Get up to 45% Off All 6-month Plans. Hurry! Ends soon!
Get up to 45% Off All 6-month Plans. Hurry! Ends soon!
ThaiPod101.com Blog
Learn Thai with Free Daily
Audio and Video Lessons!
Start Your Free Trial 6 FREE Features

The Top 100 Thai Verbs You Should Know

Thumbnail

How many actions do you think you do in a day? That number reflects the importance of knowing a language’s verbs for effective communication. 

In this article, you’ll learn 100 Thai verbs that every beginner needs to know. Further, we’ll teach you a little bit about the grammar and usage of these verbs through examples. We believe you’ll be very happy to hear that this is a simple and easy topic!

Is there subject-verb agreement in Thai? What about Thai verb conjugation? The answer to both is a resounding “No!” Thai people use the same form of verbs regardless of the subject.  

Are there Thai verb tenses for present, future, and past? The answer is no. Thai people use the same verb forms regardless of the time.  

So you can see now that this lesson will mainly focus on vocabulary. Basically all you need to worry about is memorizing our Thai verbs list! 
We’ll start this lesson with basic information about Thai verbs, followed by our list of the most useful Thai verbs for beginners. Then, you’ll also get to learn about auxiliary verbs in Thai, and other verbs that are important to know for easy communication.

Log in to Download Your Free Cheat Sheet - Useful Verbs in Thai Table of Contents
 1. Basic Information About Thai Verbs
 2. Intransitive Verbs
 3. Transitive Verbs
 4. The Verb “To Be”
 5. Helping Verbs
 6. Conclusion

1. Basic Information About Thai Verbs

Top Verbs

คำกริยา (kham-gà-rí-yaa) is “verb” in Thai. Before we present to you our list of Thai verbs, we thought it would be nice to give you an explanation about verb types in the Thai language, as well as how to use verbs in a sentence.

1- Verb Types 

There are four types of verbs in the Thai language, listed below. A detailed explanation of each type will be explained in the following sections.

2- Thai Verbs in a Sentence

As mentioned above, there’s no change in Thai verb form, so you don’t have to learn about Thai verb conjugation. Still, we’ll give you a basic idea of how verbs are used in Thai sentence structure.

 • Affirmative sentence: subject + verb + object (if any)
 • Negative sentence: subject + ไม่ (mâi) which is “no” in Thai + verb + object (if any)
 • Question: Add a question word to the sentence; no change in verb.

In the following sections, we present to you the most essential Thai verbs with examples. 

2. Intransitive Verbs

More Essential Verbs

อกรรมกริยา (à-gam-gà-rí-yaa) is “intransitive verbs” in Thai. These are verbs that are able to make a sentence complete without the use of an object. Below is a list of Thai intransitive verbs that are often used in daily life.

1- Walk

เดิน (dooen

Example:  

ยายเดินไปตลาดทุกเช้า

yaai-dooen-bpai-dtà-làat-thúk-cháo

“My grandmother walks to the market every morning.”

2- Run 

วิ่ง (wîng

Example:  

เธอวิ่งเพื่อลดความอ้วนทุกวัน

thooe-wîng-phûuea-lót-khwaam-ûuan-thúk-wan

“She runs everyday to lose weight.”

3- Stand 

ยืน (yuuen

Example:  

ฉันยืนรอเธอนานมาก

chǎn-yuuen-raaw-thooe-naan-mâak

“I have been standing here, waiting for you for ages.”

4- Sit 

นั่ง (nâng

Example:  

ตาอายุมากแล้ว พอนั่งนาน ๆ ก็ปวดหลัง

dtaa-aa-yú-mâak-láaew phaaw-nâng-naan-naan-gâaw-bpùuat-lǎng

“My grandpa is quite old. If he sits for a long time, his back hurts.”

5- Jump 

กระโดด (gra-doot

Example:  

พี่ชายฉันขายาว เลยกระโดดได้ไกล

phîi-chaai-chǎn-khǎa-yaao looei-grà-dòot-dâi-glai

“My older brother can jump far because of his long legs.”

