Get up to 45% OFF With The Breakthrough Sale. Hurry! Ends Soon!
Get up to 45% OFF With The Breakthrough Sale. Hurry! Ends Soon!
ThaiPod101.com Blog
Learn Thai with Free Daily
Audio and Video Lessons!
Start Your Free Trial 6 FREE Features

Learn the Top 100 Thai Nounsdescription of image

The noun is a basic component of sentences in any language, including Thai. In order to communicate in Thai, you need to know enough vocabulary to form the sentence, and this includes nouns. Thus, as a Thai learner, it’s important for you to learn Thai nouns for better communication.

While learning about nouns in Thai is essential in mastering the language itself, it can also introduce you to certain cultural aspects and traditions. For example, in learning the basic Thai nouns related to food and utensils, you can guess how people eat.

Further, in our guide about Thai language nouns, you’ll also get to learn about คำทับศัพท์ (kham-tháp-sàp), or English words that are used in the Thai language.

In this lesson, ThaiPod101.com provides you with a basic Thai noun list for words that are often used in daily life, categorized into groups for easy memorization. You’ll get to learn about nouns in Thai vocabulary, learn nouns in Thai grammar, see examples of nouns in Thai sentences, and more. Still, this lesson won’t cover the topic of noun classifiers yet, as this will be too complicated to explain here.

But before we get to all of that, let’s learn basic Thai nouns first. คำนาม (kham-naam) is “noun” in Thai. Below is the beginning of our list of the most common Thai nouns.

Log in to Download Your Free Cheat Sheet - Beginner Vocabulary in Thai

Table of Contents
  1. Thai Nouns about Family Members
  2. Thai Nouns about Body Parts
  3. Thai Nouns about Occupations
  4. Thai Nouns about School Essentials
  5. Thai Nouns about Appliances
  6. Thai Nouns about Technology
  7. Thai Nouns about Transportation
  8. Thai Nouns about Restaurants
  9. Thai Nouns about Time
  10. Conclusion


1. Thai Nouns about Family Members


The first group of basic Thai nouns you should learn are those about family members.

Lovely Family

1- Father

Thai noun: พ่อ (phâaw)

Example:
พ่อชอบกินไข่
Phâaw châawp gin khài
My father likes eggs.

2- Mother

Thai noun: แม่ (mâae)

Example:
แม่ทำอาหารอร่อยมาก
Mâae tham aa-hǎan à-ràauy mâak
My mother is very good at cooking.

3- Older sibling

Thai noun: พี่ (phîi)

Example:
ฉันมีพี่ 2 คน
Chǎn mii phîi sǎawng khon
I have two older siblings.

Additional note: พี่ (phîi) can be used for both male and female siblings.

4- Younger sibling

Thai noun: น้อง (náawng)

Example:
ฉันมีน้อง 1 คน
Chǎn mii náawng nùeng khon
I have one younger sibling.

Additional note: Like พี่ (phîi), น้อง (náawng) can be used for both male and female siblings.

5- Family

Thai noun: ครอบครัว (khrâawp-khruua)

Example:
ครอบครัวของเรามี 6 คน
Khrâawp-khruua khǎawng rao mii hòk khon
There are six members in our family.

**For those who want to learn even more Thai nouns for family, please check out our article about family members!

2. Thai Nouns about Body Parts


Nouns 1

The second group of basic Thai nouns you should learn are those related to body parts.

1- Head

Thai noun: หัว (hǔua); ศีรษะ (sǐi-sà)

Example 1:
เมื่อวานฉันปวดหัว
Mûuea-waan chǎn bpùuat hǔua
I had a headache yesterday.

Example 2:
เพดานเตี้ย โปรดระวังศีรษะ
Phee-daan-dtîia Bpròot rá-wang sǐi-sà
The ceiling is low; mind your head.

Additional note: In the Thai language, the meanings of หัว (hǔua) and ศีรษะ (sǐi-sà) are exactly the same. However, ศีรษะ (sǐi-sà) is more formal than หัว (hǔua).

2- Face

Thai noun: หน้า (nâa)

Example:
พ่อทำหน้าตลก ๆ เก่งมาก
Phâaw tham nâa dtà-lòk-dtà-lòk gèng mâak
My father is good at making funny faces.

3- Eye

Thai noun: ตา (dtaa)

Example:
ตาของเธอสวยมาก
Dtaa khǎawng thooe sǔuai mâak
Her eyes are very beautiful.

Additional note: ตา (dtaa) can also refer to the father of one’s mother, or “grandfather.”

4- Ear

Thai noun: หู (hǔu)

Example:
มีอะไรเลอะหูเธออยู่นะ
Mii à-rai lóe hǔu thooe yùu ná
There is something dirty near your ear.

5- Nose

Thai noun: จมูก (jà-mùuk)

Example:
จมูกของฉันกับแม่เหมือนกันมาก
Jà-mùuk khǎawng chǎn gàp mâae mǔuean gan mâak
My nose looks exactly like my mother’s.

