์
พระสงฆ์ไทยแบ่งเป็นทางการจะมี 2 นิกาย คือ มหานิกายกับธรรมยุต เกิดขึ้นจากความพยายามปฏิรูปพุทธศาสนาเมื่อ 175 ปีที่แล้ว ความแตกต่างหลักๆก็คือสีของจีวรโดยมหานิกายจะห่มสีส้มทอง แต่ธรรมยุติจะห่มสีเข้ม และการจับต้องปัจจัย โดยมหานิกายสามารถจับต้องปัจจัยได้ ในขณะที่พระธรรมยุตินั้นจะไม่จับปัจจัย
และตอนนี้ เราจะเฉลยคำตอบของคำถามในช่วงต้นของวีดีโอกันค่ะ
วันวิสาขบูชาเป็นที่รู้จักในประเทศไทยได้อย่างไร
ปรากฏหลักฐานว่า วันวิสาขบูชา เริ่มต้นครั้งแรกในประเทศไทยตั้งแต่สมัยกรุงสุโขทัยเป็นราชธานี สันนิษฐานว่าได้รับแบบแผนมาจากประเทศศรีลังกา เพราะประเทศไทยในสมัยกรุงสุโขทัยมีความสัมพันธ์ด้านพระพุทธศาสนากับประเทศศรีลังกาอย่างใกล้ชิด เห็นได้จากมีพระสงฆ์หลายรูปเดินทางเข้ามาเผยแพร่พระพุทธศาสนา และนำการประกอบพิธีวิสาขบูชาเข้ามาปฏิบัติในประเทศไทยด้วย
บทเรียนนี้เป็นอย่างไรบ้างคะ
เพื่อนๆรู้จักวันวิสาขบูชามาก่อนมั๊ยคะ
สุดท้ายนี้ ถ้ามีความคิดเห็นอย่างไรก็ส่งมาให้พวกเราได้ที่ Thaipod101.com แล้วพบกันได้ใหม่ในบทเรียนครั้งต่อไปค่ะ

Comments

Hide