6- Fly 

บิน (bin

Example:  

ทำไมนกตัวนั้นบินไม่ได้

tham-mai-nók-dtuua-nán-bin-mâi-dâi

“Why can’t that bird fly?”

7- Kneel

คุกเข่า (khúk-khào

Example:  

เขาคุกเข่าขอแฟนแต่งงาน

Khǎo-khúk-khào-khǎaw-faaen-dtàaeng-ngaan

“He kneeled, then asked his girlfriend to marry him.”

8- Wake up

ตื่นนอน (dtùuen-naawn);  ตื่น (dtùuen)

Example 1:  

วันนี้เธอตื่นนอนกี่โมง

wan-níi-thooe-dtùuen-naawn-gìi-moong

“What time did you wake up today?”

Example 2:  

วันนี้ฉันตื่นสาย

wan-níi-chǎn-dtùuen-sǎai

“Today, I woke up late.”

Additional Note: ตื่นนอน (dtùuen-naawn) and ตื่น (dtùuen) have exactly the same meaning. However, ตื่นนอน (dtùuen-naawn) is a bit more formal than ตื่น (dtùuen).

9- Sleep 

นอน (naawn

Example

เมื่อคืนแม่นอนไม่หลับ

mûuea-khuuen-mâae-naawn-mâi-làp

“Mom couldn’t sleep last night.”

10- Nap 

งีบ (ngîip

Example

ถ้าง่วง ก็งีบสัก 15 นาทีสิ

thâa-ngûuang gâaw-ngîip-sák-sìp-hâa-naa-thii-sì

“If you are sleepy, take a nap for 15 minutes.”

11- Yawn 

หาว (hǎao

Example

ดูท่าทางน้องจะง่วงแล้วนะ หาวไม่หยุดเลย

duu-thâa-thaang-náawng-jà-ngûuang-láaew-ná hǎao-mâi-yhùt-looei

“Looks like she is sleepy; she has been yawning many times for a while now.”

12- Snore 

กรน (gron

Example

พ่อนอนกรนเสียงดัง

phâaw-naawn-gron-sǐiang-dang

“Dad snores loudly.”

13- Sleepwalking 

ละเมอ (lá-mooe

Example

หลานชายของฉันนอนละเมอบ่อย ๆ 

lǎan-chaai-khǎawng-chǎn-naawn-lá-mooe-bàauy-bàauy

“My nephew sleepwalks often.”

14- Dream 

ฝัน (fǎn

Example

เมื่อคืนฉันฝันดีมาก 

mûuea-khuuen-chǎn-fǎn-dii-mâak

“I dreamed very well (had a good dream) last night.”

15- Speak 

พูด (phûut

Example

ช่วยพูดเสียงดัง ๆ หน่อย ฉันไม่ได้ยิน

chûuai-phûut-sǐiang-dang-dang-nàauy chǎn-mâi-dâi-yin

“Please speak loudly, I can’t hear you.”

16- Smile

ยิ้ม (yím

Example

พอยิ้มแล้ว เธอดูน่ารักมาก

phaaw-yím-láaew thooe-duu-nâa-rák-mâak

“You look very pretty when you smile.”

Young Girl Smiling with Sunscreen on Face

17- Laugh

หัวเราะ (hǔa-ráw

Example

หัวเราะอะไรกันอยู่

hǔa-ráw-à-rai-gan-yhùu

“What are you laughing at?”

18- Cry 

ร้องไห้ (ráawng-hâi

Example

เด็กคนนั้นร้องไห้เสียงดังเพราะตุ๊กตาหาย

dèk-khon-nán-ráawng-hâi-sǐiang-dang-phráw-dtúk-gà-dtaa-hǎai

“That child cried loudly because she lost her doll.”

19- Hiccup

สะอึก (sà-ùek

Example

ต้องทำยังไงถึงจะหยุดสะอึก

dtâawng-tham-yang-ngai-thǔng-jà-yhùt-sà-ùek

“What should I do to stop hiccuping?”