6- Mouth

Thai noun: ปาก (bpàak)

Example:
ฉันเผลอกัดปากตัวเองตอนเคี้ยวขนม เจ็บมาก
Chǎn phlǒoe gàt bpàak dtuua-eeng dtaawn khíiao khà-nǒm jèp mâak
I accidentally bit my mouth while chewing a snack. It hurts a lot.

7- Tongue

Thai noun: ลิ้น (lín)

Example:
กินของร้อนมาก ระวังลิ้นพอง
Gin khǎawng ráawn mâak rá-wang lín phaawng
Be careful when eating hot food; it can burn your tongue.

8- Arm

Thai noun: แขน (khǎaen)

Example:
เธอออกกำลังกายทุกวัน ทำให้แขนสวยมาก
Thooe àawk-gam-lang-gaai thúk wan tham hâi khǎaen sǔuai mâak
She exercises everyday, making her arm’s shape very beautiful.

9- Leg

Thai noun: ขา (khǎa)

Example:
เมื่อวานไปซื้อของกับเพื่อนมา เมื่อยขามาก
Mûuea waan bpai súue khǎawng gàp phûuean maa mûueai khǎa mâak
I went shopping with friends yesterday, making my legs ache.

10- Hand

Thai noun: มือ (muue)

Example:
ระวังมีดบาดมือ
Rá-wang mîit bàat muue
Be careful not to cut your hand with the knife.

12- Shoulder

Thai noun: หัวไหล่ (hǔua-lài); ไหล่ (lài)

Example 1:
ถ้าสะพายกระเป๋าหนักมาก ๆ อาจทำให้หัวไหล่เจ็บได้
Thâa sà-phaai grà-bpǎo nàk mâak-mâak àat tham hâi hǔua-lài jèp dâi
If you carry a bag that’s too heavy, it may make your shoulder hurt.

Example 2:
ทำไมคนแก่มักปวดไหล่
Tham-mai khon-gàae mák bpùuat lài
Why do elders often have shoulder aches?

Additional note: ไหล่ (lài) is shortened word of หัวไหล่ (hǔua-lài). Thai people often use ไหล่ (lài) more in oral conversation.

3. Thai Nouns about Occupations


The third group of basic Thai nouns you should learn are those you can use to talk about your occupation or job.

What Is Your Occupation?

1- Government officer

Thai noun: ข้าราชการ (khâa-râat-chá-gaan)

Example:
ลุงของฉันเป็นข้าราชการ
Lung khǎawng chǎn bpen khâa-râat-chá-gaan
My uncle is a government officer.

2- Businessman / Businesswoman

Thai noun: นักธุรกิจ (nák-thú-rá-gìt)

Example:
พ่อเป็นนักธุรกิจที่เก่ง
Phâaw bpen nák-thú-rá-gìt thîi gèng
My father is a smart businessman.

Additional note: In Thai, นักธุรกิจ (nák-thú-rá-gìt) can be used when referring to both males and females.

3- Doctor

Thai noun: หมอ (mǎaw)

Example:
ถ้าอยากเป็นหมอต้องตั้งใจเรียนนะ
Thâa yàak bpen mǎaw dtâawng dtâng-jai riian ná
If you want to be a doctor, you have to pay attention in class.

4- Nurse

hai noun: พยาบาล (phá-yaa-baan)

Example:
พยาบาลคนนั้นเจาะเลือดเก่ง
Phá-yaa-baan khon nán jàw lûueat gèng
That nurse is good at drawing blood.

5- Lawyer

Thai noun: ทนาย (thá-naai)

Example:
ทนายคนนั้นตัวสูงมาก
Thá-naai khon nán dtuua sǔung mâak
That lawyer is so tall.

6- Engineer

Thai noun: วิศวกร (wít-sà-wá-gaawn)

Example:
น้องชายฉันอยากเป็นวิศวกร
Náawng-chai chǎn yàak bpen wít-sà-wá-gaawn
My younger brother wants to be an engineer.

7- Accountant

Thai noun: นักบัญชี (nák-ban-chii)

Example:
แม่เป็นนักบัญชี
Mâae bpen nák-ban-chii
My mother is an accountant.

8- Hairdresser

Thai noun: ช่างตัดผม (châang-dtàt-phǒm)

Example:
ช่างตัดผมของฉันชื่อจอย
Châang-dtàt-phǒm khǎawng chǎn chûue jaauy
My hairdresser’s name is Joy.

9- Makeup artist

Thai noun: ช่างแต่งหน้า (châang-dtàaeng-nâa)

Example:
กระเป๋าของช่างแต่งหน้าใบใหญ่มาก
Grà-bpǎo khǎawng châang-dtàaeng-nâa bai yài mâak
A makeup artist’s bag is very big.

10- Actor / Actress

Thai noun: นักแสดง (nák-sà-daaeng)

Example:
นักแสดงคนโปรดของฉันคืออนันดา
Nák-sà-daaeng khon-bpròot khǎawng chǎn khuue à-nan-daa
My favorite artist is Ananda.

Additional note: In Thai, นักแสดง (nák-sà-daaeng) can be used when referring to both males and females.

11- Driver

Thai noun: คนขับรถ (khon-khàp-rót)

Example:
คนรวยมักจ้างคนขับรถ
Khon ruuai mák jâang khon-khàp-rót
Rich people often hire a driver.

12- Policeman / Policewoman

Thai noun: ตำรวจ (dtam-rùuat)

Example:
เครื่องแบบของตำรวจสีน้ำตาล
Khrûueang-bàap khǎawng dtam-rùuat sǐi nám-dtaan
Police uniforms are brown.

Additional note: In Thai, ตำรวจ (dtam-rùuat) can be used when referring to both males and females.

4. Thai Nouns about School Essentials


Nouns 2

The fourth group of the most common Thai nouns you should learn are the ones about school.

1- School

Thai noun: โรงเรียน (roong-riian)

Example:
โรงเรียนของฉันใหญ่มาก
Roong-riian khǎawng chǎn yài mâak
My school is very big.

2- University

Thai noun: มหาวิทยาลัย (má-hǎa-wít-thá-yaa-lai)

Example:
มหาวิทยาลัยของฉันอยู่ที่ท่าพระจันทร์
Má-hǎa-wít-thá-yaa-lai khǎawng chǎn yùu thîi thâa-phrá-jan
My university is at ท่าพระจันทร์ (thâa-prá-jan).

3- Teacher

Thai noun: ครู (khruu)

Example:
ครูส้มใจดีมาก
Khruu sôm jai-dii mâak
The Teacher Som is very kind.

4- Student

Thai noun: นักเรียน (nák-riian)

Example:
นักเรียนห้ามเข้าห้องเรียนสาย
Nák-riian hâam khâo hâawng-riian sǎai
Students mustn’t be late to class.

5- Classroom

Thai noun: ห้องเรียน (hâawng-riian)

Example:
ห้องเรียนฉันมีนักเรียน 30 คน
Hâawng-riian chǎn mii nák-riian sǎam-sìp khon
There are thirty students in my classroom.

6- Report

Thai noun: รายงาน (raai-ngaan)

Example:
รายงานวิชานี้ยากที่สุด
Raai-ngaan wí-chaa níi yâak thîi sùt
The report for this subject is the most difficult one.

7- Homework

Thai noun: การบ้าน (gaan-bâan)

Example:
ไม่มีนักเรียนคนไหนชอบการบ้าน
Mâi mii nák-riian khon nǎi châawp gaan-bâan
No student likes homework.

8- Group work

Thai noun: งานกลุ่ม (ngaan-glùm)

Example:
งานกลุ่มวิชาภาษาอังกฤษยากมั๊ย
Ngaan-glùm wí-chaa phaa-sǎa ang-grìt yâak mái
Is English’s group work difficult?

9- Individual work

Thai noun: งานเดี่ยว (ngan dìiao)

Example:
ฉันทำงานเดี่ยววิชาภาษาไทยเสร็จแล้ว
Chǎn tham ngaan dìiao wí-chaa phaa-saa thai sèt láaeo
I already finished my individual work for the Thai subject.

10- Test

Thai noun: สอบ (sàawp)

Example:
พรุ่งนี้มีสอบภาษาญี่ปุ่น
Phrûng-níi mii sàawp phaa-sǎa yîi-bpùn
There is a Japanese test tomorrow.

11- Bachelor’s degree

Thai noun: ปริญญาตรี (bpà-rin-yaa dtrii)

Example:
แม่ดีใจมากตอนฉันได้ปริญญาตรี
Mâae dii-jai mâak dtaawn chǎn dâi bpà-rin-yaa dtrii
My mother was very happy when I got my bachelor’s degree.

12- Master’s degree

Thai noun: ปริญญาโท (bpà-rin-yaa thoo)

Example:
ฉันอยากได้ปริญญาโท
Chǎn yàak dâi bpà-rin-yaa thoo
I want to get a master’s degree.

13- PhD

Thai noun: ปริญญาเอก (bpà-rin-yaa èek)

Example:
คนที่เรียนจบปริญญาเอกต้องฉลาดมากแน่ ๆ
Khon thîi riian jòp brà-rin-yaa èek dtâawng chà-làat mâak nâae-nâae
People who have a PhD must be very smart.

5. Thai Nouns about Appliances


The fifth group of common Thai nouns are those about appliances that Thai people often use.

1- Television

Thai noun: โทรทัศน์ (thoo-rá-thát); ทีวี (thii-wii)

Example 1:
โทรทัศน์เดี๋ยวนี้ราคาไม่แพงมากเหมือนเมื่อก่อน
Thoo-rá-thát dǐiao-níi raa-khaa mâi phaaeng mâak mǔuean mûuea gàawn
Televisions nowadays aren’t as expensive as they were in the past.

Example 2:
น้องชอบดูทีวีมาก
Náawng châawp duu thii-wii mâak
My younger sibling loves watching TV.