20- Sneeze

จาม (jaam

Example

เธอจามไม่หยุดเลย ไม่สบายเหรอ

thooe-jaam-mâi-yhùt-looei mâi-sà-baai-rǒoe

“You have been sneezing, are you sick?”

21- Lie 

โกหก (goo-hok

Example

อย่าโกหกฉันนะ

yhàa-goo-hòk-chǎn-ná

“Don’t lie to me.”

22- Work 

ทำงาน (tham-ngaan

Example

พนักงานใหม่คนนั้นทำงานดีมาก

phá-nák-ngaan-mài-khon-nán-tham-ngaan-dii-mâak

“That new employee works very well.”

23- Take a bath 

อาบน้ำ (àap-nám

Example:  

พออาบน้ำแล้วฉันก็รู้สึกสดชื่น

phaaw-àap-nám-láaew-chǎn-gâaw-rúu-sùek-sòt-chûuen

“I feel fresh after taking a bath.”

24- Shampoo

สระผม (sà-phǒm

Example:  

พ่อสระผมทุกวัน

phâaw-sà-phǒm-thúk-wan

“Dad shampoos his hair everyday.”

25- Fall 

ตก (dtòk

Example:  

แมวตกจากต้นไม้

maaeo-dtòk-jàak-dtôn-mái

“The cat fell from the tree.”

26- Float 

ลอย (laauy

Example:  

ทำไมเรือถึงลอยอยู่กลางน้ำได้

tham-mai-ruuea-thǔeng-laauy-yhùu-glaang-nám-dâi

“Why do ships float on the water?”

27- Swim 

ว่ายน้ำ (wâai-nám

Example:  

เด็ก ๆ ชอบว่ายน้ำ

dèk-dèk-châawp-wâai-nám

“Children like to swim.”

Children Ready to Swim at the Beach

28- Go 

ไป (bpai

Example:  

ลุงออกไปไหนเมื่อเช้านี้

lung-àawk-bpai-nǎi-mûuea-cháo-níi

“Where did Uncle go this morning?”

29- Come

มา (maa

Example:  

มานี่หน่อย  ฉันอยากได้คนช่วย

maa-nîi-nàauy chǎn-yàak-dâi-khon-chûuai

“Come here, I need help.”

30- (Get) Sick

ป่วย (bpùuai

Example:  

อย่าตากฝน เดี๋ยวป่วย

yhàa-dtàak-fǒn dǐiao-bpùuai

“Don’t stay in the rain or you will get sick.”

31- Dance

เต้น (dtên

Example:  

นักร้องคนนั้นเต้นเก่งมาก

nák-ráawng-khon-nán-dtên-gèng-mâak

“That singer dances very well.”

32- Sing

ร้องเพลง (ráawng-pleeng

Example:  

แม่ร้องเพลงไปด้วย ขับรถไปด้วย

mâae-ráawng-pleeng-bpai-dûuai khàp-rót-bpai-dûuai

“Mom sings while driving.”

33- Pay respect

ไหว้ (wâai

Example:  

นักเรียนไหว้คุณครู

nák-riian-wâai-khun-khruu

“The student pays respect to the teacher.”

34- Born

เกิด (gooet

Example:  

เธอเกิดวันอังคาร

thooe-gòoet-wan-ang-khaan

“She was born on Tuesday.”

35- Die

ตาย (dtaai

Example:  

ตาของเขาตายเพราะอุบัติเหตุรถยนต์

dtaa-khǎawng-khǎo-dtaai-phráw-ù-bàt-thì-hèet-rót-yon

“His grandpa died because of a car accident.”

36- Swear 

สาบาน (sǎa-baan

Example:  

เขาสาบานว่าจะไม่โกหกอีก

khǎo-sǎa-baan-wâa-jà-mâi-gaaw-hòk-ìik

“He swears to never lie again.”

37- Greet

ทักทาย (thák-thaai

Example:  

คนไทยทักทายกันโดยการกล่าวสวัสดี

khon-thai-thák-thaai-gan-dooi-gaan-glàao-sà-wàt-dii

Thai people greet each other by saying ‘hello.’”