Additional note: ทีวี (thii-wii) is คำทับศัพท์ (kham tháp-sàp), which is an English word used in the Thai language. โทรทัศน์ (thoo-rá-thát) is more formal than ทีวี (thii-wii). However, Thai people normally use ทีวี (thii-wii) when speaking.

Watching TV together

2- Radio

Thai noun: ทยุ (wít-thá-yú)

Example:
เดี๋ยวนี้คนไม่ค่อยฟังวิทยุกันแล้ว
Dǐiao-níi khon mâi khâauy fang wít-thá-yú gan láaeo
Nowadays, people rarely listen to the radio.

3- Speaker

Thai noun: ลำโพง (lam-phoong)

Example:
ฉันได้ลำโพงเป็นของขวัญวันเกิด
Chǎn dâi lam-phoong bpen khǎawng-khwǎn wan-gòoet
I got a speaker as a birthday gift.

4- Air conditioner

Thai noun: เครื่องปรับอากาศ (khrûueang bpràp aa-gàat); แอร์ (aae)

Example 1:
ถ้าเปิดเครื่องปรับอากาศทุกวัน ค่าไฟจะแพงมาก
Thâa bpòoet khrûueang bpràp aa-gàat thúk-wan khâa fai jà phaaeng mâak
If you turn on the air conditioner every day, the electricity bill will be very expensive.

Example 2:
ถ้าอากาศร้อนก็เปิดแอร์ได้
Thâa aa-gàat ráawn gâaw bpòoet aae dai
You can turn on the air conditioner if it’s very hot.

Additional note:แอร์ (aae) is คำทับศัพท์ (kham tháp-sàp), which is an English word used in the Thai language. However, for this word, Thai people shorten it. เครื่องปรับอากาศ (khrûueang bpràp aa-gàat) is more formal than แอร์ (aae). Still, Thai people normally use แอร์ (aae) when speaking.

5- Fan

Thai noun: พัดลม (phát-lom)

Example:
เปิดพัดลมให้หน่อย
Bpòoet phát-lom hâi nàauy
Turn on the fan, please.

6- Fridge

Thai noun: ตู้เย็น (dtûu-yen)

Example:
ตู้เย็นที่บ้านเสีย
Dtûu-yen thîi bâan sǐia
The fridge at home is broken.

7- Toaster

Thai noun: เครื่องปิ้งขนมปัง (khrûueang bpîng khà-nǒm-bpang)

Example:
ฉันอยากได้เครื่องปิ้งขนมปัง
Chǎn yàak dâi khrûueang bpîng khà-nǒm-bpang
I want a toaster.

8- Microwave

Thai noun: ไมโครเวฟ (mai-khroo-wéep)

Example:
ไมโครเวฟราคาแพงมั๊ย
Mai-khroo-wéep raa-khaa phaaeng mái
Is a microwave expensive?

9- Water heater

Thai noun: เครื่องทำน้ำอุ่น (khrûueng tham nám ùn)

Example:
พ่อเพิ่งซื้อเครื่องทำน้ำอุ่นมา
Phâaw phôoeng súue khrûueng tham nám ùn maa
My father just bought a water heater.

10- Hair dryer

Thai noun: ไดร์เป่าผม (dai bpào phǒm)

Example:
ไดร์เป่าผมอันนั้นสีสวยจัง
Dai bpào phǒm an nán sǐi sǔuai jang
That hair dryer has a nice color.

6. Thai Nouns about Technology


Nouns 3

The sixth group of common Thai nouns are those related to technology.

1- Computer

Thai noun: คอมพิวเตอร์ (khaawm-phiu-dtôoe)

Example:
คอมพิวเตอร์เครื่องใหม่อยู่ข้างบน
Khaawm-phiu-dtôoe khrûueang mài yùu khâang bon
The new computer is upstairs.

Additional note: คอมพิวเตอร์ (khaawm-phiu-dtôoe) is คำทับศัพท์ (kham tháp-sàp), which is an English word used in the Thai language.

2- Laptop

Thai noun: โน๊ตบุ๊ค (nóot-búk)

Example:
โน๊ตบุุ๊คของเธอหนักมาก
Nóot-búk khǎawng thooe nàk mâak
Her laptop is so heavy.

3- Cell phone

Thai noun: โทรศัพท์มือถือ (thoo-rá-sàp muue-thǔue); มือถือ (muue-thǔue)

Example 1:
โทรศัพท์มือถือรุ่นใหม่เบามาก
Thoo-rá-sàp muue-thǔue rûn mǎi bao mâak
The new version of the mobile phone is so light.

Example 2:
พ่อทำมือถือหายอีกแล้ว
Phâaw tham muue-thǔue hǎai ìik láaeo
Dad lost his mobile phone again.

Additional note: มือถือ (muue-thǔue) is a shortened word of โทรศัพท์มือถือ (thoo-rá-sàp muue-thǔue). Thus, people often use มือถือ (muue-thǔue) when speaking. โทรศัพท์มือถือ (thoo-rá-sàp muue-thǔue) is more formal.

4- Headphone

Thai noun: หูฟัง (hǔu-fang)

Example:
หูฟังอยู่ตรงไหน
Hǔu-fang yùu dtrong nǎi
Where is the headphone?

5- Tablet

Thai noun: แท็บเล็ต (tháep-lèt)

Example:
แม่ชอบดูยูทูปผ่านแท็บเล็ต
Mâae châawp duu yuu-thúup phàan tháep-lèt
Mom likes to watch YouTube via tablet.

Additional note: แท็บเล็ต (tháep-lèt) is คำทับศัพท์ (kham tháp-sàp), which is an English word used in the Thai language.

6- Charger

Thai noun: สายชาร์ต (sǎai-cháat)

Example:
แม่วางสายชาร์ตไว้ข้างทีวี
Mâae wang sǎai-cháat wái khâang thii-wii
Mom put the charger near the TV.

7- Internet

Thai noun: อินเตอร์เน็ต (in-dtooe-nèt)

Example:
การหาข้อมูลผ่านอินเตอร์เน็ตทำให้ชีวิตง่ายขึ้น
Gaan hǎa khâaw-muun phàan in-dtooe-nèt tham hâi chii-wít ngâai khûen
Finding information using the internet makes life easier.

Additional note: อินเตอร์เน็ต (in-dtooe-nèt) is คำทับศัพท์ (kham tháp-sàp), which is an English word used in the Thai language.

8- Wifi

Thai noun: ไวไฟ (wai-fai)

Example:
ที่โรงแรมมีไวไฟให้ด้วย
Thîi roong-raaem mii wai-fai hâi dûuai
There is wifi available at the hotel.

Additional note: ไวไฟ (wai-fai) is คำทับศัพท์ (kham tháp-sàp), which is an English word used in the Thai language.

9- Signal

Thai noun: สัญญาณ (sǎn-yaan)

Example:
บนภูเขาบางทีก็ไม่มีสัญญาณโทรศัพท์
Bon phuu-khǎo baang-thii gâaw mâi mii sǎn-yaan thoo-rá-sàp
Sometimes, there is no phone signal at the mountain.

10- Application

Thai noun: แอพพลิเคชั่น (aáep-phlì-khee-chân); แอพ (áaep)

Example 1:
โปรดอัพเดทแอพพลิเคชั่นให้เป็นเวอร์ชั่นล่าสุด
Bplòot áp-dèet áaep-phlì-khee-chân hâi bpen wooe-chân lâa-sùt
Please update the application to the latest version.

Example 2:
เธอโหลดแอพใหม่ยัง
Thooe lòot áaep mài yang
Have you downloaded the application yet?

Additional note: แอพ (áaep) is a shortened word of แอพพลิเคชั่น (áaep-phlì-khee-chân). Thus, people often use แอพ (áaep) when speaking. แอพพลิเคชั่น (áaep-phlì-khee-chân) is more formal.

11- Website

Thai noun: เว็บไซต์ (wép-sái)

Example:
เธอชอบเข้าเว็บไซต์อะไร
Thooe châawp khâo wép-sái à-rai
Which website do you like to visit?

Additional note: เว็บไซต์ (wép-sái) is คำทับศัพท์ (kham tháp-sàp), which is an English word used in the Thai language.

12- Picture

Thai noun: รูปภาพ (rûup-phâap)

Example:
มือถือฉันมีรูปภาพแมวเยอะมาก
Muue-thǔue chǎn mii rûup-phâap maaew yóe mâak
There are a lot of cat pictures on my mobile phone.

13- File

Thai noun: ไฟล์ (fai)

Example:
ส่งไฟล์มาให้หน่อย
Sòng fai maa hâi nhàauy
Send the file to me.

Additional note: ไฟล์ (fai) is คำทับศัพท์ (kham-tháp-sàp), which is an English word used in the Thai language.

14- Email

Thai noun: อีเมล (ii-meeo). Despite ending with ล, this word sounds like ว more than ล, so I use meeo instead of meen.

Example:
อีเมลของเธอคืออะไร
Ii-meeo khǎawng thooe khuue à-rai
What is your email?

Additional note: อีเมล (ii-meeo) is คำทับศัพท์ (kham-tháp-sàp), which is an English word used in the Thai language.

My Email

15- Password

Thai noun: พาสเวิร์ด (pháat-wòoet)

Example:
อย่าบอกพาสเวิร์ดให้คนอื่นรู้
Yàa bàawk pháat-wòoet hâi khon ùuen rúu
Don’t tell your password to others.

Additional note: พาสเวิร์ด (pháat-wòoet) is คำทับศัพท์ (kham-tháp-sàp), which is an English word used in the Thai language.

7. Thai Nouns about Transportation


Next up on our Thai nouns list are the essential words you need to know regarding transportation.

1- Plane

Thai noun: เครื่องบิน (khrûueang-bin)

Example:
แม่จะไปเชียงใหม่โดยเครื่องบิน
Mâae jà bpai chiiang-mài dooi khrûueang-bin
Mom will go to Chiiangmai by plane.