38- Understand 

เข้าใจ (khâo-jai

Example:  

เธอเข้าใจที่ฉันพูดมั๊ย

thooe-khâo-jai-thîi-chǎn-phûut-mái

“Do you understand what I said?”

39- Breathe 

หายใจ (hǎai-jai

Example:  

กบหายใจใต้น้ำได้มั๊ย

gòp-hǎai-jai-dtâi-nám-dâi-mái

“Can frogs breathe underwater?”

40- Regret 

เสียใจ (sǐia-jai

Example:  

ฉันเสียใจที่ไม่ตั้งใจเรียนภาษาอังกฤษ

chǎn-sǐia-jai-thîi-mâi-dtâng-jai-riian-phaa-sǎa-ang-grìt

“I regret not paying attention in English class.”

41- Bark 

เห่า (hào

Example:  

หมาเห่าเสียงดัง

mhǎa-hào-sǐiang-dang

“The dog barks loudly.”

42- Agree 

เห็นด้วย (hěn-dûuai

Example:  

ฉันเห็นด้วยกับมติการประชุม

chǎn-hěn-dûuai-gàp-má-thì-gaan-bprà-chum

“I agree with the resolution.”

43- Exercise

ออกกำลังกาย (àawk-gam-lang-gaai

Example:  

ปู่ออกกำลังกายทุกวัน เลยสุขภาพดี

bpùu-àawk-gam-lang-gaai-thúk-wan looei-sùk-gà-phâap-dii

“My grandpa exercises everyday, so he is healthy.”

3. Transitive Verbs

สกรรมกริยา (sà-gam-gà-rí-yaa) is “transitive verbs” in Thai. These are verbs that can’t complete a sentence with their meaning alone; the sentence will require an object to be complete. Below is a list of Thai transitive verbs that are often used in everyday life.

44- Eat 

กิน (gin); ทาน (thaan); รับประทาน (ráp-bprà-thaan

Example 1:  

ฉันชอบกินก๋วยเตี๋ยว

chǎn-châawp-gin-gǔuai-dtǐiao

“I like to eat noodles.”

Example 2:  

เธอจะทานอะไร

thooe-jà-thaan-à-rai

“What do you want to eat?”

Example 3:  

เมื่อวานนี้ คุณแม่รับประทานอาหารไทยตอนเย็น

mûuea-waan-níi khun-mâae-ráp-bprà-thaan-aa-hǎan-thai-dtaawn-yen

“Yesterday, my mother ate Thai food in the evening.”

Additional Note: These three words have exactly the same meaning. However, among these three words, รับประทาน (ráp-bprà-thaan) is the most formal one, followed by ทาน (thaan) and กิน (gin), respectively.

45- Drink 

ดื่ม (dùuem

Example:  

ฉันชอบดื่มนมช็อคโกแลต

chǎn-châawp-dùuem-nom-cháawk-goo-láaet

“I like to drink chocolate milk.”

46- Boil 

ต้ม (dtôm

Example:  

เธอกำลังต้มไข่

thooe-gam-lang-dtôm-khài

“She is boiling the egg.”

47- Fry 

ทอด (thâawt

Example:  

เธอต้องรอให้น้ำมันร้อนก่อนทอดไก่

thooe-dtâawng-raaw-hâi-nám-man-ráawn-gàawn-thôot-gài

“You have to wait for the oil to be hot before frying chicken.”

48- Stir fry

ผัด (phàt

Example:  

ผัดผักอย่างไร

phàt-phàk-yàang-rai

“How do you stir fry vegetables?”

Someone Stir Frying Vegetables

49- Heat up 

อุ่น (ùn

Example:  

ช่วยอุ่นนมให้หน่อย

chûuai-ùn-nom-hâi-nàauy

“Could you please heat up the milk?”

50- Chop 

สับ (sàp

Example:  

สับช็อคโกแลตให้เป็นชิ้นเล็ก ๆ

sàp-cháawk-goo-láaet-hâi-bpen-chín-lék-lék

“Chop the chocolate into small pieces.”