2- Helicopter

Thai noun: เฮลิคอปเตอร์ (hee-lí-kháwp-dtôoe)

Example:
เฮลิคอปเตอร์เสียงดังมาก
Hee-lí-kháwp-dtôoe sǐiang dang mâak
Helicopters have a loud noise.

Additional note: เฮลิคอปเตอร์ (hee-lí-kháwp-dtôoe) is คำทับศัพท์ (kham-tháp-sàp), which is an English word used in the Thai language.

3- Car

Thai noun: รถยนต์ (rót-yon)

Example:
รถยนต์คันนั้นสกปรกมาก
Rót-yon khan nán sòk-gà-bpròk mâak
That car is very dirty.

4- Train

Thai noun: รถไฟ (rót-fai)

Example:
ถ้านั่งรถไฟจะใช้เวลานาน
Thâa nâng rót-fai jà chái wee-laa naan
It takes a long time if you go by train.

5- Bus

Thai noun: รถเมล์ (rót-mee)

Example:
วันศุกร์รถเมล์คนแน่นมาก
Wan-sùk rót-mee khon nâaen mâak
It is very crowded on the bus on Friday.

6- Truck

Thai noun: รถบรรทุก (rót-ban-thúk)

Example:
อย่าขับรถใกล้รถบรรทุก
Yàa khàp rót glâi rót-ban-thúk
Don’t drive near the truck.

7- Sky train

Thai noun: รถไฟฟ้า (rót-fai-fáa)

Example:
ค่ารถไฟฟ้าไปคอนโดเธอกี่บาท
Khâa rót-fai-fáa bpai khaawn-doo thooe gìi bàat
How much is the sky train fare to your condo?

Additional note: Apart from รถไฟฟ้า (rót-fai-fáa), Thai people often call the sky train บีทีเอส (BTS), which is the name of the company that runs the sky train in Thailand.

8- Subway

Thai noun: รถไฟฟ้าใต้ดิน (rót-fai-fáa dtâi din)

Example:
ฉันชอบนั่งรถไฟฟ้าใต้ดิน เร็วดี
Chǎn châawp nâng rót-fai-fáa dtâi din reo dii
I like to travel via subway; it is fast.

Additional note: Similar to รถไฟฟ้า (rót-fai-fáa), Thai people often call the subway เอ็มอาร์ที (MRT), which is the name of the company that runs the subway in Thailand.

9- Motorbike

Thai noun: มอเตอร์ไซต์ (maaw-dtooe-sai)

Example:
ถ้าจะนั่งมอเตอร์ไซต์ต้องใส่หมวกกันน็อค
Thâa jà nâng maaw-dtooe-sai dtâawng sài mùuak-gan-náawk
If you travel by motorbike, you have to wear a helmet.

10- Bicycle

Thai noun: จักรยาน (jàk-grà-yaan)

Example:
เด็ก ๆ ชอบขี่จักรยาน
Dèk-dèk châawp khìi jàk-grà-yaan
Children like to ride bicycles.

11- Tricycle

Thai noun: รถสามล้อ (rót-sǎam-láaw)

Example:
นักท่องเที่ยวอยากนั่งรถสามล้อ
Nák-thâawng-thîiao yàak nâng rót-sǎam-láaw
The traveller wants to ride a tricycle.

Additional note: Apart from รถสามล้อ (rót-sǎam-láaw), another name Thai people use is ตุ๊กตุ๊ก (dtúk-dtúk), which is the sound of a tricycle.

12- Boat

Thai noun: เรือ (ruuea)

Example:
ที่ตลาดน้ำ แม่ค้าขายของบนเรือ
Thîi dtà-làat-nám mâae-kháa khǎai khǎawng bon ruuea
At the floating market, the seller is on the boat.

13- Airport

Thai noun: สนามบิน (sà-nǎam-bin)

Example:
เธอถึงสนามบินรึยัง
Thooe thǔeng sà-nǎam-bin rúe-yang
Have you arrived at the airport yet?

14- Train station

Thai noun: สถานีรถไฟ (sà-thǎa-nii rót-fai)

Example:
พ่อกำลังไปสถานีรถไฟ
Phâaw gam-lang bpai sà-thǎa-nii rót-fai
Dad is going to the train station now.

15- Bus stop

Thai noun: ป้ายรถเมล์ (bpâai rót-mee)

Example:
ป้ายรถเมล์อยู่ตรงไหน
Bpâai rót-mee yùu dtrong nǎi
Where is the bus stop?

16- Pier

Thai noun: ท่าเรือ (thâa-ruuea)

Example:
ท่าเรืออยู่ตรงนู้น
Thâa-ruuea yùu dtrong núun
The pier is over there.

17- Gas

Thai noun: น้ำมัน (nám-man)

Example:
พรุ่งนี้น้ำมันจะขึ้นราคา
Phrûng-níi nám-man jà khûen raa-khaa
Gas prices will be increased tomorrow.

Additional note: In Thai, น้ำมัน (nám-man) can also mean “cooking oil.”