51- Slice 

หั่น (hàn

Example:  

แม่หั่นหมูได้บางมาก

mâae-hàn-mǔu-dâi-baang-mâak

“Mom slices pork very thinly.”

52- Peel 

ปอก (bpàawk

Example:  

ช่วยปอกเปลือกแอปเปิ้ลให้หน่อยได้มั๊ย

chûui-bpàawk-plùueak-áap-bpôoen-hâi-nàauy-dâi-mái

“Can you peel the apple for me?”

53- Wash (dishes)

ล้าง (láang

Example:  

วันนี้ใครจะล้างจาน

wan-níi-khrai-jà-láang-jaan

“Who will wash the dishes today?”

54- Wash (cloth) 

ซัก (sák

Example:  

แม่ซักผ้าปูเตียงเมื่อวาน

mâae-sák-phâa-bpuu-dtiiang-mûuea-waan

“Mom washed the bed sheet yesterday.”

55- Hang 

ตาก (dtáak

Example:  

พ่อกำลังตากผ้า

phâaw-gam-lang-dtàak-phâa

“Dad is hanging clothes to dry now.”

56- Iron 

รีด (riit

Example:  

เธอรีดผ้าเก่งมั๊ย

thooe-rîit-phâa-gèng-mái

“Are you good at ironing?”

57- Look 

ดู (duu

Example:  

ดูนี่สิ สวยจัง

duu-nîi-sì sǔuai-jang

“Look at this, so beautiful.”

58- Read

อ่าน (àan

Example:  

พ่ออ่านหนังสือเร็วมาก

phâaw-àan-nǎng-sǔue-reo-mâak

“Dad reads books very fast.”

Old Man Reading the Bible

59- Write

เขียน (khǐian

Example:  

ครูเขียนภาษาญี่ปุ่นเก่ง

khruu-khǐian-phaa-sǎa-yîi-bpùn-khèng

“My teacher is good at writing Japanese.”

60- Type 

พิมพ์ (phim

Example:  

ใครเป็นคนพิมพ์รายงานนี้

khrai-bpen-khon-phim-raai-ngaan-níi

“Who typed this report?”

61- Listen 

ฟัง (fang

Example:  

มุกดาชอบฟังเพลงแจ็ส

múk-daa-châawp-fang-pleeng-jáaet

“Mukda likes listening to jazz music.”

62- Hit 

ตี (dtii

Example:  

ครูไม่ควรตีนักเรียน

khruu-mâi-khuuan-dtii-nák-riian

“Teachers shouldn’t hit students.”

63- Kick 

เตะ (dtè

Example:  

เขาเตะลูกบอลแรงมาก

khǎo-dte-lûuk-baawn-raaeng-mâak

“He hit the ball very hard.”

64- Shave 

โกน (goon

Example:  

พระต้องโกนผม

phrá-dtâawng-goon-phǒm

“Monks have to shave their head.”

65- Blow 

เป่า (bpào

Example:  

ซุปร้อนมาก ต้องเป่าก่อนกิน

súp-ráawn-mâak dtâawng-bpào-gàawn-gin

“The soup is very hot, so blow it before eating.”

66- Do 

ทำ (tham

Example:  

อย่าลืมทำการบ้าน

yhàa-luuem-tham-gaan-bâan

“Don’t forget to do homework.”

67- Wear (clothing) 

ใส่ (sài

Example:  

พรุ่งนี้เธอจะใส่อะไร

phrûng-níi-jà-sài-à-rai

“What do you want to wear tomorrow?”

68- Take off 

ถอด (thàawt

Example:  

อย่าลืมถอดผ้ากันเปื้อนออก

yhàa-luuem-thàawt-phâa-gan-bpûuean-àawk

“Don’t forget to take off your apron.”

69- Ride 

ขี่ (khìi

Example:  

ฉันขี่จักรยานไม่เป็น

chǎn-khìi-jàk-gà-yaan-mâi-bpen

“I can’t ride bicycles.”

70- Learn 

เรียน (riian

Example:  

พี่เรียนภาษาจีนทุกวันอาทิตย์

phîi-riian-phaa-sǎa-jiin-thúk-wan-aa-thít

“My older sister learns Chinese every Sunday.”