18- Road

Thai noun: ถนน (thà-nǒn)

Example:
คอนโดอยู่ใกล้ถนนสุขุมวิท
Khaawn-doo yùu glâi thà-nǒn sù-khǔm-wít
The condo is near Sukhumvit road.

19- Traffic light

Thai noun: ไฟจราจร (fai jà-raa-jaawn)

Example:
ตอนนี้ไฟจราจรสีอะไร
Dtaawn-níi fai jà-raa-jaawn sǐi à-rai
What is the color of the traffic light now?

8. Thai Nouns about Restaurants


Do you love Thai food? Great! It’s time to learn Thai nouns you’ll need at the Thai restaurant!

1- Restaurant

Thai noun: ร้านอาหาร (ráan aa-hǎan)

Example:
คุณชอบร้านอาหารร้านไหน
Khun châawp ráan aa-hǎan ráan nǎi
Which restaurant do you like?

My Favourite Restaurant

2- Street food

Thai noun: อาหารริมทาง (aa-hǎan rim-thaang)

Example:
หลายคนชอบกินอาหารริมทางในไทย
Lǎai khon châawp gin aa-hǎan rim-thaang nai thai
Many people like street food in Thailand.

3- Table

Thai noun: โต๊ะ (dtó)

Example:
โต๊ะนี้ว่างรึเปล่า
Dtó níi wâang rúe bplào
Is this table available?

4- Customer

Thai noun: ลูกค้า (lûuk-kháa)

Example:
ลูกค้าจะมาแล้ว เตรียมพร้อมรึยัง
Lûuk-kháa jà maa láaeo dtriiam phráawm rúe yang
A customer is coming. Are you ready?

5- Waiter / Waitress

Thai noun: พนักงานเสริฟ (phá-nák-ngaan sòoep)

Example:
เขาทำงานเป็นพนักงานเสริฟ
Khǎo tham-ngaan bpen phá-nák-ngaan sòoep
He is working as a waiter.

Additional note: In Thai, พนักงานเสริฟ (phá-nák-ngaan sòoep) can be used when referring to both males and females.

6- Male cook

Thai noun: พ่อครัว (phâaw-khruua)

Example:
พ่อครัวกำลังทำอาหาร
Phâaw-khruua gam-lang tham aa-hǎan
The cook is now cooking.

7- Female cook

Thai noun: แม่ครัว (mâae-khruua)

Example:
แม่ครัวทำอาหารอร่อยดี
Mâae-khruua tham aa-hǎan a-ràauy dii
The cook is good at cooking.

8- Plate

Thai noun: จาน (jaan)

Example:
ขอจาน 2 ใบ
Khǎaw jaan sǎawng bai
I want two plates.

9- Bowl

Thai noun: ชาม (chaam)

Example:
อย่าทำชามแตกนะ
Yàa tham chaam dtàaek ná
Don’t break the bowl.

10- Spoon

Thai noun: ช้อน (cháawn)

Example:
ช้อนอยู่ไหน
Cháawn yùu nǎi
Where is the spoon?

11- Fork

Thai noun: ส้อม (sâawm)

Example:
ส้อมอยู่บนชั้น
Sâawm yùu bon chán
The fork is on the shelf.

12- Chopsticks

Thai noun: ตะเกียบ (dtà-gìiap)

Example:
บางคนใช้ตะเกียบไม่เป็น
Baang khon chái dtà-gìiap mâi bpen
Some people can’t use chopsticks.

13- Glass

Thai noun: แก้ว (gâaeo)

Example:
ซื้อแก้วให้หน่อย
Súue gâaeo hâi nàauy
Please buy a glass for me.

14- Cup

Thai noun: ถ้วย (thûuai)

Example:
ระวังนะ ถ้วยร้อนมาก
Rá-wang ná thûuai ráawn mâak
Be careful. The cup is very hot.

15- Straw

Thai noun: หลอด (làawt)

Example:
งดใช้หลอดกันเถอะ
Ngót chái làawt gan thòe
Let’s not use a straw.

16- Food

Thai noun: อาหาร (aa-hǎan)

Example:
อาหารอร่อยมาก
Aa-hǎan à-ràauy mâak
The food is very delicious.

17- Drink

Thai noun: เครื่องดื่ม (khrûueang-dùuem)

Example:
อยากได้เครื่องดื่มอุ่น ๆ
Yàak dâi khrûueang-dùuem ùn-ùn
I want a warm drink.

9. Thai Nouns about Time


Nouns 4

Being able to ask for, give, and talk about the time is extremely important. Here are the Thai nouns you’ll need to do so!

1- Today

Thai noun: วันนี้ (wan-níi)

Example:
วันนี้อากาศดี
Wan-níi aa-gàat dii
The weather is good today.

2- Tomorrow

Thai noun: พรุ่งนี้ (phrûng-níi)

Example:
พรุ่งนี้ฉันจะไปทะเล
Phrûng-níi chǎn jà bpai thá-lee
I will go to the sea tomorrow.