71- Play 

เล่น (lên

Example:  

ไปเล่นเกมส์กันเถอะ

bpai-lên-geem-gan-thòe

“Let’s play games.”

72- Buy 

ซื้อ (súue

Example:  

แม่ซื้อผักจากตลาดเยอะมาก

mâae-súue-phàk-jàak-dtà-làat-yóe-mâak

“Mom bought a lot of vegetables from the market.”

73- Sell

ขาย (khǎai

Example:  

ฉันเพิ่งขายรถคันเก่าทิ้งไป

chǎn-phôoeng-khǎai-rót-khan-gào-thíng-bpai

“I just sold my old car.”

74- Teach

สอน (sǎawn

Example:  

เธอสอนฉันทำบราวนี่ได้มั๊ย

thooe-sǎawn-chǎn-tham-braao-nîi-dâi-mái

“Can you teach me how to make brownies?”

Brownie Batter in a Big Bowl

75- Open 

เปิด (bpòoet

Example:  

เปิดหน้าต่างให้หน่อย

bpòoet-nâa-dtàang-hâi-nàauy

“Please open the window.”

76- Close

ปิด (bpìt

Example:  

อย่าลืมปิดประตู

yhàa-luuem-bpìt-bprà-dtuu

“Don’t forget to close the door.”

77- Turn on 

เปิด (bpòoet

Example:  

เงียบจังเลย เปิดทีวีหน่อยได้มั๊ย

ngîiap-jang-looei bpòot-thii-vii-nàauy-dâi-mái

“It is so quiet. Can you please turn on the TV?”

78- Turn off

ปิด (bpìt

Example:  

หนาวจัง ปิดแอร์ได้มั๊ย

nǎao-jang bpìt-aae-dâi-mái

“I’m cold. Can I turn off the air conditioner?”

79- Send

ส่ง (sòng

Example:  

ฉันจะส่งเอกสารให้ทางอีเมลนะ

chǎn-jà-sòng-èek-gà-sǎan-hâi-thaang-ii-meeo-ná

“I will send documents to you via email.”

80- Receive

รับ (ráp

Example:  

เธอได้รับอีเมลจากฉันรึเปล่า

thooe-dâi-ráp-ii-meeo-jàak-chǎn-rúe-bplào

“Did you receive my email?”

81- Produce

ผลิต (phà-lìt

Example:  

บริษัทนี้ผลิตรถยนต์

baaw-rí-sàt-níi-phà-lìt-rót-yon

“This company produces cars.”

82- Cut 

ตัด (dtàt

Example:  

ตัดกระดาษให้หน่อยได้มั๊ย

dtàt-grà-dàat-hâi-nàauy-dâi-mái

“Can you cut that paper for me?”

83- Kill 

ฆ่า (khâa

Example:  

ใครฆ่าเด็กคนนั้น

khrai-khâa-dèk-khon-nán

“Who killed that child?”

84- Build

สร้าง (sâang

Example:  

ใครสร้างบ้านหลังนี้

khrai-sâang-bâan-lǎang-níi

“Who built this house?”

85- Lean 

พิง (phing

Example:  

กรุณาอย่ายืนพิงกระจก

gà-rú-naa-yhàa-yuuen-phing-grà-jòk

“Please do not lean on this glass.”

86- Fold 

พับ (pháp

Example:  

พับเสื้อแบบนั้นยังไง

pháp-sûuea-bàaep-nán-yang-ngai

“How do you fold a shirt like that?”

87- Choose 

เลือก (lûueak

Example:  

เธอจะเลือกอันไหน

thooe-jà-lûueak-an-nǎi

“Which one will you choose?”

4. The Verb “To Be” 

Negative Verbs

วิกตรรถกริยา (ví-gà-dtàt-thà-gà-rí-yaa) is the verb “to be” in Thai. To be more specific, it refers to verbs that convey the concept that A is B. Below is a list of Thai “to be” verbs and other verbs that are considered วิกตรรถกริยา (ví-gà-dtàt-thà-gà-rí-yaa).