3- Day after tomorrow

Thai noun: มะรืน (má-ruuen)

Example:
มะรืนนี้เป็นวันเกิดของพ่อ
Má-ruuen níi bpen wan-gòoet khǎawng phâaw
The day after tomorrow is my father’s birthday.

4- Yesterday

Thai noun: เมื่อวาน (mûuea-waan)

Example:
เมื่อวานนี้ฝนตกหนัก
Mûuea-waan níi fon dtòk nàk
It rained heavily yesterday.

5- Monday

Thai noun: วันจันทร์ (wan-jan)

Example:
ฉันไม่ชอบวันจันทร์
Chǎn mâi châawp wan-jan
I don’t like Monday.

6- Tuesday

Thai noun: วันอังคาร (wan-ang-khaan)

Example:
วันอังคารหน้า อย่าลืมเอาการบ้านมานะ
Wan-ang-khaan nâa yàa luuem ao gaan-bâan maa ná
Don’t forget to bring the homework next Tuesday.

7- Wednesday

Thai noun: วันพุธ (wan-phút)

Example:
ร้านตัดผมปิดวันพุธ
Ráan dtàt phǒm bpìt wan-phút
The barber shop closes on Wednesday.

8- Thursday

Thai noun: วันพฤหัสบดี (wan-phá-rúe-hàt-sà-baaw-dii)

Example:
วันพฤหัสบดีเป็นวันครู
Wan-phá-rú-hàt-sà-baaw-dii bpen wan khruu
Thursday is Teacher’s Day.

9- Friday

Thai noun: วันศุกร์ (wan-sùk)

Example:
วันศุกร์มักรถติด
Wan-sùk mák rót dtìt
Traffic jams often happen on Friday.

10- Saturday

Thai noun: วันเสาร์ (wan-sǎo)

Example:
วันเสาร์ต้องมาทำงานมั๊ย
Wan-sǎo dtâawng maa tham-ngaan mái
Do I have to work on Saturday?

11- Sunday

Thai noun: วันอาทิตย์ (wan-aa-thít)

Example:
วันอาทิตย์ตื่นสายได้
Wan-aa-thít dtùuen sǎai dâi
I can wake up late on Sunday.

12- Day

Thai noun: วัน (wan)

Example:
เธอจะไปญี่ปุ่นกี่วัน
Thooe jà bpai yîi-bpùn gìi wan
How many days will you be in Japan?

13- Date

Thai noun: วันที่ (wan-thîi)

Example:
ต้องจ่ายเงินวันที่เท่าไหร่
Dtaawng jaai ngooen wan-thii thâo-rài
Which day do I have to make a payment?

14- Week

Thai noun: อาทิตย์ (aa-thít); สัปดาห์ (sàp-daa)

Example 1:
ฉันจะลาหยุดอาทิตย์นึง
Chǎn jà laa yùt aa-thít nueng
I will take one week off.

Example 2:
สัปดาห์นี้ เธอจะทำเสร็จมั๊ย
Sàp-daa níi thooe ja tham sèt mái
Will you finish it this week?

Additional note: In Thai, อาทิตย์ (aa-thít) and สัปดาห์ (sàp-daa) have the same meaning. However, สัปดาห์ (sàp-daa) is more formal, while อาทิตย์ (aa-thít) is used more in casual conversations.

15- Month

Thai noun: เดือน (duuean)

Example:
เดือนหน้าคือเดือนมกราคม
Duuean nâa khuue duuean-má-gà-raa-khom
Next month is January.

16- Year

Thai noun: ปี (bpii)

Example:
ปีนี้เศรษฐกิจไม่ดีเลย
Bpii níi sèet-thà-gìt mâi dii looei
This year, the economy is not good.

17- Time

Thai noun: เวลา (wee-laa)

Example:
ตอนนี้เวลากี่โมงแล้ว
Dtaawn-níi wee-laa gìi moong láaeo
What time is it?

18- Minute

Thai noun: นาที (naa-thii)

Example:
อุ่น 3 นาทีก็พอ
Ùn sǎam naa-thii gâaw phaaw
Warming it for three minutes is enough.

19- Hour

Thai noun: ชั่วโมง (chùua-moong)

Example:
หนังยาวกี่ชั่วโมง
Nǎng yaao gìi chûua-moong
How long is the movie?

10. Conclusion


There are a lot of Thai nouns you have to remember. Can you remember the new vocabulary from this list of Thai nouns? Don’t worry if you can’t remember them all in one go. It will take time. Just keep practicing!

Also, if you have questions related to Thai verbs, adjectives, or nouns, you can check out other related Thai grammar lessons on ThaiPod101.com. For example, you may find our Top 100 Thai Adjectives (please put the link to Top 100 adjectives, thank you) quite helpful.

Do the nouns in your language differ from Thai nouns? Let us know by leaving a comment below.

Once you learn all the basic Thai nouns, don’t forget to check out other lessons at ThaiPod101.com. There are tons of interesting Thai lessons, such as cracking the Thai writing system or learning about Thai society, traditions, and culture!

Log in to Download Your Free Cheat Sheet - Beginner Vocabulary in Thai