88-90 – To be

Similar to English, there are three verbs for “to be” in Thai: เป็น (bpen), อยู่ (yhùu), and คือ (kuue).  

 • เป็น (bpen) is used to explain the state or status of the subject, or what the subject is.
 • อยู่ (yhùu) is used to tell the location of the subject.
 • คือ (khuue) is used to explain the state or status of the subject. This is information that the listeners didn’t know before.

Example 1:  

เธอเป็นหมอ

thooe-bpen-mhǎaw

“She is a doctor.”

Example 2:  

ไมโลเป็นหมาพันธุ์ชิวาว่า

mai-loo-bpen-mhǎa-phan-shí-waa-wâa

“Milo is a Chihuahua dog.”

Cute Chihuahua Lying Down

Example 3:  

ของขวัญอยู่บนโต๊ะ

Khǎawng-khwǎn-yhùu-bon-dtóe

“The gift is on the table.”

Example 4:  

ยายอยู่จังหวัดลพบุรี

yaai-yhùu-jang-wàt-lóp-bù-rii

“My grandma is at Lopburi.”

Example 5:  

นี่คืออะไร

nîi-khuue-à-rai

“What is this?”

Example 6:  

นี่คือเครื่องดื่มใหม่ของเรา

nîi-khuue-khrûueang-dùuem-mài-khǎawng-rao

“This is our new drink.”

91- Same as 

เหมือน (mhǔuean

Example:  

สีเสื้อของแม่เหมือนสีเสื้อของฉัน

sǐi-sûuea-khǎawng-mâae-mhǔuean-sǐi-sûuea-khǎawng-chǎn

“The colors of my mother’s t-shirt are the same as mine.”

92- Similar to

คล้าย (kláai

Example:  

ล่อมีลักษณะคล้ายลา แต่ตัวเล็กกว่า

lâaw-mii-lák-sà-nà-khláai-laa dtàae-dtuua-lék-gwàa

“A mule is similar to a donkey, but is smaller.”

93- Equal to

เท่า (thâo

Example:  

หนูตัวนั้นตัวใหญ่มาก ขนาดเกือบเท่าลูกหมา

nǔu-dtuua-nán-dtuua-yhài-mâak khà-nàat-gùueap-thâo-lûuk-mhǎa

“That rat is so big, its size is almost equal to that of a puppy.”

94- As if 

ราวกับ (raao-gàp

Example:  

เธอสวยราวกับนางฟ้า

thooe-sǔuay-raao-gàp-naang-fáa

“She is so beautiful, as if being an angel.”

5. Helping Verbs

กริยานุเคราะห์ (gà-rí-yaa-nú-kráw) is “helping verbs” or “auxiliary verbs” in Thai. Using these is very easy! To put a helping verb in a sentence, you don’t have to change the form of the verb or anything. You just put the helping verb in the right place and that’s it.  Below is a list of Thai auxiliary verbs you should know.

95- Will 

Thai word: จะ (

How to use: จะ () + verb for affirmative sentence; จะ () + ไม่ (mâi) + verb for negative sentence

Example 1:  

ฉันจะไปตลาดน้ำพรุ่งนี้

chǎn-jà-bpai-dtà-làat-nám-phrûng-níi

“I will go to the floating market tomorrow.”

Example 2:  

ฉันจะไม่มาที่นี่อีก

chǎn-jà-mâi-maa-thîi-nîi-ìik

“I will not come back here again.”

Floating Market in Thailand

96- Must

Thai word: ต้อง (dtâawng

How to use: ต้อง (dtâawng) + verb for affirmative sentence; ต้อง (dtâawng) + ไม่ (mâi) + verb for negative sentence

Example 1:  

เธอต้องทำงานให้เสร็จวันนี้

thooe-dtâawng-tham-ngaan-hâi-sèt-wan-níi

“You must finish work today.”

Example 2:  

เด็ก ๆ ต้องไม่พูดคำหยาบ

dèk-dèk-dtâawng-mâi-phûut-kham-yhàap

“Children must not speak rude words.”

97- Should 

Thai word: ควร (khuuan

How to use: ควร (khuuan) + verb for affirmative sentence; ไม่ (mâi) + ควร (khuuan) + verb for negative sentence

Example 1:  

เธอควรใส่กางเกงสีเข้ม ๆ พรุ่งนี้

thooe-khuuan-sài-gaang-geeng-sǐi-khêm-khêm-phrûng-níi

“You should wear dark-colored pants tomorrow.”

Example 2:  

นักเรียนไม่ควรไปโรงเรียนสาย

nák-riian-mâi-khuan-bpai-roong-riian-sǎai

“Students shouldn’t go to school late.”

98- Used to 

Thai word: เคย (khooei)

How to use: เคย (khooei) + verb for affirmative sentence; ไม่ (mâi) + เคย (khooei) + verb for negative sentence

Example 1:  

ฉันเคยขึ้นรถเมล์ไปโรงเรียนด้วยตัวเองทุกวัน

chǎn-khooei-khûn-rót-mee-bpai-roong-riian-dûuai-dtua-eeng-thúk-wan

“I used to go to school by bus everyday by myself.”

Example 2:  

เธอไม่เคยกินอาหารรสเผ็ด

thooe-mâi-khooei-gin-aa-hǎan-rót-phèt

“She isn’t used to spicy food.”

Additional Note: เคย (khooei) can also mean “marine shrimp” in Thai.

She Isn’t Used to Spicy Food.

99- X-ing 

Thai word: กำลัง (gam-lang)

How to use: กำลัง (gam-lang) + verb for affirmative sentence

Explanation: When you put กำลัง (gam-lang) in front of verbs, it’s like you’re changing the sentence from present simple tense to present continuous tense.

Example:  

คุณครูกำลังตรวจการบ้านอยู่

khun-khruu-gam-lang-dtrùuat-gaan-bâan-yhùu

“The teacher is now grading homework.”

Additional Notes

 • Thai people don’t use this helping verb in negative sentences.
 • กำลัง (gam-lang) can also mean “power” in Thai.

100- Passive form of a verb

Thai word: ถูก (thùuk)

How to use: ถูก (thùuk) + verb for affirmative sentence; ไม่ (mâi) + ถูก (thùuk) + verb for negative sentence

Example 1:  

ลุงของฉันถูกหมากัดเมื่อวานนี้

lung-khǎawng-chǎn-thùuk-mhǎa-gàt-mûuea-waan-níi

“My uncle was bitten by a dog yesterday.”

Example 2:  

น้องไม่ถูกแม่ทำโทษ แม้จะทำตัวไม่ดี

náawng-mâi-thùuk-mâae-tham-thôot máae-jà-tham-dtuua-mâi-dii

“My younger sister isn’t punished despite not behaving.”

Additional Note: In addition to being a helping verb, ถูก (thùuk) can also mean “correct” and “cheap” in Thai.

101- Already + verb 

Thai word: แล้ว (láaeo)

How to use: verb + แล้ว (láaeo) for affirmative sentence

Example:  

แม่ทำยำเสร็จแล้ว

mâae-tham-yam-sèt-láaeo

“Mom already finished making spicy salad.”

Additional Note: Thai people don’t use this helping verb in negative sentences.

6. Conclusion

We’re happy to tell you that at this point, you’ve already learned all about basic Thai verbs. What do you think about learning Thai verbs? Was this an easy topic as we told you at the beginning of the lesson, or harder than you expected? Tell us what you think in the comments section!

If you’re in Thailand or becoming more familiar with the Thai language, you’ll be able to memorize and start using these Thai verbs pretty quickly. There are a lot of lessons at ThaiPod101.com to help you master this lesson even faster, such as our Thai verbs page with audio.

And of course, don’t forget to start another new fun Thai lesson at ThaiPod101.com after you finish this one. If you want more information on the parts of speech in Thai, our Thai Nouns, Thai Adjectives, or Thai Pronouns articles may be a good place to start.

Happy Thai learning! 

Log in to Download Your Free Cheat Sheet - Useful Verbs in Thai